Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  09/2006. (V. 31.) sz. Állásfoglalása

A kingston.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(690/2006 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a 690/2006. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. május 31-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A kingston.hu domain ... használatába nem adható.

 

 

Indokolás:

 A 690/2006. sz. ügyben ... (regisztrátora: Robot Ügyviteli Bt.) a kingston.hu domain név delegálását igényelte, prioritás nélkül. Az igényt a Nyilvántartó a hatályos Domainregisztrációs Szabályzatra hivatkozással elutasította. A kérelmező az elutasítás ellen kifogást terjesztett elő a Tanácsadó Testületnél.  

A Nyilvántartó a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjába ütközőnek találta a domain igénylést. Hivatkozott arra, hogy a nevezett kingston név a Magyar Szabadalmi Hivatalnál vezetett lajstrom szerint több jogosult is rendelkezik védjegyoltalommal. Kiemelte a 156.088 lajstromszámú védjegyet, amely,  álláspontja szerint, a számítástechnikai szakmában közismert megjelölés. Kérelmezőt nyilatkozattételre hívta fel, továbbá arra hogy névhasználati jogosultságát dokumentumokkal igazolja.

A kérelmező a Nyilvántartó felhívására nem reagált. Az ügyet a Tanácsadó Testület elé terjesztő kifogásában vitatta a Nyilvántartó döntését. Álláspontja szerint nem végez a felhozott védjegyek körébe eső tevékenységet az igényelt domain név alatt. Az általa kifejtett tevékenység, nyilatkozata szerint, nem részesül a nevezett megjelölés alatt védjegyoltalomban.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Nyilvántartó által felhozott 5 védjegy Magyarországra kiterjedő érvényes oltalommal bíró megjelölés. Közülük négynek a Kingston amerikai vállalat a jogosultja és három védjegy vonatkozásában többek között számítástechnikai termékekre igényelték az oltalmat.

A Tanácsadó Testület egyetértett a Nyilvántartóval abban, hogy a kingston megjelölés a számítástechnika területén közismert és jóhírnevű. A hatályos Vt. 4. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, jóhírnevű belföldi védjegyhez összetéveszthetőségig hasonló bármilyen megjelölés gazdasági tevékenység körében történő jogosulatlan használatával, eltérő áruk illetve szolgáltatások esetében is megvalósulhat a védjegybitorlás.

A Tanácsadó Testület véleménye szerint továbbá, a kingston név a hazai számítógép felhasználók körében is közismert megjelölés. Az átlag fogyasztó a nevet egyértelműen az azonos nevű társaság kiváló minőségű memóriáival, számítástechnikai termékeivel kapcsolja össze, a nevezett honlapon is az amerikai társaság árucikkeivel kapcsolatos információt keresne. A szóban forgó domain név más általi használata ezért megtévesztő a fogyasztók számára.  

Fentiek alapján a domain delegációs kérelem elutasítása indokolt.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. május 31.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.