Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 10/2003. (V. 19.) sz. Állásfoglalása
Az artbox.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz
(628
/2003. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 628/2003 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. május 21-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az artbox.hu domain a Ronex Press Bt számára delegálandó.

Indokolás:

A 628/2003 sz. ügyben a Ronex Press Bt az Interware Rt regisztrátoron keresztül, prioritás nélkül igényelte az artbox.hu domain nevet, amelyet a rendszer 2003. február 25-én vett nyilvántartásba.

2003. március 11-i nyilvántartásba vételi dátummal az Artbox Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft szintén prioritás nélkül kérte a fenti domain név részére való delegálását, sérelmezve egyben a Ronex Press Bt általi igénylését.

Az Artbox Kft becsatolta a 2003. február 18-án kelt cégbírósági tanúsítványát, amelyben a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság igazolja, hogy a cég bejegyzési kérelmét ezen a napon benyújtotta. Nem csatolta ugyanakkor a cégbírósági bejegyző végzést, mert – ahogy azt a 2003. március 14-én kelt beadványában előadta - bár a cégbejegyzési kérelmét 2003. február 18-án benyújtotta az illetékes Cégbíróságnak, a bejegyző végzés még nem érkezett meg, ezért prioritásos igényt nem tudtak benyújtani, annak ellenére, hogy az igényelt domain név megegyezik a cég rövidített nevével.

A domain regisztrációs szabályzat 1.4.1. pontja szerint "prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

"a) a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban […..] a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat"

A Szabályzat 1.4.2. a) pontja kimondja továbbá, hogy a prioritás alapját igazoló okiratok a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nyilvántartásba vételét, (bejegyzését) igazoló hatósági (bírósági vagy egyéb közigazgatási) határozat.

Mivel az igénylés időpontjában az Artbox Kft cégbírósági bejegyzéssel nem rendelkezett, megállapítható, hogy a cég a domain név igénylésével kapcsolatban prioritással sem rendelkezett. Prioritásos igény hiányában, a TT azt vizsgálta, hogy a nem prioritással rendelkező igényekre vonatkozó szabályok szerint melyik igénylés teljesíthető.

A hivatkozott Szabályzat 1.3.2. pontja kimondja, hogy az egyes igények teljesítése – az e pontban megjelölt esetek kivételével - általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. A TT megállapítja, hogy a jelen ügyben a Szabályzatban megjelölt kivételek megléte nem állapítható meg.

Mindezek alapján a TT álláspontja szerint az artbox.hu domain nevet az időbeli elsőbbséggel rendelkező, prioritás nélküli igényt benyújtó Ronex Press Bt részére kell delegálni.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. május 19.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.