Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 9/2008. ( VI. 11.) sz. Állásfoglalása

A radio-taxi.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(771/2008. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 771/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. június 11-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A radio-taxi.hu domain delegálására vonatkozó igény ... számára nem teljesíthető.

Indokolás:

 

A radio-taxi.hu domain nevet ... igényelte prioritás nélkül 2008. április 10-én. Az igénylés ellen a Rádiótaxi Kft. panaszos élt kifogással jogi képviselője útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Kifogásában a Rádiótaxi Kft. előadta, hogy a panaszos társaság személyszállítással foglalkozik, a „Rádiótaxi” cég- és márkanév Magyarországon közismert, és a panaszos az igénylőnek nem adott engedélyt arra, hogy a hivatkozott cégnevet vagy az ahhoz hasonló védjegyet használja. Hivatkozott a panaszos a Ptk. alapján fennálló névviselési jogára, a DRSZ 2.2.2.a) pontjára, továbbá arra is, hogy az igény teljesítése esetén fennáll a fogyasztók megtévesztésének veszélye.

Az igénylő nem reagált érdemben a kifogásra.

A Tanácsadó Testület eljárása során elsősorban azt vizsgálta, jogellenes-e vagy megtévesztő-e a domain delegálása, illetve menyiben sértené a delegálás a Rádiótaxi Kft. névviseléshez fűződő jogait.

A jogi képviselő állítása szerint „jogelődjein keresztül mintegy huszonkét éve vesz részt a budapesti személyszállítás piacán”. Bár a fentieknek némileg ellentmond, hogy a panaszos társaság cégkivonata szerint a Rádiótaxi Kft. 2006. október 19-én alakult, a Tanácsadó Testület egyetért a panaszos azon kifogásával, miszerint az igénylő megsértené a panaszosnak a névviseléshez fűződő jogát, ha a panaszos engedélye nélkül a panaszos cégnevéhez hasonló domain-nevet használna. A Ptk. 77. § (4) bekezdése értelmében a névviselési jog sérelmét jelenti többek közt az is, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ. Alkalmazhatónak találta továbbá a Tanácsadó Testület a DRSZ 2.2.2.a) pontját, miszerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes. A cégnévhez való hasonlóság kapcsán a Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a radio-taxi.hu karaktersorozat megfelel a DRSZ 1.4.1. pontban leírt feltételeknek, így az a Panaszos számára akár prioritásos igényt is megalapozna, ha a domain-név regisztrációját igényelné.

Hivatkozott a fentieken kívül a panaszos arra, hogy két védjegybejelentés is folyamatban van, melyeknek a Rádiótaxi Kft. a jogosultja. Mindkét bejelentés ábrás, és a megjelölések domináns szóeleme a „RÁDIÓ TAXI KFT.” A hivatkozott védjegybejelentésekkel kapcsolatban a Tanácsadó Testület a következőket jegyzi meg:

- a védjegy lajstromozásáig a bejelentések önmagukban nem biztosítanak jogi oltalmat a megjelölésnek, a védjegyjogi oltalom a lajstromozást követően jön létre (jóllehet a bejelentésre visszaható hatállyal),

- mivel a kifogásolt igény a panaszos névviseléshez fűződő joga miatt egyébként sem teljesíthető, így a kifogás indoklásának a védjegybejelentésekre vonatkozó részét (tekintettel a függő jogi helyzetre) a Tanácsadó Testület a továbbiakban jelen eljárásban nem vizsgálta.

Végül felhívja a Tanácsadó Testület az igénylő figyelmét a korábbi döntései közül a következőkre:

- 8/2000. (VIII. 9.) Elvi Állásfoglalás a gyaníthatóan megtévesztő vagy jogellenes névigénylések elutasíthatósága tárgyában: a "budataxi.hu" domain-névre vonatkozó igény csak a névhasználatra jogosultnak teljesíthető, mivel az közismert kereskedelmi név [2.1. alpont].

- 46/2001. (VI. 20.) Állásfoglalás a radio-taxi.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetősége tárgyában: a domain közismert kereskedelmi név (cégnév) ezért csak a névhasználatra jogosult, illetve felhatalmazottja részére történő delegálás nem lenne gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2008. június 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

  

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.