Internet Szolgáltatók Tanácsa

Tanácsadó Testülete

Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 10/2011. (V. 30.) sz. Állásfoglalása

A googol.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (851/2011. sz. ügy)

 

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 851/2011. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben, megtárgyalta, majd 2011. május 30-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A googol.hu domain delegálására vonatkozó igény ... számára teljesíthető.

 

Indokolás:

A googol.hu domain nevet ... magánszemélyként, prioritás nélkül igényelte 2011. március 18-án.

Az igénylés ellen a Google Inc., jogi képviselője útján tett kifogást. A kifogásban előadta, hogy álláspontja szerint a „Googol” és a „Google” kifejezések összetéveszthetők, mert fonetikai hasonlóságot mutatnak.

A Panaszos a földrajzi árujelzők és védjegyek oltalmáról szóló törvény 12. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a védjegyjogosult kizárólagos használati joga alapján kéri a domain név delegálásának a megtiltását. Beadványához csatolta a védjegyoltalmat bizonyító okiratot, továbbá az Európai Bíróság általa hasonló tényállásúnak tekintett C-487/07 sz. döntését.

A Panaszolt válaszában előadta, hogy álláspontja szerint a "googol" nem megtévesztő mert egy matematikai kifejezés és érdekes matematikai kifejezéseket szeretne az oldalán összegyűjteni és ő ezen domain alatt egy rockzenekart kíván népszerűsíteni. Állítása bizonyítására hivatkozott a 'haromegesztizennegy.hu' domain névre, amelyet szintén ő igényelt, és amelyet állítása szerint szintén egy rockzenekar népszerűsítésre kíván használni. Csatolta továbbá, hogy a "google"-hoz hasonlító más kifejezések is vannak a .hu tartomány alatt, amelyeket Panaszos nem kifogásolt.

Viszontválaszában a Panaszos arra hivatkozott, hogy szerinte valótlanok a Panaszolt állításai. Külön felhívta a TT figyelmét, hogy a hivatkozott weboldalon nincs tartalom. Elismerte ugyanakkor, hogy valóban matematikai kifejezés a „googol”, azonban álláspontja szerint ezt meglehetősen kevesen tudják.

A Tanácsadó Testület nem osztotta a Panaszos álláspontját abban, hogy a „googol” és a „google” hangalakja azonos lenne vagy hasonlítana, ezért a panaszt elutasította.

A TT külön figyelembe vette, hogy a „googol” és a „google” kifejezéseket elgépeléssel sem lehet összetéveszteni, ezért a delegálást teljesíthetőnek tartja. Felhívja azonban a Panaszolt figyelmét a jóhiszemű használat követelményeire, így arra, hogy amennyiben nem használja a nevet, vagy eladásra kínálja fel a Panaszos részére, abban az esetben felmerül a rosszhiszemű használat lehetősége, amely esetben az Alternatív Vitarendező Fórum elrendelheti a domain név átruházását. Mindaddig azonban amíg a Panaszolt állította tartalom szerepel a domain név alatt, a jóhiszemű használat feltételezhető.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. május 30.

 

 

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.