Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület 11/2010.  (V. 21.) sz. Állásfoglalása

 

Az adidas-bolt.hu, a puma-bolt.hu, és a pumabolt.hu domain regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panaszok

 

(824/2010, 825/2010 és 826/2010 sz. ügyek)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a 824/2010, 825/2010, és 826/2010 ügyszámokon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. május 21-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

Az adidas-bolt.hu, a puma-bolt.hu, és a pumabolt.hu domain nevek delegálására vonatkozó igények a 4-SELLERS Kft. számára nem teljesíthetők.

 

 

Indokolás

 

 

A fenti domain neveket a 4-SELLERS Kft. (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2010. február 14-én. A puma-bolt.hu (824/2010 sz. ügy), és a pumabolt.hu (825/2010 sz. ügy) domainekre vonatkozó igények ellen a PUMA AG Rudolf Dassler Sport, az adidas-bolt.hu (826/2010 sz. ügy) domainre vonatkozó igény ellen az adidas AG (a továbbiakban együttesen „Panaszosok”) emelt kifogást, és kérte a domainek delegálásának megtagadását.

 

Az adidas AG előadta, hogy jogosultja – többek között – a 386444 lajstromszámú adidas védjegynek; a védjegyoltalom kiterjed védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról szóló Nizzai Megállapodás szerinti 3., 6., 8., 11., 16., 18., 20., 21., 25., 26. és 28. osztályba sorolt árukra. Az adidas AG 2010. február 24-én szerzett tudomást arról, hogy a Panaszolt igénylést nyújtott be a tárgyi domain névre, anélkül, hogy előzőleg az adidas AG-tól az adidas védjegy használatára engedélyt kért és kapott volna.

 

A PUMA AG előadta, hogy jogosultja – többek között – a 369917 lajstromszámú PUMA védjegynek; a védjegyoltalom kiterjed védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról szóló Nizzai Megállapodás szerinti 18., 25. és 28. osztályba sorolt árukra a PUMA AG 2010. február 19-én szerzett tudomást arról, hogy a Panaszolt igénylést nyújtott be a tárgyi domain névre, anélkül, hogy előzőleg a PUMA AG-tól a PUMA védjegy használatára engedélyt kért és kapott volna.

 

Panaszosok álláspontja szerint a Panaszolt magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) 2.2.2. pontjával, mivel az sérti a védjegy kizárólagos használatához fűződő jogait, illetve kereskedelmi partnereinek versenytörvényben biztosított jogait. A jogellenesség kifejtése körében Panaszosok hivatkoznak a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Vt.”) 12. §-ára, illetőleg 27. § (1) bekezdésére, valamint arra, hogy az adidas, illetve a PUMA jó hírű védjegyek. Panaszosok hivatkoznak a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalására, amely szerint önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, azaz jogellenes lehet. A Panaszosok kifejtették, hogy a védjegyoltalom – azaz a kizárólagos használati jog – nem csak az azonos megjelölésekkel szemben illeti meg a védjegy tulajdonosát, hanem a védjegyével  hasonló megjelölésekkel szemben is, ha azt a fogyasztók összetéveszthetik a védjeggyel. Kitértek azon bíró gyakorlatra is, amely szerint a védjegy használata nem megengedett valamely új szókapcsolat egyik elemeként sem, hiszen az összetévesztés veszélye így is fennáll.

 

Ezen túlmenően megtévesztőnek tartják az igénylést, hiszen az adidas, illetve a PUMA védjegyek jó híre és ismertsége miatt a fogyasztó bármely adidas, illetve PUMA kezdetű szókapcsolat hallatán a panaszos társaságokra asszociál. Panaszosok kifejtették, hogy az igényelt domain nevek egyértelműen olyan látszatot keltenek, mintha a címek alatti honlapokon a Panaszosok működtetnének internetes szolgáltatást. 

 

Panaszosok véleménye szerint a Panaszolt domain igénylései ezen túlmenően sértik a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról („Tpvt.”) szóló 1996. évi LVII. törvény 2. §-ban meghatározott alapelvét. A domain nevek kiválasztása arra enged következtetni, hogy a Panaszolt kereskedelmi haszonszerzési céllal kívánja működtetni a honlapokat, visszaélve az adidas, illetve PUMA védjegyek jó hírnevével. Végül a Panaszosok hivatkoztak a Tanácsadó Testület 8/2000 (VIII.9.) számú Elvi Állásfoglalására és a Polgári Törvénykönyv („Ptk.”) 4. § (1) bekezdésében foglalt jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás követelményére.

 

Panaszosok a fentiekben előadottak alapján a Panaszolt domain igényléseinek elutasítását kérték.  

 

 

Panaszolt válaszában kérte a panasz elutasítását.

 

Panaszolt kifejtette, hogy az Európai Unió alapelvei között szereplő szabad piaci elvek nem kötelezik arra, hogy kapcsolatban álljon a Panaszosokkal. Véleménye szerint a delegálásra vonatkozó igény nem sérti a Szabályzat 2.2.2. pontját, vagyis az nem megtévesztő, hiszen célja a névből kikövetkeztethető tartalom kialakítása, üzemeltetése, fejlesztése; illetve annak jogellenessége megkérdőjelezhető, mert a védjegyoltalom az adidas, illetve a PUMA névre szól, így az igényelt nevek nem megtévesztők, illetve azok nem összetéveszthetők az említett védjegyekkel. Ennek alátámasztására a Panaszolt olyan domain neveket hozott fel példáként, amelyek esetében a védjegyjogosult nem élt panasszal. Panaszolt visszautasítja a Panaszosok azon állítását, miszerint tisztességtelen piaci magatartást tanúsítana. Állítása szerint a hatályos magyar jogszabályok alapján szinte bárki nyithat boltot, ahol a Panaszosok termékeit is árulhatja, ebben nem korlátozhatja a gyártó cég magyarországi képviselete sem.

  

Panaszosok viszontválaszukban a Szabályzat domain név választására vonatkozó 2.2.1., illetve 2.3.2. pontjaira hivatkoztak. A Panaszolt által felhozott példákkal kapcsolatban megállapítják, hogy egyes feltehetően sérelmes domain igénylések elleni kifogás benyújtása a Szabályzat alapján nem kötelező, az csupán opcionális lehetőség. Az a tény, hogy a védjegyjogosult korábban nem lépet fel egy hasonló jellegű domain delegálásakor, nem igazolja, az adott domain név használatának szabályszerűségét és különösen nem jelenti akadályát a jogosult későbbi fellépésének hasonló ügyekben. Panaszosok kitérnek továbbá a Tanácsadó Testület 18/2006 (IX. 07.), illetve a 21/2006 (XI. 13.) számú Egyedi Állásfoglalásokra is. Állításuk szerint a delegálni kért név „bolt” utótagja a domain név esetében kevésbé hangsúlyos, mivel az utótag mindössze védett elnevezéshez kapcsolódó szolgáltatást, illetve a védjegy alatt előállított termékek értékesítési helyére történő utalást foglalja magában.

 

Panaszolt előadta, hogy évek óta forgalmazza a Panaszosok termékeit. Csatolta továbbá az „adidas”, illetve „PUMA” szavakra vonatkozó, a cégjegyzékben, valamint a védjegylajstromban lefolytatott keresésének eredményét. Állítása szerint a találatok összetéveszthetetlenek az igényelt domain nevekkel.

 

A Szabályzat 2.2.2 pontjának a) és c) alpontjai alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

c) megtévesztő.

 

A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel; olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; [..] (Vt. 12. § (2) bek.). A TT 7/2000. (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalásában tárgyalta azt a kérdést, hogy mennyiben valósulhat meg védjegyhasználat az Interneten folytatott tevékenységgel: "[…] a más védjegyével azonos vagy összetéveszthető domainnévnek a védjegyjogosult engedélye nélkül történő üzleti célú használata a Vt. alapján tilos, azaz védjegybitorlást (Vt. 27. §) valósít meg”.

 

A Tanácsadó Testület rendelkezésére álló adatok alapján valószínűsíthető, illetve a Panaszolt maga is állította, hogy a Panaszolt gazdasági tevékenység körében kívánja használni a domain neveket. A Tanácsadó Testület megállapítása szerint a Panaszolt a domain nevekkel azt a látszatot kelti, mintha a Panaszolt kereskedelmi neve alatt folytatott tevékenység a Panaszosokhoz, a Panaszosok nevéhez kötődne, vagy mintha a Panaszolt a Panaszosok saját értékesítési hálózatának tagjaként árusítaná a Panaszosok termékeit.

 

A fenti okokból a Tanácsadó Testület álláspontja szerint az adidas-bolt.hu, pumabolt.hu, illetve puma-bolt.hu domain nevek használata a Panaszolt részéről a Szabályzat 2.2.2 a) pontja alapján jelentéstartalmára és használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, így a Panaszolt által a domain nevek nem választhatók.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2010. május 21.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.