Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 10/2017. (VI. 16.) sz. Állásfoglalása

 

Az ind-ex.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1025/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az ind-ex.hu domain név az igénylő ... részére nem delegálható.

 

 

Indokolás:

 

Az ind-ex.hu domain név delegálását ... („Panaszolt”) kérte, aki ellen az INDEX.HU Informatikai Zrt. („Panaszos”)  nyújtott be kifogást, melyben annak megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettől, hogy a hivatkozott domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

A Panaszos kifejtette, hogy az általa kifogásolt domain név (ind-ex.hu) Panaszos által használt domain névhez (index.hu) megtévesztésig hasonlít, valamint, hogy a Panaszos a magyar internetes piacon meghatározó index.hu oldal üzemeltetője. A Panaszos arra is hivatkozott, hogy az index megjelölés magyar és nemzetközi védjeggyel is védett.

 

Hivatkozott a Panaszos továbbá a Regisztrációs szabályzat 2.2 pontjára, mely szerint választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. szellemi tulajdonhoz fűződő jogát) nem sértheti. Valamint, hogy nem választható és használható olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő.

 

A Panaszolt előadta, hogy az ind-ex.hu domain célja, hogy az IND Kft. volt (ex) kollégái számára kapcsolattartási felületet nyújtson, a cég szellemisége és közösségi élmény megtartása céljából. Panaszolt ugyanis az egykori Ind Kft. alapító tagja. Ennek különösen az egykori cég alapításának 20. évfordulója ad jelentőséget, mert az igényelt domain útján szeretnék egymással a kapcsolatot tartani.

 

Tanácsadó Testület (TT) álláspontja szerint az Index internetes újság Magyarországon közismert a hírkereső fogyasztók között. Mint azt a TT 4/2000 (V. 16.) elvi állásfoglalása már kifejtette, „nem tagadható tehát meg a vállalkozásoktól a saját bevezetett és használt kereskedelmi nevük domainkénti választása. Ez a jog azt is magában foglalja, hogy a jogosult e választási jogával ne éljen, de élvezze azt a védelmet, ami őt jogosultságának megfelelően megillethetné.”

 

Panaszos beadványával ellentétben a TT nem talált olyan körülményt, amely alapján Panaszolt gyaníthatóan védjegybitorlást követne el a domain regisztrációjával vagy használatával.  A TT véleménye szerint viszont a megtévesztésre is hivatkozó panaszos beadványa helyesen érzékeli, hogy a közismert internetes újság számára gyaníthatóan piaczavaró hatású lenne, ha Panaszoltnak kerülne delegálásra a tárgyi domain.  A delegálás fogyasztói szempontból gyaníthatóan megtévesztő jellegű, mert az Index alternatív vagy kötőjeles változatát a hírkereső fogyasztók egyértelműen Panaszos internetes újságjával azonosítják, és nem egy megszűnt kft. egykori dolgozóinak baráti lapjával.

 

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület megtévesztés gyanújára okot adó körülményt talált, amely a fenti domain név delegálását megakadályozza. Az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a pontjába ütközik. Ezért az „ind-ex.hu domain név delegálása a Panaszolt javára nem teljesíthető.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. június 16.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.