Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 11/2004. (VIII. 27.) sz. Állásfoglalása

Az újbudáért.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(649/2004. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 649/2004. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. ­­­­­augusztus 27-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az újbudáért.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező ... számára kell delegálni.

 

Indokolás:

 

A 649/2004. sz. ügyben a Microware Hungary Kft. regisztrátor a panaszos Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

Az igénylő ... által az újbudáért.hu domain vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igénylés 2004. május 23-án került nyilvántartásba. 2004. május 27-én Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat az igénylés ellen panasszal élt. A panasz szerint „Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata már évek óta használja az „Újbuda” nevet, mivel az önkormányzat hatáskörében lévő területnek ez az újkori elnevezése.” A panaszos hivatkozik arra, hogy 2003. őszén megtette a szükséges lépéseket azért, hogy a terület elnevezése hivatalosan is Újbuda legyen, és mellékeli Budapest Főváros aljegyzőjének a XI. Kerületi Önkormányzat jegyzőjéhez intézett levelét, amelyben az aljegyző ismerteti azon jogi helyzetet, amely szerint a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg a kerület elnevezését, s nincs akadálya annak, hogy „amennyiben a kerületi képviselő-testület az elnevezési javaslattal egyetért, [...] a kerület elnevezése „Újbuda” legyen.” Az elnevezést az aljegyző szerint nem kell jóváhagyásra a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni. A panaszból kiderül továbbá, hogy az önkormányzat által létrehozott több gazdasági társaság elnevezésében is szerepel az „Újbuda” szó, a XI. Kerületi Önkormányzat arculati terve is erre az elnevezésre épül, és 2004. májusában az Önkormányzat védjegybejelentéssel élt az „Újbuda a mi városunk” színes ábrás megjelölésre vonatkozóan. Az Önkormányzat álláspontja szerint az újbuda.hu, az újbudáért.hu ill. ujbudaert.hu „neveknek a bejegyzése megtévesztő magán személy számára (lásd: regisztrációs szabályzat 2.2. pont c. bekezdése).

A Tanácsadó Testület Titkársága útján 2004. május 28-án kiküldött levelében felkérte ... igénylő regisztrátorát, az Axelero Rt-t, hogy küldje meg az igénylőlapot valamint az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, tájékoztassa az Igénylőt a TT elé utalásról, s amennyiben a Regisztrátor vagy az Igénylő véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is.

2004. június 16-án kelt, a regisztrátornak címzett levelében ... azt a nyilatkozatot tette, hogy igényét továbbra is fenntartja. Az igénylő kifejti, hogy 2002-ben alapító tagja volt az Újbudáért Polgári Kör nevű közéleti és kulturális kerekasztalnak, amely folyamatosan fejti ki tevékenységét és amelynek résztvevői rendszeresen megjelenő folyóiratot is szerkesztenek. Az igénylő hivatkozik arra is, hogy a XI. Kerületi Önkormányzat az ujbudaert.hu domaint csak 2004. június 11-én regisztráltatta, míg az igénylő már 2003. decemberében eljuttatta a regisztrátorhoz az „újbudáért.hu” domainnel kapcsolatos igénylőlapot, amelynek alapján a bejegyzési eljárás 2004. május 10-én megindult.

A Tanácsadó Testület elsőként azt vizsgálta, kizárólagos joga van-e a tárgyi domain igénylésére Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzatának. A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 2.2.4. pontjának a) alpontja szerint „Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás esetén [...] kizárólag a helyi önkormányzat lehet domain-igénylője az önkormányzattal rendelkező település nevével azonosított domainnek”. A Tanácsadó Testület szerint e rendelkezés nem értelmezhető kiterjesztően oly módon, hogy az a településnév bármely ragozott alakjára is vonatkozna. Önkormányzati rendelet egyes ragozott alakok használatát az Önkormányzat engedélyéhez kötheti - ebben az esetben ezt a körülményt a delegálás során a jogellenesség vizsgálatának körében kellene értékelni (lásd pl. a Tanácsadó Testület 11/2002. (X. 28.) sz. Állásfoglalását a kispestert.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (618/2002. sz. ügy) tárgyában). A TT szerint azonban a Szabályzat 2.2.4. pontjának a) alpontja nem biztosít a panaszos számára kizárólagos igényt a tárgyi domainre.

Ezután a Testület azt vizsgálta, van-e akadálya a ... által benyújtott, elsőként nyilvántartásba vett igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó.

A jogellenesség körében a TT nem talált arra utaló jelet, hogy a ... általi használat gyaníthatóan jogellenes lenne. Maga a panaszos sem hivatkozott olyan jogszabályra, amely a tárgyi megjelölés (vagyis a kerület elnevezésének ragozott alakja) használatát az önkormányzat kizárólagos jogaként szabályozná vagy annak engedélyéhez kötné. Az igénylő valószínűsítette, hogy domaint a megjelölést elnevezésében használó civil szervezet működéséhez kívánja felhasználni, ám a TT szerint ezen valószínűsítés nélkül sem állapítható meg az igénylő részéről történő használat gyaníthatóan jogellenes volta. A Testület nem talált arra utaló jelet sem, hogy a domain használata várhatóan megtévesztő helyzetet eredményezne, mivel az internetezők az „Újbuda” elnevezés hivatalos használata esetén is az önkormányzat hivatalos honlapját ésszerűen inkább az „újbuda.hu” vagy „ujbuda.hu” domain alatt keresnék, mint annak egy ragozott alakjából képzett domain alatt.

A delegálás teljesítésének további akadálya a Szabályzat 2.2.3. pontja szerint az, ha az adott közdomain alatt már regisztrálva van, vagy a web szerveren közzétett védett nevek vagy zárolt nevek körébe tartozik. A tárgyi domain esetében ezen körülmények nem állnak fent.

A TT állásfoglalása szerint az újbudáért.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező ... számára kell delegálni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. augusztus 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.