Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  11/2006. (V. 31.) sz. Állásfoglalása

A nesclick.hu, nesklikk.hu, valamint nesklik.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(706/2006, 707/2006, 708/2006  sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a 706/2006, 707/2006, 708/2006 számon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. május 31-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 A nesclick.hu, nesklikk.hu, valamint nesklik.hu domain nevek a kérelmező számára nem delegálhatók.

Indokolás:

 A felsorolt domainek delegálását ... (regisztrátora: BlazeArts Kft.) kérelmező 2006. áprilisában igényelte, prioritás nélkül. Az igényléseket a Société des Produits Nestlé S.A. (Svájc) kifogása alapján a regisztrátor küldte a TT elé.

A Société des Produits Nestlé S.A. kifogásait valamennyi esetben az alábbiakra alapozta. Álláspontja szerint a felsorolt domain nevek az összetéveszthetőségig hasonlóak a kifogást tevő tulajdonában lévő védjegyekre, elsősorban a 0002984532 lajstromszámú közösségi NES szóvédjegyre, továbbá a 413.545 lajstromszám alatt bejegyzett nemzetközi NESQUIK szóvédjegyre.

Véleménye szerint a domain igénylések jogellenesek, mivel sértik a védjegy kizárólagos használatához fűződő jogokat, továbbá a Versenytörvény 2. §-ba ütközik. A jogellenesség körében hivatkozott továbbá a Vt. 12. § és 27. § (1) bekezdésében foglaltakra és az ehhez kapcsolódó bírói gyakorlatra, amelynek értelmében nem megengedett valamely új szókapcsolat elemeként más jogosult védjegyének használata. Nyilatkozatában utalt továbbá a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalásában a domain igénylés és védjegybitorlás kapcsán kimondottakra is.

Kifogásában megemlítette továbbá, hogy a nevezett védjegyek a termékek minőségének és a széleskörű reklámkampánynak köszönhetően jó hírnevűek. A jogosult internetes honlapot is fenntart www.nestle.com, illetve www.nestle.hu címek alatt. Mindezekre figyelemmel, nézete szerint a fogyasztók számára megtévesztő lenne, ha az igényelt domain nevek alatt a társaságtól független és ellenőrizetlen tartalom jelenne meg. A védjegyek közismertsége miatt a fogyasztó bármely ’nes’ kezdetű szókapcsolat hallatán a jogosultra asszociál, illetve jelen esetben a jogosulti termékekkel kapcsolatos honlapra asszociál. Utalt arra is, hogy a kérelmező által eredetileg igényelt domain nevek nagy száma haszonszerzési célra enged következtetni (utóbb kérelmező az igénylések többségét visszavonta).

A domain nevek kérelmezők részére való delegálásának elutasítását a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja, a Vt. 12. § és 27. § paragrafusai, valamint a Ptk. 5. § paragrafusa alapján, illetve a Versenytörvény 2. § paragrafusára hivatkozással kérte. Védjegy­jogosultságának igazolásul a nevezett védjegyek lenyomatát mellékelten csatolta.

A kérelmező jogosultnak írt válaszlevelében, valamint későbbi nyilatkozatában előadta, hogy a domain neveket ingyenes online hirdetési portál céljára igényelte. A neveket, nyilatkozata szerint, az ’ingyeNES KLIKK/KLIK’ szókapcsolatból alkotta. Álláspontja szerint azok nem megtévesztők, hiszen semmilyen, így a jogosulti termékhez sem köthetők. A domain igénylések visszavonása kapcsán kifejtette, hogy azzal precedenst teremtene minden ’nes…’ kezdetű domain név regisztrációjának tiltására, mint pl.: ’nesozz.hu’, ’nesajnald.hu’, ’nesze.hu’. Valamennyi domain névvel kapcsolatban hivatkozott arra, hogy azok védjegyoltalom alatt nem állnak.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a kifogást tevő által felhozott védjegyek Magyarországra kiterjedő érvényes oltalommal bíró megjelölések.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.

 

A kérelmező által előadottak alapján, a domainek használatára gazdasági tevékenységgel összefüggésben kerül sor, ezért a Vt. szabályainak alkalmazása a jogellenesség megítélése során indokolt. Jelen esetben a gazdasági tevékenység megítélése kapcsán közömbös, hogy a szolgáltatás nyújtása ellenérték nélkül vagy egyéb előnyökért történik.

A domain nevek kiejtésükben és írásmódjukban hasonlóak a kifogást tevő által felhozott NESQUIK védjegyhez, amely jó hírnevűnek, közismertnek tekinthető. A védjegyoltalommal védett megjelölést, a kifogást tevő által kifejtett marketing tevékenységnek köszönhetően a fogyasztók a Société des Produits Nestlé S.A. és vállalatai termékeihez kötik. A Tanácsadó Testület mindezek alapján úgy találta, hogy a domainek vonatkozásában az összetéveszthetőség veszélye fennáll. A Vt. alapján a jóhírnevű védjegy a  kérelmező által megjelölt kereskedelmi területen is védelmet élvez.

Fentiek alapján a Tanácsadó Testület úgy határozott, hogy a nesclick.hu, nesklikk.hu, valamint nesklik.hu  domain nevek a kérelmező számára nem delegálhatók.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. május 31.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.