Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

 

A Tanácsadó Testület 10/2016. (V.30.) sz. Állásfoglalása

A palmers.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(996/2016. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A palmers.hu domain a Cetinje S.R.O. számára delegálható.

 

Indokolás:

 

A “palmers.hu” domain Igénylője az Cetinje S.R.O volt, a regisztráció teljesítését az eljáró Nyilvántartó elutasította azzal az indokolással, hogy a regisztrálni kívánt domain név közismert, többszörös védjegy. Az Igénylő a Nyilvántartó döntése ellen a Tanácsadó Testület eljárását kezdeményezte a Domain Regisztrációs Szabályzat 9.3. pontja alapján. A domain alatt tartalom a jelen állásfoglalás meghozatalakor nem volt található.

Az Igénylő álláspontja szerint az igény a Szabályzat rendelkezéseit nem sértette, mivel a „palmer” kifejezés köznapi jelentéssel bír, angol nyelven zarándokot jelent, a palmers ennek a többes száma. A névnek nincs olyan egyedi vonása, amely miatt az kizárólag egy bizonyos termékre, szolgáltatásra, védjegyre utalna, csak azzal lehetne kapcsolatba hozható. Elismerte, hogy létezik „palmers” néven bejegyzett védjegy, de csak bizonyos áruosztályokra. A „palmers” szó használata azonban álláspontja szerint annak köznapi jelentése miatt nem tekinthető eleve védjegyet sértőnek: ez csak akkor merülhet fel, ha a palmers megjelölés használatára azon áruosztályokban kerülne sor, amelyekre a palmers védjegy oltalma kiterjed. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a „palmers” megjelölésre szóvédjegy nincs lajstromozva, kizárólag ábrás védjegy.

Az Igénylő véleménye szerint ezért a „palmers” megjelölésre kizárólagos jogot védjegyként senki sem formálhat. A védjegy létének ténye emellett azért sem lehet elutasítási ok, mert arra csak a jogosult hivatkozhat, ezt a Tanácsadó Testület egyértelművé tette a joker.hu domain ügyében született, 01/2016. (I. 07.) sz. Állásfoglalásában („A Tanácsadó Testület megállapította, hogy védjegyoltalomra csak annak jogosultja hivatkozhat, míg jelen esetben ez a feltétel nem áll meg, így védjegyjogi vonatkozásban a további vizsgálódást mellőzte.”).

Az Igénylő kérte a Tanácsadó Testületet, hogy állásfoglalásában állapítsa meg, hogy az igény teljesítése a Szabályzatot nem sérti. Az Igénylő névválasztása indokait és felhasználási célját nem közölte.

A Nyilvántartó az Igénylő előadásával kapcsolatban kifejtette azon álláspontját, hogy gyakorlatában csak rendkívüli esetekben kerül sor az igénylések elutasítására, azon igények körében, amiknél a Nyilvántartó a névhasználati jogosultság igazolását kéri (mint például a védjegyek esetén), és csak akkor, ha az igénylő nem tud ilyet felmutatni, de ragaszkodik ahhoz, hogy hogy a TT elé vigye az ügyet. Az igénylő részére a nyilvántartó általi elutasítással nyílik meg a lehetőség arra, hogy a Regisztrátor a TT elé utalja az ügyet.

A Nyilvántartó hangsúlyozta: a névhasználati jogosultság igazolására nem csak a védjegy tulajdonos hozzájárulását fogadja el, hanem nyitott egyéb indoklások mérlegelésére is. A mostani két esetben (palmers.hu, illetve xfactor.hu) ennek igazolására kísérletet sem tett az Igénylő. Az Igénylő mind a palmers.hu, mind az xfactor.hu esetén arra hivatkozik, hogy a védjegy létének ténye azért sem lehet elutasítási ok, mert a név védelmét csak a védjegyjogosult kérheti. Az igénylő hivatkozik a TT 01/2016. (I. 07.) sz. (fentebb már idézett) egyedi állásfoglalására, amivel az Igénylő azt sugallja, hogy a TT azt állította, hogy a Nyilvántartónak nincs joga elutasítani az ilyen igényeket, ugyanis más védjegyének meglétére hivatkozva nem védheti a nevet, erre csak a védjegy jogosultnak lenne lehetősége.

A Nyilvántartó a jelen ügyben annak tisztázását is kéri, hogy a Nyilvántartónak a Domainregisztrációs Szabályzatból eredően joga van a névhasználati jogosultságot vizsgálni, ellenőrizni és ennek hiányában a bejegyzést megtagadni.

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során azt vizsgálta, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat alapján gyaníthatóan jogellenes-e vagy megtévesztő-e a domain név annak jelentéstartalmára, illetve használatára nézve, továbbá, hogy sérthet-e a delegálás a Nyilvántartó által hivatkozott védjegyjogi jogosultságokat.

A DRSZ 2.2.2. szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstar-talmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

      a) jogellenes vagy

      b) megbotránkozást, félelmet keltő vagy

      c) megtévesztő.

Helytállóan hivatkozott az Igénylő arra a körülményre, hogy az igényléskor a „palmers” idegennyelvi kifejezésre vonatkozóan nincsen fennálló érvényes szóvédjegy, bár a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) nyilvántartásban több jelenleg is fennálló, színes ábrás védjegy is megtalálható, amelyek jogosultja a fürdőruháiról ismert ausztriai PALMERS Textil AG; a „palmers” kifejezés védelmére alkalmas szóvédjegy azonban valóban nem található a védjegynyilvántartásban.

A TT elfogadta az Igénylő azon érvelését, mely szerint „palmers” kifejezés jelentéstartalma többféle lehet és kontextustól függő, ezért csak korlátozott megkülönböztető képességgel bír. Ennek megfelelően a TT álláspontja, hogy a 12. § (2) bek. c) pontja alapján a jogellenességet (védjegybitorlás gyanúját) csak a domain név igényléséhez kapcsolódó körülmények nyilvánvalóan tisztességtelen kihasználásának vagy a védjegy más módon történő nyilvánvaló megsértésének gyanúja esetén lenne megállapítható. A jelen esetben ilyen körülmény a TT eljárásában nem merült fel és ezért azt a TT nem is vélelmezheti.

A fentiek alapján a vizsgált esetben, a „palmers.hu” domain igénylése körében a védjegybitorlás gyanúja nem állapítható meg az egyébként gazdasági társaságként működő és ezért a domain nevet vélelmezhetően gazdasági tevékenység körében felhasználni kívánó Igénylő esetében.

Részben helytállóan hivatkozott az Igénylő a TT korábbi 01/2016. (I. 07.) sz. Állásfoglalásában kifejtettekre, azaz hogy védjegyoltalomra csak a védjegy jogosultja hivatkozhat. Tekintve, hogy a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12.§-a a védjegyoltalom alapján történő jogi fellépést kizárólag a védjegyoltalom jogosultja számára biztosítja, és ez a védjegyjogosult részéről nem történt meg, valamint azon körülmény figyelembevételével, hogy a Nyilvántartó konkrét védjegysértést nem jelölt meg beadványában, és ilyen szóvédjegyet a védjegykutatás sem tárt fel, a TT védjegyjogi vonatkozásban a további vizsgálódást most is mellőzte.

A jelen ügyben a TT vizsgálta továbbá azt is, hogy az igénylés, illetőleg annak teljesítése sértheti-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”) 2. ill. 6. §-ban foglaltakat, illetőleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztő, jogellenes helyzetet.

A jelen ügyben a cégnyilvántartásban fellelhető közhiteles adatok vizsgálata alapján sem volt fellelhető olyan adat, amely alapján megállapítható lett volna, hogy a domain igénylés érvényesen bejegyzett magyarországi cégek névkizárólagossághoz fűződő jogát sértette volna, ezért a TT névviselési jogok vonatkozásban a további vizsgálódást mellőzte.

A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően folytatni. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel - ideértve az eredet megjelölést is - vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.

Az eljárás során, részben azért, mert a palmers.hu domain a delegálás megtagadása miatt nem volt elérhető és az igényelt domain alatti tartalom vizsgálata így nem volt lehetséges, nem merülhetett fel semmilyen olyan adat, amelyről esetlegesen a versenyjogi szabályok megsértésére, az esetleges versenytársak közötti alkalmazhatóságra, tisztességtelen üzleti magatartásra vagy más jogellenes magatartás, megtévesztése gyanújára alappal lehetett volna következtetni. Jelen esetben az Igénylő nyilatkozatai alapján semmilyen olyan körülmény nem merült fel, amely arra utalna, hogy az Igénylő és a védjegyjogosult egymásnak versenytársai lennének.

Az Igénylő a domain regisztrációs eljárást időrendben elsőként indította meg; a DSZ 1.2.1.5 pontja értelmében a Regisztrátor a domain névre előterjesztett kérelmeket a benyújtás idejének sorrendjében köteles ellátni, a DSZ 1.2.3.2 pontja értelmében azok nyilvántartásba vétele is az igénylés sorrendjében történik („first comes – first served” elve).

A TT az Igénylőnek azzal a hivatkozásával kapcsolatban, hogy a TT korábbi állásfoglalása szerint a „védjegyoltalomra csak annak jogosultja hivatkozhat” az alábbiakat fejti ki:

A hatályos DRSZ 2.2.1 pontja szerint, a domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jog-szabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legna-gyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizáróla-gossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

A Nyilvántartó eljárásbeli észrevételével kapcsolatban a TT rámutatni kíván, hogy a DRSZ 1.2.3.8 egyrészt kifejezetten mentesíti a Nyilvántartót minden előszűrési kötelezettség alól, a hatályos DRSZ ezt kifejezetten a delegálási igénnyel fellépő igénylő kötelezettségeként és egyben felelősségeként állapítja meg (lsd. DRSZ 2.2.1. pontja). Ennek megfelelően a Nyilvántartó rendszerinti vizsgálata elsősorban egyes, a DRSZ 11. pontjában rögzített technikai követelményekre irányul. A Nyilvántartó célja, hogy valamennyi, a Regisztrátor által hozzá küldött igényt teljesítse.

A TT a Nyilvántartó által feltett kérdéssel kapcsolatban rámutat, hogy a DRSZ egyértelműen biztosítja a Nyilvántartó részére annak lehetőségét, hogy egyedi mérlegelés alapján az igény teljesítését a Nyilvántartó elutasíthassa, ha az álláspontja szerint a DRSZ rendelkezéseibe ütközhet. A Nyilvántartó e döntésére részletes szabályokat a DRSZ nem állapít meg, így az döntését szabadon mérlegelheti az elutasítási ok megjelölésének kötelezettsége mellett, amely jelen ügyben megtörtént, így megállapítható, hogy a jelen ügyben a Nyilvántartó a DRSZ rendelkezéseinek megfelelően járt el. Az Igénylő számára a Nyilvántartó döntésének TT előtti felülvizsgálatára a 9.3 pont rendelkezései lehetőséget biztosították.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület jelen ügyben sem jogszabályba, sem pedig a Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt okot nem lát az igénylés elutasítására, így a TT álláspontja szerint Igénylő az eljárásban rendelkezésre álló adatok alapján nem valósít meg semmilyen olyan tényállást, amely alapján a domain név delegálását meg kellene tagadni, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthető.

A TT ugyanakkor felhívja az Igénylő figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok és a Domainregisztrációs szabályzat 2.3. alpontja értelmében felelősséggel tartozik a domain-használat jogszerűségéért és a domain név használattal harmadik személynek okozott kárért.

A TT felhívja az Igénylő figyelmét, hogy a domain név használata során tartózkodjon az olyan magatartástól, amely más védjegyével vagy kereskedelmi nevével való összetéveszthetőséget eredményezne, illetőleg tartózkodjon a Domainregisztrációs szabályzat rendelkezéseinek megsértésétől. Ezzel összefüggésben a Tanácsadó Testület kiemeli, hogy amennyiben a domain név gazdasági tevékenység keretében történő jövőbeli használata mégis védjegybitorlást vagy tisztességtelen versenyt valósítana meg, az a domain név delegálás visszavonását, törlését vonhatja maga után. Így különösen a Domainregisztrációs Szabályzat 10.2. pontja alapján a domain delegálását követően egy meghatározott domain névnek a panaszolt domain-használótól történő visszavonását illetve átruházását az, akinek ehhez jogos érdeke fűződik az Alternatív Vitarendező Fórumhoz előterjesztett, az eljárási szabályzatban foglaltaknak megfelelő kérelemmel kezdeményezheti.

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan jogellenesség vagy megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain név delegálását akadályozná.

A fentiekre figyelemmel a „palmers.hu” domain az Igénylő Cetinje S.R.O. számára delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. május 30.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.