Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 09/2018. (VI. 18.) sz. Állásfoglalása

 

A gardena-akcio.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1048/2018. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A gardena-akcio.hu domain név a Sight Innovative Kft. részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A gardena-akcio.hu domain név delegálását a Sight Innovative Kft. („Panaszolt”) kérte, amely ellen, jogi képviselője útján, a Husqvarna AB („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos cég beadványában előadta, hogy, mint a Husqvarna csoport anyavállalata kültéri termékek, szerszámok forgalmazásával foglalkozik. Ezen a területen Európában piacvezető, világszinten pedig a piacvezető gazdasági társaságok között van. A cég tevékenységével kapcsolatban megemlíti még, hogy a kertészettel mind hobbiszinten, mind professzionális szinten foglalkozó vásárlók részére értékesít termékeket. Ezen tevékenysége körében Európában és Magyarországon is régóta és tág körben használja a „GARDENA” megjelölést.

 

A Panaszoltról előadta, hogy kevés információ áll rendelkezésre róla az interneten. A Panaszos arra következtet, hogy üzleti célokra, értékesítési tevékenységre használná a Panaszolt a domain nevet, mivel az gazdasági társaság.

 

A Panaszos előadta, hogy több, Európában és Magyarországon is használt védjegye van, melyek közül két közösségi védjegyet jelölt meg: 003591542. számú, „GARDENA” szóvédjegyet, mely az 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 35, 41, 42 és 44 áruosztályokban került bejegyzésre és a 010676955. számú, GARDENA” szóvédjegyet, mely a 7, 9 és 37. áruosztályokban került bejegyzésre. Az előbbi védjegyekkel kapcsolatban a Panaszos hivatkozik arra, hogy a védjegyek jó hírűek és közismert státusszal rendelkeznek.

 

Panaszos szerint a domain név Panaszolt részére nem delegálható, mivel az Internet Szolgáltatók Tanácsának Domainregisztrációs Szabályzata (Szabályzat) 2.2.1 pontjába ütközik. Ennek keretében Panaszos előadta, hogy Panaszolttól elvárható, hogy ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegyadatbázisokat.

 

Panaszos hivatkozott még a Szabályzat 2.2.2 pontjára, miszerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő. Ennek alátámasztására Panaszos az alábbi jogszabályok megsértésére hivatkozott:

  1. az Európai Uniós védjegyekről szóló 2017/1001. számú Európai Parlament és Tanács rendelete (Rendelet)
  2. a Tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 1996. évi LVII. számú törvény (Tptv.)
  3. a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló, 2008. évi XLVII. számú törvény (Fvtv.)

 

ad 1 Panaszos előadta, hogy a domain név használata védjegybitorlást valósít meg a fent említett két védjeggyel kapcsolatban, mivel jelen eljárás tárgyát képező domain név összetéveszthetőségig hasonlít a Panaszos védjegyeire. Az összetéveszthetőség vizsgálatának körében a Panaszos hivatkozott a releváns európai joggyakorlatra, mely alapján, analógia útján, vizsgálni szükséges a domain név és a védjegyek ütközését. A „GARDENA” szóelem a tárgyi domain név első eleme, így a joggyakorlat szerint az minősül domináns elemnek. A domain név második elemét leírónak értékelte a Panaszos, ezért azt az a hasonlóság vizsgálatából kizárta azt.

 

Mivel a domain név első eleme megegyezik a Panaszos hivatkozott szóvédjegyeivel a Panaszos megítélése szerint a hasonlóság, a joggyakorlatnak megfelelően mind vizuális, mind konceptuális, mind fonetikai aspektusban megállapítható, így a domain név összetéveszthető a hivatkozott védjegyekkel.

 

A domain név megtévesztő jellegéhez kapcsolódóan Panaszos előadta még, hogy semmilyen hozzájárulást nem kapott a Panaszolt a szóvédjegyek használatára, továbbá, hogy a domain név használata azt a látszatot kelti, hogy a Panaszolt a Panaszos gyári hálózatának hivatalos tagja lenne vagy, hogy közöttük különleges kapcsolat áll fenn.

 

ad 2 Panaszos előadja, hogy a Panaszolt a cégjegyzék adatai alapján reklámozási szolgáltatásokat nyújt, amelyek a 35. szolgáltatási osztályban, a hivatkozott védjegyek is védelmet nyújtanak. Ezen szolgáltatások körében a Panaszos megítélése szerint a Panaszolttal versenytársak, így vizsgálható, hogy a domain név igénylése, illetve használata sérti-e a Tptv. 2.§ és 6.§-át.

 

Panaszos hivatkozik a BDT2012.2677. számú döntésre, melynek értelmében „domain név jogsértő használatával is megvalósulhat a jellegbitorlás, mivel a versenyjogi szabályok értelmében a domainnév olyan névnek minősül, amelynek használata alkalmas a versenytárs, illetve árujának felismerésére.”

 

Az 1. pontban leírtak alapján a Panaszos szerint megállapítható a jellegbitorlás így a Tptv. 6.§ -nak sérelme, továbbá, mivel a domain név megtévesztő, a 2.§-t is sérti.

 

ad 3 Panaszos előadja továbbá, hogy az Fvtv-be foglalt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma is sérült. A Panaszos által hivatkozott szabályok alapján a domain név rontja a fogyasztók döntési helyzetét továbbá megtévesztő.

 

A fentieken túl a Panaszos hivatkozott még a névkizárólagosság elvére is, ezzel kapcsolatban továbbá a BDT 2011. 2506 szám alatt közzétett döntésre, melynek értelmében „a domain név az elektronikus szolgáltatások körében azonosítja a szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személyt, mert annak nevét és elérhetőségét egyaránt meghatározza, ezért a domain név használata névhasználatnak minősül. A névviselési jog sérelmét jelenti más nevének az interneten domain névként való jogtalan használata."

 

A Panaszolt a kifogásra nem tett észrevételeket.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a megvizsgálta a Panaszos hivatkozott védjegyeit és megállapította, hogy mindkét védjegy hatályos és megismerhető az Európai Unió Szabadalmi Hivatal interneten elérhető adatbázisából.

 

A TT megvizsgálta a Panaszos által hivatkozott védjegyeket és összevetette a domain névvel. A TT elfogadta a Panaszos érvelését miszerint a domain név használata gyaníthatóan védjegybitorlást valósít meg, a fogyasztók a védjegyjogosult Panaszosra asszociálhatnak a domain kapcsán. Az „-akcio” toldat önmagában nem elég ahhoz, hogy a védjegyoltalom korlátja érvényesüljön.

 

A TT megtekintette a domain név alatt szereplő honlapot is. A honlapon, a jelen döntés születésekor megtalálható a „GARDENA” szóelem egy ábrával, továbbá a honlap központi helyén elhelyezett tájékoztató mely egyesszám első személyben nyújt tájékoztatót „GARDENA” termékekről. A honlap alján elhelyezkedő két link egyikével elérhető egy katalógus pdf formátumban, mely Gardena termékeket tartalmaz. A másik link pedig átirányítja a felhasználót a https://www.gardena.com/hu/tamogatas/bolt-vagy-szerviz-kereso/ honlapra.

 

A kifogásolt domain név alatt szereplő tartalom, valamint a Panaszolt által felhozott érvek alapján megállapítható, hogy a domain név azt a látszatot kelti, hogy a Panaszolt és a Panaszos gazdasági kapcsolatban állnak egymással. Fontos kiemelni, hogy a Panaszos állítása szerint a Panaszoltnak nincs engedélye, így jogalapja arra, hogy a védjegyeket használja.

 

A TT megvizsgálta a Panaszos Tptv.-re alapított jogsérelmét is az alábbiakban.

 

A szolgáltatott cégkivonatok és egyéb dokumentumok alapján, illetve mert ezt a Panaszos maga sem vitatta, a TT úgy foglalt állást, hogy a Panaszos és a Panaszolt cégek egymásnak versenytársai, így viszonyukra a Tptv rendelkezései irányadóak.

 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2.§-a szerint „Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a megrendelők, vevők, igénybevevők és felhasználók (a továbbiakban együtt: üzletfelek), illetve a versenytársak törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően - folytatni".

 

A Tpvt. 6. §-a szerint ,, Tilos valamely forgalomképes ingó dolgot (a továbbiakban: termék) vagy szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel - ideértve az eredet megjelölést is - vagy elnevezéssel előállítani, forgalmazni vagy reklámozni, továbbá olyan nevet, árujelzőt vagy egyéb megjelölést használni, amelyről a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni."

 

A Tpvt. 2. § és 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek, azaz azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet, a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen, legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetőséget megalapozza.

 

Mivel a felek kültéri szerszámok reklámozása körében azonos tevékenységet végző cégek, versenytársak, akikről joggal feltételezhető, hogy az általuk igényelt domain nevek használatára üzleti tevékenységük kapcsán tartanak igényt, a Panaszos domain nevével nagy hasonlóságot mutató tárgyi domain név, Panaszolt általi használata nagy valószínűséggel piaczavaró hatást fog kiváltani.

 

„A piaczavaró hatás két oldalról ragadható meg: ha létező, működő vállalkozások piaci magatartását megzavarja, számukra versenyhátrányt okoz; illetve abban az esetben, ha megtévesztő jellegű, és ezáltal párhuzamosan fogyasztói keresletet vonz és hódít el mindazoktól, akik az üzleti tisztesség követelményének megfelelően viselkednek.” 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalás)

 

A TT korábbi, konzekvensen követett gyakorlata szerint a versenytárs domain nevével összetéveszthető domain név választása és használata felveti a domain ismertségének, visszaélésszerű kihasználását, az. u.n. „farvizen hajózás" lehetőségét is. A fentiek alapján névválasztás gyaníthatóan megtévesztő jellegű.

 

A TT értékelése szerint a Panaszolt domain név igénylése a DRSZ rendelkezéseinek nem felelt meg, ezért a gardena-akcio.hu domain név a Sight Innovative Kft. részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2018. június 18.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.