Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 10/2019. (XII. 12.) sz. Állásfoglalása 

A nemlego.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1059/2019. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A nemlego.hu domain a Webhome Plus Kft. számára nem delegálható.

Indokolás:

A nemlego.hu domain nevet a Webhome Plus Kft. (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte. Az igénylés ellen, jogi képviselője útján, a LEGO Juris A/S (a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

A Panaszos előadta, hogy a LEGO Juris A/S többek között jogosultja a 000039800 lajstromszámú LEGO európai uniós szóvédjegynek 1996. április 1-jei, (Magyarország tekintetében 2004. május 1-jei) elsőbbséggel, a 3., 9., 14., 16., 20., 24., 25., 28., 38., 41. és 42. osztályokba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében. A vonatkozó lajstromkivonatot csatolta.

 

Állítása szerint a fenti védjegy Magyarországon jóhírűnek tekintendő, ugyanis a LEGO védjegyek évtizedek óta ismertek és kedveltek Magyarországon.

 

A Panaszos kifogása alapjául a Domainregisztrációs Szabályzat ("DRSZ") 2.2.2 pontját, az európai uniós védjegyről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1001 rendelete (2017. június 14.) az európai uniós védjegyről ("Európai Uniós Védjegyrendelet") 9. cikkét, valamint a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény ("Vt.") 12. §-át jelölte meg, mely utóbbi jogszabályok a védjegyoltalom a jogosultja számára kizárólagos jogokat biztosítanak.

 

Hivatkozott arra, hogy a LEGO védjegyek használatára az igénylőnek engedélyt nem adott, a domain regisztrálása esetén az igénylő gyaníthatóan védjegybitorlást követne el.

 

A jogellenességen túl a Panaszos kifogása – véleménye szerint - megáll összetéveszthetőség alapján is különösen, hogy a kifogásolt domain névben a Panaszos kiemelkedően ismert, jóhírű LEGO védjegye szerepel, ami alapján az átlagos fogyasztó arra a téves következtetésre juthat, hogy a domain név, illetve az ahhoz tartozó tartalom valamilyen módon, a közismert és rendkívül népszerű LEGO cégcsoporthoz, illetve annak termékeihez kapcsolódik.

 

Valószínű, hogy a Panaszolt igénylő a LEGO termékek és védjegyek nagyfokú ismertségét és jó hírnevét próbálja a domain regisztrálásával kihasználni, és ezáltal tisztességtelen gazdasági előnyhöz jutni.

 

A Panaszolt a kifogásra észrevételt nem tett.

 

A Tanácsadó Testület osztja a Panaszos által kifejtetteket.

 

A Panaszos által hivatkozott jogszabályi rendelkezések szerint a védjegy jogosultja, jogosult bárkivel szemben fellépni, aki engedélye nélkül, gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek, a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a védjegy árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

 

A nemlego.hu domain név tartalmazza a Panaszos védjegyét, az abban szereplő „nem” szó megkülönböztető képességgel nem rendelkezik, és önmagában a közismert LEGO kifejezés, és védjegy név szerepeltetése megalapozza azt a gyanút, hogy a tárgyi domain név tisztességtelenül használná ki a védjegy ismertségét. E tekintetben nincs jelentősége annak, hogy a védjegyhez, a domain névben tagadószót kapcsolt a Panaszolt, mivel a figyelem felkeltésre, az ez alapján létrejövő asszociációra alkalmas használat, a TT véleménye szerint már önmagában is megteremtheti a jogellenes használat és az összetéveszthetőség lehetőségét a Panaszos LEGO védjegyeivel.

 

A TT utal a 7/2000. (V.31.) sz. elvi állásfoglalásában kifejtettekre, mely szerint a .hu felső szintű domain alatti névtérben való jelenlét, illetőleg az ennek eszközéül szolgáló valamely domain név igénylése számos esetben gazdasági tevékenység körében végzett cselekmény, és önmagában valamely domain név igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást. Amennyiben tehát a más védjegyével ütköző domain igénylése a körülményekből megítélhetően párosul a domain név gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátomak a Domainregisztrációs Szabályzat 5.6 pontja értelmében a delegálást meg kell tagadnia, az igénylőnek pedig másik nevet kell választania domainje azonosítására.

 

A domain gazdasági tevékenység keretében való használatára utaló tényként értékelte a TT azt, hogy a Panaszolt igénylő gazdasági társaság.

 

Az elvi állásfoglalásban kifejtett elv alapján követett gyakorlatát igazolják a TT korábbi eseti döntései is, amelyekben, a gazdasági célú használat és az összetéveszthetőség gyanúja esetén, a LEGO védjegy domain névben való használata kapcsán, az ilyen domain igényeket elutasította.

 

Lsd.:

- a Tanácsadó Testület 35/2011. (XI. 11.) sz. Állásfoglalása - A legotanya.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (880/2011. sz. ügy)

 

- A Tanácsadó Testület 42/2011 (XII. 15.) sz. Állásfoglalása – A legopalota.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (887/2011. sz. ügy)

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Webhome Plus Kft. által választott nemlego.hu domain név részére nem delegálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2019. december 12.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 …………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.