Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 11/2017. (VI. 28.) sz. Állásfoglalása

 

A suzugarazs.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1026/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A suzugarazs.hu domain név, Nagy László E.V. részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A suzugarazs.hu domain név delegálását Nagy László egyéni vállalkozó („Panaszolt”) kérte, amely ellen, jogi képviselője útján, a Magyar Suzuki Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos szerint a Panaszolt által választott "suzugarazs.hu" domain név - többek között - védjegyjogosultságot és névjogosultságot sért, továbbá alaposan feltehetően sérti tisztességetlen piaci magatartás tilalmát is.

 

A "SUZUKI" megjelölés a Suzuki Motors Corporation által, Magyarországon 1991-ben alapított, Magyar Suzuki Zrt cégnevének domináns szóbeli eleme. A Panaszos és a SUZUKI vállalatcsoport, a „SUZUKI” megjelölést, a gépjárműgyártás és alkatrész-kereskedelem területén, Magyarországon hosszú ideje és tág körben használja árujelzőként, illetőleg a saját maga megjelölésére kereskedelmi névként is.

 

A Panaszolt Suzuki Swift alkatrész webáruházat üzemeltet, amely alapján alaposan feltehető, hogy az igényelt "suzugarazs.hu" domain használata gazdasági tevékenysége körében történne meg, és e tevékenysége a SUZUKI cégnév és védjegyek világszerte elért közismertségét jogtalanul és rosszhiszeműen használná ki.

 

A Panaszos előadta, hogy jogosultja a Suzuki Motor Corporation „SUZUKI” szóelemet magába foglaló védjegy sorozatának, ideértve különösen a következő, Magyarország területére kiterjedően is oltalommal bíró védjegyeket:

 

- EUTM 003455714 lajstromszámú „SUZUKI” közönségestől eltérő írásmódú EU szóvédjegy, melynek elsőbbségének napja 2003. október 22., és melynek oltalma a nizzai osztályozás szerinti 12. osztályban található árukra terjed ki, ideértve a "Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, alkatrészek és szerelvények az előbb említett valamennyi áruhoz" árukat.

 

- HU 120520 lajstromszámú " SUZUKI " közönségestől eltérő írásmódú magyar szóvédjegy, melynek elsőbbségének napja 1968. szeptember 20., és az oltalma nizzai osztályozás szerinti 12. osztályban található árukra terjed ki, ideértve a motorkerékpárokat és gépjárműveket, részeiket, beleértve a motorokat.

 

- EUTM 008927048 lajstromszámú " SUZUKI FINANCE " szóvédjegy, melynek jogosultja a Suzuki Deutschland GmbH és árujegyzéke a nizzai osztályozás szerinti "reklámozás; üzleti management szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák" szolgáltatásokra is kiterjed.

 

A Panaszos a védjegyek használatára illetve a támadott "suzugarazs.hu" domain név igényléséhez hozzájárulást nem adott, ezért álláspontja szerint a védjegybitorlás mellett mind a versenyjogi jogsértés, mind pedig a Panaszos nevének bitorlása is alaposan valószínűsíthető. Jelezte továbbá azt is, hogy a Panaszolt nem a lajstromozott formában használja a SUZUKI megjelölést, hanem egy azzal összetéveszthető, a panaszosi jogokat felvizező megjelölést használ, ami nyilvánvalóan szükségtelen és indokolatlan az áruk eredetének megjelöléséhez is.

 

Az összetéveszthetőség tekintetében Panaszos kifejtette, hogy a tárgyi domain használata – mivel a "suzugarazs.hu" domain elemeként szereplő "suzu" szóelem, a megjelölés distinktív szóbeli eleme, és mivel a "garázs" utótag a jelentésére nézve pusztán leíró jellegű szóelem, ezért az, nagyon alacsony megkülönböztető szerepet tölt be. A „SUZUKI” megjelölés és a "SUZU" szóelemek fonetikusan és vizuálisan is kiemelkedően hasonlóak, hiszen a támadott domain distinktív szóbeli eleme teljes egészében megjelenik a SUZUKI megjelölésben (annak első négy betűjeként). Ezáltal a SUZUKI és a támadott "suzugarazs.hu" domain név között kiemelkedően magas a vizuális és a fonetikai hasonlóság, ezért a domain megtévesztő jellege, az összbenyomás alapján kétségtelenül megállapítható.

 

Az Internet-felhasználók a „SUZU” megjelölést tartalmazó domain nevet nyilvánvalóan a Panaszos cégcsoporttal kapcsolják össze. Amennyiben a "suzugarazs.hu" domain név az Panaszolt részére véglegesen delegálásra kerülne, ez megteremtené annak a lehetőségét, hogy az Internet-használó fogyasztók akár úgy jussanak el honlapjára, hogy az fel sem tűnik nekik, hogy a domaint nem a Panaszos üzemelteti, ezért a Panaszos álláspontja szerint nagy a kockázta annak, hogy a Panaszost, illetve annak termékeit és szolgáltatásait kereső, megtévesztett Internet-felhasználók érkeznének az Panaszolt oldalára.

 

A Panaszos a Magyar Suzuki Zrt cégkivonatást, a fent hivatkozott védjegyek lajstromkivonatait illetve az azon állítását alátámasztó iratokat, mely szerint a SUZUKI megjelölt védjegyei jó hírűek és közismert státusszal rendelkeznek mind Magyarország, mind pedig az Európai Unió területén, az ügy irataihoz csatolta. Érvelése alátámasztására utalt a BDT2012. 2677 szám alatt, a BDT2011. 2506 szám alatt, a BDT2017. 3643. szám alatt, illetve a BDT2017. 3643. szám alatt közzétett döntvényekre is.

 

A Panaszolt az eljárásban beadvánnyal nem élt.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az alábbiak szerint osztja a Panaszos okfejtését.

 

A Panaszos által felhívott eseti döntések és a domainregiszrációs eljárások nemzetközi gyakorlata szerint is „a védjegynek a jogosult engedélye nélkül, arra a célra történő használata, hogy a fogyasztókat arról tájékoztassa, hogy egy harmadik vállalkozás a védjegyoltalommal védett termékek javítását és karbantartását végzi, vagy arról, hogy e termékek szakértője, illetve e termékekre szakosodott, az irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a védjegy használatának minősül.” (lsd. C-63/97. sz. ügy, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) és BMW Nederland BV kontra Ronald Karel Deenik, ítélet 42. pont)

 

A kérdés ilyen esetekben az, hogy a védjegy felhasználása, használata jogszerű vagy jogellenes-e?

 

Jelen esetben nem csak arról van szó, hogy a Panaszolt a védjegyoltalommal védett termékek javítását, karbantartását végezné, vagy szakértőként jelölné meg magát, hanem tevékenysége – a lentebb kifejtettek szerint – egyértelműen versenytársi tevékenység, itt tehát a Panaszolt, mint versenytárs alappal nem hivatkozhat a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendelet 7. cikkében szereplő jogkimerülésre sem, hiszen a védjegyjogosult természetes érdeke, és joga, hogy versenytársát a védjegye használatától eltiltsa.

 

A TT megtekintette az időközben használatba vett „suzugarazs.hu” alatt található honlapot, amelynek tartalma egyértelműen igazolja azt, hogy az egyéni vállalkozó Panaszolt, Suzuki Swift gépkocsik alkatrészeivel kereskedik, gazdasági tevékenységét a Panaszos által megjelölt védjegyek jegyzékében szereplő áruk tekintetében végzi. A Felek tehát megállapíthatóan versenytársak, így a Panaszolt a versenytárs nevéhez és védjegyéhez nagyon hasonló kifejezés domain névbe való felvételével, használatával és a domain név alatt folytatott gazdasági tevékenységével, valószínűsíthetően a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt), 2. §-ban foglalt általános versenyjogi tilalmat sértené, valamint a 6. §-ában tilalmazott jellegbitorlást is megvalósítaná.

 

A TT vizsgálta, hogy az adott ügyben alkalmazható-e a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 15. § /1/ bekezdése, mely alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében - az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban - használja az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, előállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzést, illetve használja a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére, különösen tartozékok vagy alkatrészek esetében.

 

Suzuki autók bontott alkatrészeinek forgalmazójaként a Panaszolt, – az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett – használhatja a védjegyet, a megnevezést, az általa értékesített áruk vonatkozásában, a fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében, ezt azonban csak úgy végezheti, hogy a védjegyet különleges gazdasági, kereskedelmi kapcsolat sejtetésével illetve a védjeggyel összetéveszthető domain használatával ne sértse. A szükséges mértéket meghaladó védjegyhasználat, illetve a jelen ügyben a védjegyszerű használatnak minősülő domain név használat, figyelemmel a versenytársi minőségre is, a TT véleménye szerint, túllép Vt. 15. §-ban előírt üzleti tisztesség követelményein.

 

A 207/2009/EK rendelet 9. cikke szerint az európai uniós védjegy lajstromozása a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. Az európai uniós védjegy jogosultja bárkivel szemben felléphet, aki az engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban olyan megjelölést használ, amely az európai uniós védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló, és azt olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban használják, amelyek az európai uniós védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal azonosak vagy azokhoz hasonlóak, ha a fogyasztók a megjelölést az európai uniós védjeggyel összetéveszthetik.

 

A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (1)-(2) paragrafusai szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel; vagy olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt

 

A Vt. 27. § (1) bekezdése szerint védjegybitorlást követ el, aki a 12. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet jogosulatlanul használja.

 

A TT álláspontja szerint a Panaszolt domain igénylése, amely tartalmazza a SUZUKI cégek nevének illetve a jogosultsági körükbe tartozó védjegyek szövegének lényeges karaktereit, anélkül, hogy e név és védjegyek használatára a szükséges engedélyt megszerezte volna, gyaníthatóan jogellenes, ezért a Panaszos fellépése indokolt.

 

Valószínűsíthető továbbá, hogy a cégnév és védjegyek használatára jogot nem szerzett Panaszolt tisztességtelenül használná ki a hivatkozott SUZUKI kifejezést tartalmazó védjegyek közismertségét.

 

A TT, a már használatba vett web lap tartalma alapján, illetve mert álláspontja szerint a „suzugarazs” domain név magában foglalja a Panaszos cégnevének és védjegyeinek meghatározó karakter csoportját, az igényelt domain tekintetében az összetéveszthetőséget is megállapíthatónak tartja, amely alapján a panaszolti domain névválasztás az Internet Szolgáltatók Tanácsa Domainregisztrációs Szabályzatában (DRSZ) 2.2.2. a.) és c.) pontjába is ütközik. A tárgyi domain név alkalmas arra, hogy azt a téves képzetet keltse az internetes közönségben, hogy a tárgyi domain név alatti honlap működtetője a Panaszos cég vagy ahhoz valamilyen hivatalos módon kapcsolódó gazdasági partnere.

 

A TT, az ügy iratai és körülményei alapján ugyancsak megállapíthatónak tartja a Panaszos névhasználati jogának sérelmét, hiszen a Panaszolt a domain névben használt, a Panaszos cég-, és kereskedelmi nevéhez jelentős mértékben hasonló név használata jogszerűségének igazolására még kísérletet sem tett, de ezen kérdés részletes vizsgálatát mellőzte, figyelemmel arra, hogy a domain név használat tekintetében döntését, a fent hivatkozott jogszabály és DRSZ rendelkezés sértések illetve az összetéveszthetőség megállapítása már megalapozták.

 

Mindezekre figyelemmel, suzugarazs.hu domain név, Nagy László E.V. részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. június 28.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.