Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 09/2017. (VI. 12.) sz. Állásfoglalása

 

A harmansamsung.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1022/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A harmansamsung.hu domain név, az igénylő ... részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A harmansamsung.hu domain név delegálását ... („Panaszolt”) kérte, amely ellen, jogi képviselője útján, a Samsung Electronics Co. Ltd. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos előadta, hogy jogosultja – többek között – a 001877901 lajstromszám alatti, „SAMSUNG” megjelölésű, európai uniós védjegynek. A védjegyoltalom fennállásának igazolására mellékelte a hivatkozott védjegynek az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) internetes adatbázisából letöltött lajstromkivonatát.

 

A Panaszos véleménye szerint a Panaszolt regisztrációs igénye ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan, jogellenes, vagy megtévesztő.

 

A Panaszolt anélkül nyújtott be a domain névre igénylést, hogy előzőleg a SAMSUNG védjegy használatára jogosulttól engedélyt kért és kapott volna.

 

A Panaszos álláspontja szerint a Panaszolt által benyújtott igénylés jogelleneses, mert sérti a védjegy kizárólagos használatához fűződő jogait, illetve kereskedelmi partnerei versenytörvényben biztosított jogait. Ezen túlmenően megtévesztő is az igénylés, hiszen - a SAMSUNG védjegy jóhíre és ismertsége miatt a fogyasztók bármely a „SAMSUNG” szót tartalmazó szókapcsolat hallatán Panaszos társaságra asszociálnak. Az igényelt szókapcsolat ugyanis semmi másból nem áll, mint a SAMSUNG védjegyből, valamint a védjegyhez kapcsolt „harman” kifejezésből.

 

A Panaszos előadta még, hogy a „harman” kifejezés szintén egy jól ismert márka, és egyben szintén védjegyoltalom alatt áll. A Harman csoport 1980. óta az audio világ egyik meghatározó résztvevője és számos nagy márkanév birtokosa. Jelenleg a Samsung Electronics Co. Ltd. éppen felvásárolja a Harman csoport részvényeit, így előreláthatólag a 2017-es év folyamán a „Harman” védjegyek is a Samsung Electronics Co. Ltd. tulajdonába kerülnek.

 

A Panaszolt válaszában előadta, hogy a tulajdonában álló Terminal Data Service S.r.o. tevékenységét szórakoztató elektronikai termékek kiskereskedelmi árusításával kívánja kibővíteni. Az igényelt domain név alatt Harman és Samsung termékeket kíván árusítani.

 

Tudomására jutott, hogy a Samsung tervezi a Harman cég megvásárlását, így az általa gyártott termékek a továbbiakban várhatólag a Harman és a Samsung nevek valamely összetételéből kialakított névvel kerülnek forgalomba. Tekintve, hogy Panaszolt elemi érdeke a cége sikeres működése, véleménye szerint elengedhetetlen, hogy az igényelt domain nevet használja. Mint forgalmazó nem a védjeggyel azonos, hanem a termék potenciális nevét tartalmazó domaint igényelt, a védjeggyel azonos domain megszerzésétől a Panaszost nem zárta el.

 

Álláspontja szerint mivel a tárgyi fúzió még nem jött létre, ezért az igényelt domain név használatára sem a Samsung, sem a Harman cég nem jogosult, arra mint első igénylő, jogszerűen tarthat igényt.

 

A Panaszolt szerint az igényelt domain névhasználatával jogsértést nem követ el, a használat nem megtévesztő, a domainnal nem a Panaszos cégnevét illetve védjegyét használja, csak tájékoztatni kívánja a vásárlókat arról, hogy cége milyen termékek értékesítésével foglalkozik.

 

Utalt arra, hogy a Vt. 15. §-a alapján a védjegyjogosult jogai korlátozhatók, véleményének alátámasztására hivatkozott a védjegy korlátaival kapcsolatban született jogi szakirodalomra is.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az eljárása során, a sajtó híradásai alapján észlelte, hogy lezárult a Harman cégcsoport felvásárlása, amelyre a Panaszos hivatkozott. (pl. https://www.harman. com, https://www.elektro-net.hu/uzlet/7808-lezarult-harman-cegcsoport-felvasarlasa).

 

A TT megállapítja, hogy a Panaszolt nem vitatta a Panaszos által hivatkozott védjegy létezését azt, hogy a védjegynek a Panaszos a jogosultja azt, hogy használatára engedéllyel nem rendelkezik illetve, hogy vállalkozói tevékenysége a védjegy árujegyzékében szereplő termékek forgalmazására irányulna. Azt is elismerte, hogy a hivatkozott védjegyet tartalmazó domain nevet gazdasági tevékenysége keretében, kereskedelmi forgalmának növelése érdekében igényelte és kívánja használni az árujegyzék területén.

 

Védekezésében egyrészt arra hivatkozott, hogy az igényelt domain nem teljesen azonos a védjegy „Samsung” szavával másrészt, hogy a Vt. 15. § /1/ a.) és b.) pont alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében - az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban - használja az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, előállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzést, illetve használja a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére, különösen tartozékok vagy alkatrészek esetében.

 

A TT megállapítja, hogy a Samsung cégnév illetve kereskedelmi név világszerte ismert, a Samsung Electronics Co. Ltd, a tevékenyégi területén a piac meghatározó szereplője, a „SAMSUNG” védjegy pedig széles körben ismert, nemzetközileg is bejegyzett, a védjegy megkülönböztető képessége vitathatatlan. Megjegyzi a TT, hogy a SAMSUNG kifejezés internetes keresése is több ezer hivatkozást tartalmaz, amelyek a „SAMSUNG” márkára, és az alatta forgalmazott termékekre utalnak.

 

A TT mint közismert tény utal arra is, hogy a „Harman” kifejezés a nemzetközileg jól ismert Harman International Industries Inc cégneve, amelynek Magyarországon is működnek cégei, és a kifejezés része nemzetközi védjegyeknek is (pl. Harman Audio, Harman Kardon). Bár a Harman International Industries nem szólalt fel a tárgyi ügyben, a TT állandó gyakorlata szerint a közismert védjegyek, cégnevek védelme, a jogsértések megelőzése érdekében, már Nyilvántartó is jogosult fellépni, és ez okból ezen gyaníthatóan jogellenes helyzeteket, eljárása során a TT is értékeli.

 

A Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-szerint

(1)              A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára.

(2)              A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ

a)                a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel;

b)                olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy

c)                 a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

 

A Vt. 27. § (1) bekezdése szerint védjegybitorlást követ el, aki a 12. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet jogosulatlanul használja.

 

A TT álláspontja szerint a Panaszolt domain igénylése, amely tartalmazza a Samsung és Harman cégek nevét illetve a jogosultsági körükbe tartozó védjegyek szövegét, anélkül, hogy e nevek és védjegyek használatára vonatkozó engedélyt megszerezte volna, gyaníthatóan jogellenes.

 

Valószínűsíthető továbbá, hogy a cégnevek és védjegyek használatára jogot nem szerzett Panaszolt tisztességtelenül használná ki a hivatkozott SAMSUNG és HARMAN kifejezéseket tartalmazó védjegyek közismertségét.

 

Téves a Panaszolt azon érvelése is, hogy a domain használatával csak potenciális vásárlói körét kívánja tájékoztatni. A védjegy és a domain összeütközése esetén ugyanis nem a termékeket, hanem a védjegy lajstrom szerinti képét és a kifogásolt domain nevet kell összevetni. Maga a Panaszos sem kifogásolta, hogy a Panaszolt, a Samsung termékekkel kapcsolatban e nevet, védjegyet használja, a panasz a domain névvel illetve az ezen a domain név alatt működtetni kívánt honlappal kapcsolatos.

 

Forgalmazóként tehát a Panaszolt – az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett – használhatja a védjegyet, az általa értékesített áruk vonatkozásában, a fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében, ezt azonban csak úgy végezheti, hogy a SAMSUNG védjegyet különleges gazdasági, kereskedelmi kapcsolat sejtetésével illetve a védjeggyel összetéveszthető domain használatával ne sértse. A szükséges mértéket meghaladó védjegyhasználat, illetve a jelen ügyben a védjegyszerű használatnak minősülő domain név használat, a TT véleménye szerint, túllép Vt. 15. §-ban előírt üzleti tisztesség követelményein.

 

A domain összetéveszthetősége tekintetében a TT mindig törekszik az átfogó mérlegelésre, a vizuális, hangzásbeli és fogalmi azonosság, összetett kifejezések tekintetében a domináns elemek vizsgálatára. Jelen esettben az igényelt domain két nemzetközileg ismert cég és márka nevének egyesítése, amelyek – a TT véleménye szerint – ebben az összekapcsolt formában is megőrzik egyedi és megkülönböztető képességüket, és külön-külön illetve együttesen is alkalmasak arra, hogy azt a téves képzetet keltse az internetes közönségben, hogy a tárgyi domain név alatti honlap működtetője a Panaszos cég vagy ahhoz valamilyen hivatalos módon kapcsolódó gazdasági partnere.

 

A megállapított összetéveszthetőség, a TT véleménye szerint piaczavaró hatású is lehet, hiszen a SAMSUNG védjegyet tartalmazó és így összetéveszthető domain nevet a Panaszolt elismerten, a védjegy árujegyzékében szereplő – feltehetően elsősorban a 9. osztályba tartozó termékek körébe sorolható - termékek forgalmazásához, saját gazdasági tevékenységéhez igényelte.

 

A kifejtettekre figyelemmel, a harmansamsung.hu domain név ... részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. június 12.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.