Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 09/2015. (VI. 26.) sz. Állásfoglalása

 

A mufu.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(973/2015. sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A mufu.hu domain név az eredeti Igénylő WPC Centrum S.R.O. részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

 

A mufu.hu domain nevet (a továbbiakban: Domain) a WPC Centrum S.R.O. (SK 94360 Nána, 1. Mája 2757/6., a továbbiakban: Igénylő) igényelte 2015. május 26. napján. Az igény ellen a Holland Pázsit Kft. (1094 Budapest, Balázs Béla u 34. IV. em. 2., a továbbiakban: Panaszos) képviseletre jogosult vezető tisztségviselője útján 2015. június 8. napján határidőben benyújtott kifogással élt és abban kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában előadta, hogy 2012 óta a magyarországi kerti műfű piacon piacvezető pozícióban van. Az ügy tárgyát képező Domain korábban és először a Bankó Kft. részére került delegálására, amely cég ügyvezetője révén kapcsolódik a Panaszoshoz. A Domain volt használója azonban a regisztráció meghosszabbítását önhibából elmulasztotta, illetve az „egy figyelmetlenség miatt késve lett meghosszabbítva”.

 

A fentieken túl a Panaszos általánosságban hivatkozott „Holland Pázsit márkanevére” (bejegyzett védjegyére).

 

A Panaszos állításai alátámasztására semmilyen bizonyítékot nem csatolt és nem jelölte meg azt sem, hogy az Igénylő igénylését a Domainregisztrációs Szabályzat (DSZ) pontosan mely rendelkezésével vagy rendelkezéseivel tartja ellentétesnek.

 

A Panaszos a Domain nevet saját részére igényelte.

 

 

Az Igénylő a Szlovák Köztársaság cégnyilvántartásának adatai alapján képviseletre jogosult ügyvezetője útján 2015. június 15. napján, határidőben terjesztett elő rövid írásbeli védekezést.  Álláspontja szerint a Domainre vonatkozó regisztrációs igényét a Domainregisztrációs Szabályzatnak megfelelően terjesztette elő, és ezért a Panaszos által benyújtott panaszt alaptalannak tartja.

 

Az Igénylő érvelése szerint a Panaszos csak a „Holland Pázsit” márkanévre rendelkezik bejegyzett védjeggyel, amely joga azonban nem lehet akadálya az Igénylő mufu.hu-ra vonatkozó Domain igénylésének, a „műfű” kifejezés ugyanis egy olyan köznév, amely védjegyként be sem jegyeztethető, következésképp a Panaszos általi védjegybitorlás esete kizárt.

 

Az Igénylő azt is előadta, hogy álláspontja szerint a Domain korábbi használójának nincsen előjoga a Domain regisztrációjára, ha azt a Domain parkoltatásának végéig – amely határidőt az Igénylő a Panaszossal azonosan 2015. május 24. napján éjfélig tartó időszakban jelölt meg – a Panaszos nem él a regisztráció meghosszabbításának lehetőségével, mivel ez időponttól kezdve a Domain bárki által szabadon igényelhetővé válik.

 

Mindezen körülményekre figyelemmel az Igénylő kérte a panasz elutasítását, és hogy a Domain név az Igénylő részére kerüljön delegálásra.

 

Az Igénylő bizonyítékot kérelméhez nem csatolt.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során, a Panaszos védjegyjogi hivatkozására tekintettel megvizsgálta az igénylés esetleges jogellenességét, különös tekintettel a Panaszos nemzeti védjegyének a domain névvel való kapcsolatára, a Védjegytörvény szabályaira és a TT korábbi elvi állásfoglalásaira.

 

Tekintve, hogy a felek beadványaikhoz semmilyen bizonyítékot nem csatoltak, és mivel a Panaszt kizárólag a Domain korábbi használatára és a Panaszos védjegyéhez fűződő jogára alapították, a Tanácsadó Testület vizsgálódásához kizárólag az online cég- és védjegynyilvántartás, valamint az ezekben fellelhető nyilvános adatok álltak rendelkezésre. Az előzetes vizsgálódás során megállapítást nyert, hogy a felek a cégek képviseletére jogosult vezető tisztségviselőik útján megfelelően terjesztették elő beadványaikat, így az eljárás lefolytatásának eljárásjogi akadálya nem volt.

 

A védjegy adatbázis kutatása alapján megállapítható volt, hogy abban a Panaszos nevén „holland pázsit a gondozásmentes pázsit” megnevezéssel valóban megtalálható a 215171 lajstromszámú színes ábrás nemzeti védjegy, amely 2014. július 18-i elismert bejelentési nappal a 27. (mesterséges gyep, műgyep, mesterséges gyep játékra használt felületek burkolására, mesterséges gyep sportolásra használt felületek burkolására, mesterséges gyep szabadidős tevékenységhez használt felületek burkolására), a 31. (természetes gyep) és a 44. (gyepgondozás, gyomirtás, kertművelés, tájkertész-szolgáltatások) árujegyzék szerinti tételekkel biztosít védjegyoltalmat. Noha a Panaszos álláspontja szerint a védjegy „műfű” árukategóriára is be lett jegyezve, ez az előadása azonban a védjegylajstrom adatainak teljes mértékben nem volt megfeleltethető – így előadása feltehetően a mesterséges gyep és műgyep árukategóriákra vonatkozhatott.

 

A bizonyítékok és a jogalap megjelölésének hiányában a Tanácsadó Testület eljárása arra korlátozódhatott, hogy megvizsgálja: az Igénylő által igényelt Domain név sértheti-e a Panaszos védjegyhez fűződő jogait és így a DSZ jogellenes domainhasználatra vonatkozó rendelkezéseivel esetlegesen ellentétben van-e.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint azonban nem volt megállapítható a Vt. 12. §. szerinti védjegybitorlás fennállta, illetve az, hogy a Domain névként igényelt kifejezést az Igénylő esetleg a Panaszos színes ábrás védjegyéből képezte volna, továbbá az sem, hogy az bármilyen más módon sértené a védjegyet. A hivatkozott „Holland Pázsit” védjegy ugyanis hangsúlyos elemeit tekintve sem vizuálisan, sem hangzása alapján nyilvánvalóan nem azonosítható és nem is összetéveszthető a www.mufu.hu Domainnel. A Tanácsadó Testület megjegyzi továbbá, hogy a mufu (illetve ékezetes domain regisztráció esetén a műfű) kifejezések inkább leíró jellegű közszavaknak tekinthetők, amelyek megkülönböztető jelleggel a Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem bírhatnak.

 

Mindezen felül a panaszt azért is alaptalannak kell tekinteni, mivel azt nem a korábbi Domain használó terjesztette elő és a DSZ-ben részére biztosított kizárólagossági időszak egyébként is már eltelt. A Panaszos maga hivatkozott arra, hogy a Domain nevet korábban nem a Panaszos, hanem annak ügyvezetője és az ügyvezető édesapján keresztül kapcsolódó, de jogalanyisága szempontjából teljesen elkülönülő cég, a Bankó Kft. részére került delegálásra. A Panaszos ezen általános tényelőadásán túl azonban elmulasztotta azt bizonyítani, illetve arra hivatkozni, hogy a Domain korábbi, jogalanyiságában a Panaszostól elkülönült bármely jogosultjától kapott-e olyan tartalmú nyilatkozatot, amely alapján a domain igénylővel szemben a Panaszos is jogosult lenne eljárni. A Tanácsadó Testület álláspontja azonban határozott azzal kapcsolatban, hogy érvényes és bizonyítékkal igazolt jogcím hiányában más, jogilag elkülönült személy a domainhez fűződő esetleges jogára más panaszt nem alapíthat.

 

A Tanácsadó Testület megjegyzi továbbá, hogy a DSZ rendelkezései világosan és egyértelműen rögzítik, hogy a Domain megújításának elmaradása esetén annak korábbi jogosultjának is csak korlátozott ideig van lehetősége. A DSZ 6.2 és 6.3 pontjai a volt Domain használónak a delegálás visszavonását követően legfeljebb 60 napig tartó időszakban biztosítja azt a kizárólagos jogot, hogy a visszavont és parkolási listára tett korábbi domain nevét újraigényelhesse. Ha a volt jogosult ezt a határidőt is elmulasztotta – ahogyan az a jelen ügyben is történt – a domain nevet a „First come, First served” elv alapján immár bárki, így az Igénylő is jogosan igényelhette magának.

 

A jelen eljárásban azonban nem merült fel semmilyen olyan adat vagy bizonyíték, amely alapján az lett volna megállapítható, hogy az Igénylő a domainre vonatkozó igényét e 60 napos határidőn belül igényelte, vagy hogy azt a volt domain használó határidőn belül újra magának igényelte. Ezzel szemben a Panaszos által előadottak azt erősítik meg, hogy az ismételt igénylést a volt domain használó önhibájából mulasztotta el, így az az ő, és nem Igénylő terhére esik.

 

Mivel semmilyen olyan adat vagy bizonyíték nem merült fel arra vonatkozóan sem, hogy az igényelt Domain név a DSZ 2.2.2 b-c) megbotránkozást vagy félelmet kelthetne, illetve hogy az megtévesztő lehet, a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Domain név igénylés nem ütközik a DSZ rendelkezéseibe, és így a Domain delegálható az Igénylő részére.

A Tanácsadó Testület felhívja a felek figyelmét a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglalt állást, hogy az adott domain az adott Igénylő számára delegálható vagy nem delegálható.

A Tanácsadó Testület felhívja Igénylő figyelmét arra is, hogy a vonatkozó jogszabályok és a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3. alpontja értelmében felelősséggel tartozik a domain-használat jogszerűségéért és a domain név használattal harmadik személynek okozott kárért. A Tanácsadó Testület felhívja Igénylő figyelmét, hogy a domain név használata során tartózkodjon az olyan magatartástól, amely más védjegyével vagy kereskedelmi nevével való összetéveszthetőséget eredményezne, illetőleg tartózkodjon a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseinek megsértésétől. Ezzel összefüggésben a Tanácsadó Testület kiemeli, hogy amennyiben a domain név gazdasági tevékenység keretében történő jövőbeli használata mégis védjegybitorlást valósítana meg, az a domain név delegálás visszavonását, törlését vonhatja maga után. Így különösen a Domainregisztrációs Szabályzat 10.2. pontja alapján a domain delegálását követően egy meghatározott domain névnek az Igénylő domain-használótól történő visszavonását illetve átruházását az, akinek ehhez jogos érdeke fűződik, az Alternatív Vitarendező Fórumhoz előterjesztett, az eljárási szabályzatban foglaltaknak megfelelő kérelemmel kezdeményezheti.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. 06. 26.

 

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.