Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 11/2016 (VI. 02.) sz. Állásfoglalása

 

A skodaportal.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(993/2016 sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A skodaportal.hu domain a Porsche Hungaria Kft. részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

skodaportal.hu domain nevet a Porsche Hungaria Kft. (továbbiakban „Igénylő”) igényelte 2016. március 31. napján.

 

Az igénylés ellen megfelelően felhatalmazott jogi képviselője útján a ©KODA INVESTMENT a.s. (CZ-110 00 Praha 1 Václavské nám. 837/11 - CZ) Panaszos nyújtott be eseti állásfoglalás iránti kérelmet, amelyben kérte az igénylés elutasítását.

 

A Panaszos az igénylés elutasításán túl kérelmezte, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 9.7. pontjában foglaltaknak megfelelően a szíveskedjen részére delegálni a <skodaportal.hu> domain nevet hivatkozással a Domainregisztrációs Szabályzat 1.1.1. pontjában, különösen annak d) alpontjában foglaltakra.

 

A Panaszos kérelmét a Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.1. pontjára, a 2.2.2. a) és c) pontjaira alapította (jogellenes, megtévesztő igénylés), valamint a Panaszos alábbiakban részletezett védjegyeihez fűződő jogaira, azzal az indokolással, hogy az Internet-felhasználók a „SKODA” védjegyet tartalmazó domain nevet nyilvánvalóan a Panaszos cégcsoporttal és annak termékeivel kapcsolják össze.

 

 

A Panaszos előadta, hogy a ©KODA cseh cégcsoport egyik tagja, amely társaság a 19. századbeli alapítása óta különböző tömegközlekedési eszközöket állít elő és forgalmaz világszerte. Álláspontja szerint a „SKODA” kifejezésnek a magyar nyelvben semmilyen jelentése nincs. Az igényelt domain név tehát egyértelműen arra enged következtetni, hogy Társaságuk világszínvonalú és közismert termékei találhatók az igényelt domain név alatt.

 

A Panaszos álláspontja szerint jogos üzleti érdeke fűződik ahhoz, hogy a fogyasztók érdekében védjegyeinek félrevezető használatát megakadályozza. Véleménye szerint, ha a <skodaportal.hu> domain név az Igénylő részére kiosztásra kerülne, ez megteremtené annak a lehetőségét, hogy az Internet-használó fogyasztók akár úgy jussanak el más honlapjára, hogy ez fel sem tűnik nekik, ezért álláspontja szerint nagy a kockázta annak, hogy a Panaszost, illetve annak termékeit kereső megtévesztett Internet-felhasználók érkeznének az Igénylő oldalára.

 

A Panaszos előadta, hogy a 686538A lajstromszámú nemzetközi szóvédjegye alapján kizárólagos joga van a „SKODA” megjelölés használatára a 6., 7., 11., 12., 35., 37., 39., 41., 42. áruosztályokban, amely megjelölés 1997. augusztus 15. napjától Magyarországon is oltalmat élvez. A Panaszos ennek alátámasztására védjegylajstrom-kivonatot csatolt. A Panaszos ezen felül hivatkozott arra is, hogy a fenti védjegy mellett kiterjedt, a „©KODA” kifejezést grafikusan megjelenítő ábrás védjegycsaláddal oltalmazza a „©KODA” megjelölésének használatát.

 

A Panaszos hangsúlyozta, hogy az Igénylő részére a fentebb megjelölt védjegye használatára engedélyt nem adott. Tekintettel arra, hogy az Igénylő az igényelt domain nevet nyilvánvalóan nem gazdasági tevékenység körén kívüli tevékenység folytatása céljából igényelte, védjegybitorlás gyanúját veti fel a „©KODA” megjelölésre vonatkozó védjegyeket tartalmazó <skodaportal.hu> domain név választásával, illetve használatával. Az Igénylő által választott domain név teljes egészében tartalmazza a hivatkozott védjegyekkel oltalmazott, hangsúlyos és megkülönböztető képességgel rendelkező „©KODA” megjelölést, amely szóhoz a „portal” toldat járul, amelynek önmagában nincsen megkülönböztető képessége.

 

A Panaszos e körben hivatkozott a Szellemi Tulajdonvédelmi Szervezet (WIPO) Arbitrációs és Mediációs Központjának a lufthansaairlines.com domain névvel kapcsolatos, D2009-0003 számú ügyben megjelenő gyakorlatára, amely szerint a pusztán termékfajtára, -jellegre vagy más hasonló kiegészítő információra utaló utótag csekély, de inkább semmiféle megkülönböztető szerepet nem tölt be az összetéveszthetőség vizsgálata során. A döntés a Panaszos álláspontja szerint jelen esettel analógiát mutat és ennek megfelelően a kiegészítő „portal” szóelem a fogyasztókban pusztán azt a megtévesztő képzetet kelti, hogy a skodaportal.hu domain név alatt elérhető honlapon „SKODA” védjeggyel ellátott árukat, így gépjárműveket és ezek különböző alkatrészeit lehet kapni és ezzel felveti a megtévesztés gyanúját.

 

A Panaszos álláspontja szerint az igénylés sérti a Védjegytörvény és a Versenytörvény rendelkezéseit, ezért gyaníthatóan jogellenes. Álláspontja szerint az Igénylő a domain név használatával és az ehhez kapcsolódó esetleges további magatartásaival a Tpvt. 2. §-ban foglalt általános versenyjogi tilalmat sértené, valamint a 6. §-ában tilalmazott jellegbitorlást is megvalósítaná, mivel a cégnév és védjegyei világszerte elért közismertségét jogtalanul és rosszhiszeműen használná ki.

 

A Panaszos hivatkozott arra is, hogy a külföldi domain nevek alatt honlapokat üzemeltet, amely weboldalak fenntartása, a cég és a védjegyek arculatának kialakítása, valamint a termékekhez kapcsolódó promóciós tevékenység folyamatos beruházásokat követelt meg. A választott domain névvel az Igénylő a Panaszos több éves munkáját, befektetését és védjegyeinek releváns fogyasztói kör általi ismertségét kihasználva igyekszik tisztességtelen előnyre szert tenni, azzal hogy az ismertség és elismertség mögött álló, Panaszos marketingtevékenységet használja fel.

 

A Panaszos továbbá hivatkozott a Tanácsadó Testület korábbi gyakorlatára, így a 7/2000. (V.31.) sz. („ha a más védjegyével ütköző domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátornak a Domainregisztrációs Szabályzat 5.6 pontja értelmében a delegálást meg kell tagadnia, az igénylőnek pedig másik nevet kell választania domainje azonosítására.”), valamint az Igénylő jóhiszemű eljárásának követelményével kapcsolatban a 8/2000. (VIII. 9.) sz. elvi állásfoglalása.

 

A Panaszos álláspontja szerint tehát a domain név Igénylő általi választása megtévesztő és jogellenes, ez utóbbi vizsgálódási körben azért, mert a domain használatával sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény előírásait, valamint a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényt.

 

 

Az Igénylő Porsche Hungaria Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 27) védekezésében vitatta és visszautasította a Panaszos védjegybitorlásra és versenytörvényi rendelkezésbe ütközésre, jogellenes igénylésre vonatkozó előadását, kérte a panasz elutasítását, továbbá hogy a skodaportal.hu domain név delegálást a Tanácsadó Testület engedélyezze az Igénylő részére.

 

Előadta, hogy az Igénylő és a ©KODA AUTO a.s. (Tr. Václava Klementa 869, 29360 Mladá Boleslav, Csehország) között korábban létrejött, hatályban lévő szerződés alapján jogosult a ©koda gépjárművek, eredeti alkatrészek magyarországi nagykereskedelmi forgalmazására, márkakereskedői és márkaszervíz hálózat szervezésére, továbbá, hogy a vonatkozó szerződéses feltételek szerint jogosult a ©KODA szó- és ábrás védjegy használatára. A ©KODA AUTO a.s. ugyanis szintén jogosultja számos, a ©KODA kifejezést tartalmazó védjegynek, ideértve a 1110655 lajstromszámú ©KODA közösségi (ábrás) védjegyet, valamint 833523 lajstromszámú „Simply Clever” ©koda (ábrás) nemzetközi védjegyet. Az Igénylő ennek igazolására csatolta a vonatkozó lajstromkivonatokat.

Az Igénylő előadta továbbá, hogy 1999 óta használja a skoda.hu domain nevet szerződéses kötelezettségei teljesítése és a márka népszerűsítése céljából. Ezért álláspontja szerint a ©koda márka a fogyasztók körében fennálló hazai ismertsége az Igénylő marketingtevékenységéhez és nem a Panaszoshoz fűződik. Ennek igazolását látja abban, hogy az internetes keresőmotorok a „skoda” keresőszóra az Igénylő már meglévő skoda.hu honlapját jelenítik meg első találatként, illetve az is, hogy a márka népszerűsítésére jelenleg is több rádiós, televíziós és online reklámkampánya van folyamatban.

 

Az Igénylő állította, hogy a szerződés felhatalmazza a ©koda védjegy illetve név internetes domain névben történő használatára. Ennek igazolásra csatolta a szerződés vonatkozó kivonatát és ígéretet tett arra, hogy a ©KODA AUTO a.s. megerősítő nyilatkozatát rövid határidővel csatolja az iratokhoz. Az eljárási iratokban azonban nincsen annak nyoma, hogy a ©KODA AUTO a.s. engedélyét megadta volna a védett kifejezés domain névben történő használatára, és ilyen iratot az Igénylő a későbbiekben sem csatolt.

 

Az Igénylő álláspontja szerint a fenti körülményekre tekintettel nem alapos a Versenytörvény rendelkezéseibe való ütközés és a jogelleneség Panaszos általi hivatkozása sem, figyelemmel arra, hogy a Panaszos csak külföldi marketingtevékenységre, illetve domain nevekre hivatkozott, magyarországira pedig nem. A jellegbitorlás vádja sem alapos, hiszen a fentiek szerint a védjegyet nem jogtalanul és nem is rosszhiszeműen, hanem hosszú ideje fennálló üzleti együttműködés keretében használja. Mivel a .hu honlapokat jellemzően magyar fogyasztók látogatják, nem pedig pl. cseh vagy német illetőségűek, az Igénylő álláspontja szerint nem állhat fenn a megtévesztés gyanúja sem, különösen, mivel a skodaportal.hu-t elsősorban belső használatra, üzleti hálózatának koordinálására kívánja felhasználni, a fogyasztók részére nem hirdetnék és nem is valószínű, hogy a honlapot a fogyasztók látogassák.

 

Mindezekre figyelemmel az Igénylő kérte, hogy skodaportal.hu domain a részére kerüljön delegálásra.

 

 

A Tanácsadó Testület eljárása során, a Panaszos védjegyjogi hivatkozására tekintettel megvizsgálta az igénylés esetleges jogellenességét illetve esetleges megtévesztő jellegét, különös tekintettel a Panaszos által hivatkozott védjegyeknek a domain névvel való kapcsolatára, a Védjegy- és versenytörvény szabályaira és a TT korábbi elvi állásfoglalásaira.

 

A Panaszos által hivatkozott, a TT korábbi 7/2000. (V.31.), Elvi állásfoglalása szerint a Vt. 12. és 27. §-a alapján önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást. Az elvi állásfoglalás szerint, ha a más védjegyével ütköző domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátornak a regisztrációs szabályzat 5.6 pontja értelmében (a korábbi, prioritásos domain igénylési szabályok hatálya alatt) a delegálást meg kell tagadnia, az igénylőnek pedig másik nevet kell választania domainje azonosítására.

 

A rendelkezésre álló bizonyítékok szerint az ügy tárgyát képező domain-t gazdasági társaság igényelte, amely körülményt az Igénylő védekezésében is elismerte azzal a fenntartással, hogy a domain alatt csak nagykereskedelmi tevékenység koordinálása céljára kívánja használni. Az Igénylő a domain regisztrációs eljárást időrendben elsőként indította meg; a DSZ 1.2.1.5 pontja értelmében a Regisztrátor a domain névre előterjesztett kérelmeket a benyújtás idejének sorrendjében köteles ellátni, a DSZ 1.2.3.2 pontja értelmében azok nyilvántartásba vétele is az igénylés sorrendjében történik („first comes – first served” elve), az igénylési eljárás tehát nem volt kifogásolható.

 

Az eset vizsgálata során a Tanácsadó Testület elfogadta a Panaszos azon álláspontját, hogy a hivatkozott védjegy a személygépjármű piacon a fogyasztók által nemzetközileg és a magyarországi piacon is egyaránt közismert védjegy, amelyet az Igénylő maga sem vitatott. Az Igénylő által hivatkozott védjegyek tekintetében egyrészt megállapítható volt, hogy azok ábrás védjegyek, a ©koda kifejezésnek a (szöveges) domain névben történő felhasználására nem jogosíthatják fel az Igénylőt a szóvédjegyjogosult engedélye nélkül. Az Igénylő által csatolt szerződéses kivonat rendelkezései szintén megerősítették ezt, mivel annak a TT számára ismertté vált rendelkezései a ©koda védjegyek vagy márkanév domain névben történő felhasználásának feltételül szabják a ©koda társaság előzetes, írásos jóváhagyását.

Az Igénylő az írásos jóváhagyás becsatolását ugyan kilátásba helyezte, de végül ilyen tartalmú iratot az eljárásba nem csatolt, így nem nyerhetett igazolást az, hogy az érintett védjegyet az Igénylő a jelen domain igénylés során jogszerűen használta.

 

A védjegyjogi megítélés szempontjából ezért közömbös, hogy az Igénylő milyen más domain nevet regisztrált korábban, vagy tart fenn, mivel a védjegyhasználat engedélyezésének joga a védjegytörvény rendelkezései, valamint a csatolt szerződés szerint is a védjegyjogosult kizárólagos jogosultsága, amelyet az Igénylőnek esetről-esetre és előzetesen kell beszereznie, mielőtt jogszerűen regisztrációs igénnyel lépne fel.

 

A felek jogi értékelése között abban is volt eltérés, hogy a domain névben a védett „©koda” kifejezés a „portal” kifejezéssel kiegészülve azonos-e vagy összetévesztésig hasonló-e a Panaszos védjegyeivel.

 

A Tanácsadó Testület egyetértett a Panaszos azon álláspontjával, a Magyarországon már a több évtizede közismert ©koda kifejezés önmagában domináns eleme az igényelt domain névnek, míg a hozzá kapcsolódó portal elemeknek nincsen megkülönböztető képessége vagy attól elhatároló, a jogszerű védjegyhasználatot megalapozó többletjelentése, arról a ©koda védjegyhez fűződő „hivatalos” internetes gyűjtőoldalra lehet asszociálni.

 

A Panaszos által hivatkozott jogellenesség kapcsán a védjegytörvény 12. §-a kimondja, hogy a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára, és e használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel; b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jó hírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét.

 

Mivel a skodaportal.hu egyértelműen nem azonos teljes mértékben a Panaszos bejegyzett ©koda védjegyével, az érintett árujegyzék viszont nem tér el (a Vt. fenti 12. § (2) a) és c) pont esetei), ezért a Tanácsadó Testület álláspontja szerint a jelen ügyben a jogellenesség lehetősége kapcsán azt kellett megvizsgálni, hogy a Domain igénylése sérti-e a Panaszosnak a fent idézett Vt. 12. § (2) bek. b) pontjában megfogalmazott védjegyoltalmi jogait.

 

A védjegytörvény 12. § alapján a védjegy a tulajdonjoghoz hasonló, ú.n. abszolút szerkezetű jogot biztosít a védjegyjogosultnak, aki  a védjegyoltalom körében belátása szerint dönt a védjegy mos általi használatának megengedéséről. A Panaszos által hivatkozott 686538A lajstromszámú nemzetközi szóvédjegy kapcsán a nyilvántartás adatai és a csatolt bizonyítékok alapján megállapítható volt, hogy az valóban a Panaszost illeti, és hogy e védjegy alapján a Panaszosnak joga van a „SKODA” kifejezés használatából a 6., 7., 11., 12., 35., 37., 39., 41., 42. áruosztályokban az Igénylőt kizárni. Az Igénylő előadása szerint a skodaportal.hu domain nevet a márkakereskedések illetve márkaszervizek közötti gazdasági tevékenység koordinálására hasznosítaná, ezért alappal gyanítható, hogy – a védjegyjogosult hozzájárulása hiányában – több áruosztályban is sértheti a védjegyjogosult kizárólagos jogait.

 

A jelen ügyben a – Panaszos az igényléssel konkrétan sérthető áru-, illetve szolgáltatási osztályokra vonatkozó előadása hiányában – a TT álláspontja a védett szolgáltatási osztályok közül a 35. Osztály (Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák) és a 37. Osztály (Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások), 39. Osztály (Szállítás; áruk csomagolása és raktározása) különösen relevánsnak tekinthető, mivel az igényelt skodaportal.hu domain név felhasználása gyaníthatóan a fentiekhez hasonló szolgáltatások nyújtása érdekében történne, figyelemmel az Igénylő tevékenységi körére és felhasználásra vonatkozó nyilatkozatára is.

 

A TT mérlegelte azt a körülményt is, hogy az Igénylő akként nyilatkozott, hogy az igényelt domain nevet csak belső felhasználása, üzleti partnereivel való koordináció céljára kívánja regisztrálni, és nem kívánja azt a fogyasztóknak kifejezetten népszerűsíteni. Az Igénylő ezen kijelentését alátámasztja a honlapon a jelen döntés idejében fellelhető tartalom (zártkörű, jelszóval védett belépési rendszer) is. A weboldal azonban elérhető publikusan, és maga az Igénylő is elismeri, hogy azzal a fogyasztók is találkozni fognak.

 

A Tanácsadó Testület véleménye szerint ezért fennáll annak veszélye, hogy a fogyasztók a domain névként igényelt „skodaportal” kifejezés kapcsán valamint az érintett személygépjármű áruk illetve szolgáltatások hasonlósága miatt összetéveszthetik a Panaszos ©koda védjegyével – és ezáltal az igénylőt a Panaszossal. Így az igénylés a Védjegytörvény 12. § (2) b) pontjába ütközhet, tekintve, hogy az említett jogszabályhely szerint a jogsérelem bekövetkezhet a összetéveszthetőség veszélye esetén is, így az igénylés a TT álláspontja szerint gyaníthatóan jogellenes.

 

 A Tanácsadó Testület álláspontja kialakítása során figyelemmel volt a Panaszos által hivatkozott, a WIPO Arbitrációs és Mediációs Központja D2009-0018 sz. jogesetében (Deutsche Lufthansa AG v. Miguel Casajuana) megjelenő joggyakorlatra is. A hivatkozott jogesetben megállapított tényállás több lényeges elemeiben eltért azonban a jelen esettől és ezért nem tekinthető teljes értékű analógiának. Lényeges eltérés ugyanis, hogy a hivatkozott nemzetközi esetben a panaszolt védekezést sem terjesztett elő és rosszhiszeműsége a nevére regisztrált több ezer domain alapján alappal volt vélelmezhető. Az analógia fennál viszont a tekintetben, hogy a Lufthansa védjegy szintén egyedi, erős megkülönböztető erővel bíró, védett kifejezésnek tekinthető.

 

A Lufthansa esettel szemben a jelen ügyben egyértelműen megállapítható volt az Igénylő és a ©koda vállalatcsoport egyik (szintén számos ©koda védjeggyel rendelkező) tagja közötti hosszú távú üzleti együttműködés és kapcsolat, valamint hogy a köztük létrejött szerződés alapján a szintén ©koda védjegyekkel rendelkező másik védjegyjogosult nem zárkózott el a ©koda név használatának megengedésétől, azonban azt bizonyos feltétel teljesüléséhez kötötte, amelynek teljesülése a jelen eljárásban nem került igazolásra.

 

A Panaszos által sem vitatottan megállapítható volt az is, hogy az Igénylő maga is hosszú ideje fontos üzleti szereplője a ©koda gépjárművek magyarországi forgalmazásának, népszerűsítésének a ©koda vállaltcsoporttal kötött szerződéses együttműködés alapján és hosszú ideje az egyik jelentősebb, ©koda gépjárművek forgalmazásával foglalkozó .hu honlapot, a skoda.hu-t működteti üzleti tevékenysége körében. A TT álláspontja szerint sem ez utóbbi, sem az igényelt domain nem összetéveszthető a hasonló elnevezésű, de külföldi országdomain alatt található domainekkel, amelyek eredendően más ország fogyasztói csoportjait célozzák, továbbá az azokkal való összetéveszthetőség vizsgálata a DRSZ alapján is eleve kizárt. Az eljárásban megismert körülményekből inkább az tűnik valószínűsíthetőnek, hogy az Igénylő által delegálásra kért domain elsősorban saját korábbi, régóta használatban lévő skoda.hu domain nevével állna versenyben a fogyasztók körében.

 

A Tanácsadó Testült megvizsgálta, hogy az igénylés, illetőleg annak teljesítése sértheti-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”) 2. ill. 6. §-ban foglaltakat, illetőleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztő helyzetet. Azonban a megtévesztéssel kapcsolatban előadottakkal hasonló elvi megfontolás alapján a TT nem látta bizonyítottnak, hogy a versenytörvény rendelkezéseinek alkalmazhatóságát a jelen esetre.

 

A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően folytatni. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel - ideértve az eredet megjelölést is - vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.

 

A felek által rendelkezésre bocsájtott információk alapján nem volt megállapítható, hogy a vizsgálandó piacon (amely a .hu domain nevek kapcsán ellenkező bizonyítás hiányában a magyar nyelvet ismerő fogyasztóknak, így elsősorban Magyarország területének feleltethető meg), az Igénylő és a Panaszos egymás versenytársai lennének. Az ismertetett körülmények, csatolt együttműködési szerződés kivonat, valamint a Panaszos nyilatkozatai alapján inkább ennek ellentétére lehet következtetni. A TT ezért elfogadta az Igénylő azon érvelését, hogy a domain név igénylése kapcsán nem valószínűsíthető a Versenytörvény megsértése.

 

A Versenyjogi szabályok megsértése alapján megállapítható jogellenesség hiánya azonban nem menti fel az Igénylőt a védjegyjogi szabályok betartásának kötelezettsége alól, azaz hogy a Panaszos védjegyét annak védjegyoltalmának körében csak a védjegyjogosult(ak) megfelelő hozzájárulása esetén használhatja a domain regisztráció során. A TT továbbá felhívja az Igénylő figyelmét, hogy a DRSZ rendelkezései alapján az igénylés során körültekintően köteles eljárni, ideértve a védjegynyilvántartás ellenőrzését és a védjegyjogosultak engedélyének előzetes beszerzését is.

 

 

Mindezekre figyelemmel a Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a jelen ügyben az Igénylő rosszhiszemű domain igénylését a bizonyítékok nem támasztották alá, és azt sem, hogy az Igénylő és a Panaszos egymás versenytársai lennének, így a tisztességtelen piaci verseny szabályainak megsértése nem gyanítható. Ugyanakkor azonban megállapítást nyert, hogy az igénylés sértheti a Vt. 12. § (2) bek. b) pontjában részletezett védjegyjogi szabályokat, a védjegy használatára a védjegyjogosult engedélye nélkül került sor és ezért gyaníthatóan jogellenes, következésképpen pedig az igénylés a DRSZ 2.2.2. a) pontjába ütközik és nem teljesíthető.

 

A Tanácsadó Testület felhívja a Panaszos figyelmét a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglalt állást, hogy az adott domain az adott Igénylő számára delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, feltéve, hogy az ilyen irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. június 02.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.