Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  11/2007. (V. 07.) sz. Állásfoglalása

a krajnyak.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(735/2007. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt a 735/2007. számon bejelentett ügyet a Testület Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. május 7-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A ... által a krajnyak.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés nem teljesíthető, a domain a panaszos ... számára delegálandó.

Indokolás:

A tárgyi ügyben a Deninet Kft. regisztrátor útján ... igényelte a Tanácsadó Testület eljárását. A panaszos kifogásában arra hivatkozott, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 2.2.2. pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes. A panaszos hivatkozik a Ptk. 77. § (1) bekezdésére, amely szerint mindenkinek joga van a névviseléshez, s a Ptk. 75. §  (1) bekezdésére, amely szerint ezt a jogot – mint személyhez fűződő jogot – mindenki köteles tiszteletben tartani. Panaszos szerint az igénylő ... általi igénylés ezen törvényhelyeket sérti, mivel a Krajnyák név panaszos családneve, illetőleg az megjelenik azon ügyvédi iroda nevében is, amelynek panaszos tagja. Panaszos előadta azt, hogy egyes szakmai körökben neve már általános ismertségre tett szert, ezért annak igénylő számára történő delegálása megtévesztő és jogsértő. Panaszos érvelésében hivatkozott a Tanácsadó Testület 31/2000. (IX. 27.) sz. állásfoglalására. Panaszos kifogása mellett kérte a domain számára történő delegálását.

... igénylő a kifogással kapcsolatos véleményében előadta, hogy a domaint Krajnyák családnevű rokona számára ajándékként igényelte, s csatolta az e rokon személyazonosságát és személyes adatait igazoló hatósági igazolvány másolatát. Igénylő szerint panaszos nem rendelkezik a megjelölésre vonatkozóan prioritást megalapozó szóvédjeggyel, illetőleg családneve nem ismert művésznév vagy márkanév.

Részletes viszontválaszában a panaszos hivatkozik a Tanácsadó Testület 9/2000. (VIII. 23.) sz. Elvi Állásfoglalására, a Ptk. 77. § (4) bekezdésére, valamint vitatja igénylő azon állítását, hogy neve ne lenne ismert név. Ügyvédi praxisa mellett hivatkozik gazdasági napilapban, illetőleg folyóiratban megjelent publikációira, valamint a Google internetes keresővel elérhető a megjelöléssel kapcsolatos eredményekre.

A Tanácsadó Testület az adott ügy megítélése során nem látta indokoltnak az eltérést azon álláspontjától, amelyet a magánszemélyek névhasználatának domainjogi vetületével kapcsolatban korábbi állásfoglalásaiban kifejtett. A Testület 9/2000. (VIII. 23.) sz. Elvi Állásfoglalása szerint „[a]mennyiben […] az Igénylő névhasználati jogosultságát az Igénylés benyújtásával együtt nem igazolja, az igénylés teljesítése esetén a személyiségi jogok esetleges sérelme gyaníthatóvá válik. A Tanácsadó Testület tapasztalatai szerint az ilyen igénylések nagy többsége mögött nem valamilyen, a névviselési joggal való visszaélés szándéka áll: az Igénylők a domain nevet barátaik, kollégáik számára egyfajta „különleges ajándékként” kívánják használatba venni, majd részükre a használati jogot átruházni. A polgári jog szabályai szerint azonban névhasználathoz való jog megsértése esetén elegendő a jogellenesség megállapítása, nincs szükség felróhatóságra, azaz a magatartás célzatosságának vizsgálatára nem kerül sor. Túl ezen a domain név ilyen regisztrációja - még abban az esetben is, ha az, akinek javára végső soron a név használatba adását az Igénylő kéri nem kíván és nem is fog személyiségi jogai sérelme miatt panaszt emelni - más, jogszerű névazonosság alapján a névhasználatra igényt tartók érdekeit sértheti.” Ezt a gyakorlatot folytatta a Testület a 31/2000. (IX. 27.) sz. állásfoglalásában, amikor az ügy tárgyát képező „domain nevek vonatkozásában olyan személyek emeltek a nevek delegálása ellen panaszt, akik a fenti domain neveknek megfelelő családi nevet viselnek. A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy ezen domain nevek delegálása sértené az illető személyek névviseléshez való jogát, így a domain nevek jelen ügyekben más igénylők számára nem delegálhatóak.”

A Szabályzat hatályos 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség/megtévesztő minőség vizsgálandó. A TT álláspontja szerint a benyújtott igénylés, illetőleg a domain név annak jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, mivel annak igénylő általi használata sértené panaszos névviseléshez fűződő jogát. A ... által a krajnyak.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés ezért nem teljesíthető, a domain a panaszos ... számára delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2007. május 7.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.