Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó Testület 09/2016. (V. 30.) sz. Állásfoglalása

Az xfactor.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(995/2016. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az xfactor.hu domain a Cetinje S.R.O. számára nem delegálható.

Indokolás:

 

Az xfactor.hu domain nevet a Cetinje S.R.O. igényelte. A kérelmet a Nyilvántartó elutasította a következő indoklással: „Közismert többszörös védjegy.”

 

Az Igénylő álláspontja szerint „az „xfactor” szó köznapi jelentéssel bír, a mindennapokban azt jelölik vele, amikor valamiben, vagy valakiben megvan az a „plusz”, amely kivételessé teszi az érintettet. A névnek nincs olyan egyedi vonása, amely miatt az kizárólag egy bizonyos termékre, szolgáltatásra, védjegyre utalna, csak azzal lehetne kapcsolatba hozható. Tény, hogy létezik „X Factor” néven bejegyzett védjegy, de csak bizonyos áruosztályokra. A „x factor” szó használatra ugyanakkor, figyelemmel annak köznapi jelentésére, nem tekinthető eleve védjegyet sértőnek: ez csak akkor merülhet fel, ha a megjelölés használatára azon áruosztályokban kerülne sor, amelyekre a védjegy oltalma kiterjed. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy X Factor elnevezéssel olyan matematikai programcsomag, segédlet is elérhető, amely az interneten megvásárolható, és amely nem sérti a védjegyjogosult jogait: http://mathstudyguides.co.za/.

 

A fentiek okán az „xfactor” megjelölésre kizárólagos jogot védjegyként senki sem formálhat.

 

A védjegy létének ténye emellett azért sem lehet elutasítási ok, mert arra csak a jogosult hivatkozhat, ezt a Tanácsadó Testület egyértelművé tette a joker.hu domain ügyében született, 01/2016. (I. 07.) sz. Állásfoglalásában: „A Tanácsadó Testület megállapította, hogy védjegyoltalomra csak annak jogosultja hivatkozhat, míg jelen esetben ez a feltétel nem áll meg, így védjegyjogi vonatkozásban a további vizsgálódást mellőzte.”

 

Az Igénylő a fentiek alapján kérte a Tanácsadó Testületet, hogy állásfoglalásában állapítsa meg, hogy az igény teljesítése a Domain Regisztrációs Szabályzatot (DRSZ) nem sérti.

 

Az Igénylő névválasztása indokait és felhasználási célját nem közölte.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az ügy elbírálása során az alábbi adatokat vette figyelembe.

 

„A The X Factor egy brit televíziós tehetségkutató műsor, melynek célja új popsztárok felfedezése. A műsort Simon Cowell alkotta meg, az első évad 2004-ben indult, azóta minden évben ősztől decemberig van képernyőn az újabb évad. A műsor költségvetésére a pénzt a FremantleMedia's Thames és Cowell cége a SycoTV biztosítja. A műsort az Egyesült Királyságban az ITV, míg Írországban a TV3 közvetíti. A műsor címében az "X Factor" azt a pluszt jelenti, amitől valaki sztárrá válhat.  ….  A műsor nemzetközi szinten is elismert és híres, több ország rendezi meg ugyanezen formátum alapján. A műsor Európa legnépszerűbb tehetségkutató formátumává vált az évek során. Az Egyesült Királyságban a legmagasabb nézőszámot a hetedik évadban érte el, akkor 19,7 milló néző követte élőben a műsort.”

 

„Az X-Faktor egy licencszerződésen alapuló zenei tehetségkutató műsor, amely az RTL Klub csatornáján látható. A műsor magyar verziója követi az eredeti brit The X Factor című showműsorban alkalmazott szabályrendszert és a jelentkezők elbírálásában az éneklés mellett itt is fontos szerepet játszik az előadásmód, beleértve a külső megjelenést és a tánctudást is.” (A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából)

 

A TT hivatkozik arra, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának nyilvántartása szerint a "THE X FACTOR" szóvédjegy 2004. 06. 23. óta közösségi védjegy, a védjegy jogosultjai a FremantleMedia Ltd. és a SIMCO Ltd. A védjegyoltalom Magyarország területére is kiterjed. Ezen kívül az "X FAKTOR" szóösszetétel 202024 szám alatt, 2010. 04. 28-a óta védjegyoltalom alatt is áll.

 

Megállapítja továbbá a TT, hogy az xfaktor.hu domain használója a Regisztrácós Döntnök 2010. július 30-i döntése alapján a fent hivatkozott védjegyek egyik jogosultja, a FremantleMedia Ltd.

 

A TT megállapítja, hogy az Igénylő előadásával szemben, mely szerint az „xfactor” megjelölésre kizárólagos jogot védjegyként senki sem formálhat, a fent megjelölt védjegyek bejegyzettek, aktívak és joghatás kiváltására alkalmasak.

 

Az a tény, hogy mások is használják az xfaktor, x-factor vagy hasonló megjelölést, nem zárja ki, hogy a TT a jelen ügy tárgyát képező domain név vitában a hivatkozott védjegyekre és a már használatban lévő domain névre figyelemmel hozzon döntést. Feltételezhető, hogy ezek a használatok jogszerűek, például mert a névhasználat jogát a jogosult előbb szerezte meg, mint ahogy a védjegy bejegyzése vagy a domain név delegálása megtörtént volna, de ezen esetek vizsgálata nem képezi a jelen ügy tárgyát és a TT feladatát.

 

A TT megvizsgálta, hogy az igénylés a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdés a) és b) pontjába ütközik-e, amelyek rögzíti, hogy a közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

 

Tartalmában azonos szabályokat tartalmaz a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12.§-a.

 

A TT véleménye szerint az igényelt domain névben a c betű k betűre cserélése, illetve a kifejezés egybeírása, amely változtatások egyébként kiejtésbeli különbséget nem is eredményeznek, nem jelentenek megkülönböztető képességet, így a domain név a védjeggyel megtévesztésig hasonló, ezért a domain név nem védjegyjogosult általi illetve a jogosult engedélye nélküli használata jelen esetben a védjegy jogellenes használatát eredményezheti.

 

A TT idézi a már hivatkozott Regisztrációs Döntnök határozat szövegéből az alábbiakat:

 

(Az x faktor) „műsor arculatának, tartalmának és címének kialakítása szellemi tevékenység eredménye, így az „X FACTOR” elnevezés szerzői jogi védelem alatt áll.”

 

„Kérelmező előadta továbbá, hogy az elnevezés nagy népszerűségnek örvendő televíziós tehetségkutató műsor már több éve, mely elnevezésből a kérelmező széleskörű marketing és promóciós tevékenysége miatt egy világhíres brand jött létre, amely tehetségkutató műsorok szinonimájaként vált világszerte ismertté. ……  Ezen eredmények fenntartása és védelme kiemelt érdek, melyet a Kérelmezett veszélyeztet.”

 

A TT álláspontja szerint a döntnöki eljárás érvei értelemszerűen alkalmazhatók a jelen ügyre. Nem állapítható meg az Igénylőnek olyan jogos érdeke, amely indokolná a domain név igénylését. Valószínűsíthető, hogy a domain név Igénylő általi használata olyan hamis benyomást keltene, hogy domain névnek és használójának köze van a népszerű műsorhoz, annak védjegyéhez illetve elgépeléssel is magához irányítaná az internetes közönséget.

 

A DRSZ 2.2.2. szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

      a) jogellenes vagy

      b) megbotránkozást, félelmet keltő vagy

      c) megtévesztő.

 

Mivel a xfaktor.hu domain nevet a védjegyjogosult használja, az e domain névvel csupán egy karakterrel eltérő xfactor.hu domain Igénylő általi használata, a TT álláspontja szerint az idézett DRSZ 2.2.2. c.) pontjába ütközne.

 

Mivel az Igénylő maga is üzleti vállalkozás, a védjeggyel is védett televíziós műsor ismertségét tisztességtelenül használná ki, megtévesztené a felhasználókat, ezzel sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2.§-ban meghatározott általános tilalmat. Megállapítható ugyanis, hogy a domain név fentiek szerinti megtévesztő használata jogellenes, hiszen az sérti a védjegyjogosult védjegyhez fűződő jogát, sérti továbbá az üzleti tisztesség követelményét, piaczavaró hatása van, továbbá jogosulatlan előny megszerzésére ad lehetőséget.

A TT az Igénylőnek azzal a hivatkozásával kapcsolatban, hogy a TT korábbi állásfoglalása szerint a „védjegyoltalomra csak annak jogosultja hivatkozhat” az alábbiakat fejti ki.

 

A hatályos DRSZ 2.2.1 pontja szerint, a domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

 

A DRSZ 2.3.1. pontja alapján kizárólag a domain-igénylő, illetve domain-használó felelős

      a) a domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért,

      b) a domain név választás és használat jogszerűségéért,

      c) a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.

 

A DRSZ 1.2.3.8. pontja kimondja, hogy a Nyilvántartó nem köteles semmiféle előszűrést végezni a választott domain név megfelelőségével kapcsolatban. A Nyilvántartó célja, hogy valamennyi, a Regisztrátor által hozzá küldött igényt teljesítse. Amennyiben azonban egyes kivételes esetekben az igény teljesítését a Nyilvántartó elutasítja, nem vonható ezért felelősségre.

 

A DRSZ idézett rendelkezései alapján egyértelmű, hogy a Nyilvántartó a domain nevek delegálása kapcsán speciális szerepet lát el, helyzete nem azonos az ügyfélével illetve annak a harmadik félnek a jogállásával, aki meghatalmazás nélkül, más érdekében, mást illető pl. védjegyjogok védelme érdekében lép fel. A TT eljárása során vizsgálja, hogy ki rendelkezik ügyfél jogosultsággal és kizárja az eljárásból azt, aki ilyen jogosultsággal nem rendelkezik, így azt is, aki nem az eljárásban érintett védjegy jogosultja. A Nyilvántartó azonban a TT eljárásában nem ügyfél, még akkor sem, ha a TT előtti eljárásra a domain igénylés Nyilvántartó általi elutasítása miatt kerül sor.

 

A Nyilvántartó a domain regisztrációs folyamat olyan jogosultja, aki a domain delegálás során a jogszabályok keretei között, a DRSZ előírásait érvényesítve jár el, autonómiája körében joga és lehetősége az igénylés teljesítésének megtagadása és ezért a döntéséért felelősségre nem vonható. Eljárása során a Nyilvántartónak joga a domain igénylés jogszabályoknak való megfelelőségének vizsgálata, de ennek mélységét az eset körülményei, a Nyilvántartó kapacitása stb, befolyásolják. Ha a Nyilvántartó eljárása során jogszabálysértést vagy ennek lehetőségét észleli és él a DRSZ-ben kapott speciális jogosítványaival, az nem minősíthető jogosulatlan ügyfél tevékenységnek, a döntés ellen az érdekelt fél a DRSZ-ben szabályozott eszközökkel így a TT előtti eljárással élhet, illetve jogait az igazságszolgáltatás más fórumai előtt érvényesítheti.

 

Az eljárással kapcsolatban a Tanácsadó Testület már a 7/2000. (V.31.) sz. elvi állásfoglalásában megállapította, hogy „ha a más védjegyével ütköző domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal a regisztrátornak a Domainregisztrációs Szabályzat 5.6 pontja értelmében a delegálást meg kell tagadnia, az igénylőnek pedig másik nevet kell választania domainje azonosítására"

 

Fentiekre tekintettel a TT, a Nyilvántartó eljárásának jogosulatlanságára való igénylői utalást visszautasítja.

 

Mindezek alapján a TT álláspontja szerint a domain igénylés gyaníthatóan jogellenes, így az a Vt. és a Tpvt. hivatkozott rendelkezéseibe, illetve, a DRSZ 2.2.2. pontjába is ütközik, ezért a xfactor.hu domain név a Cetinje S.R.O. részére nem regisztrálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. május 30.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.