Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 09/2004. (VIII. 27.) sz. Állásfoglalása

Az ellabank.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(645/2004. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 645/2004. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. ­­­­­augusztus 27-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az ellabank.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező EuroMarknet Internet Technológia és Tanácsadó Kft. számára kell delegálni.

Indokolás:

 

A 645/2004. sz. ügyben az Invitel Rt. regisztrátor a panaszos ELLA Első Lakáshitel Szolgáltató Kft. és ELLA Első Lakáshitel Országos Takarékszövetkezet megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

Az igénylő EuroMarknet Kft. által az ellabank.hu domain vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igénylés 2004. május 4-én került nyilvántartásba. Az ELLA Első Lakáshitel Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ELLA Kft.) igénylését 2004. május 13-án nyújtotta be. Az ELLA Kft. 2004. május 17-i keltezésű, a regisztrátornak címzett telefaxa szerint „az ELLA Első Lakáshitel Szolgáltató Kft. kizárólagos szolgáltatója az ELLA Első Lakáshitel Országos Takarékszövetkezetnek, új néven 2004. május 3-tól ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Rt. (rövidnév: ELLA Bank Rt.). A PSZÁF részéről a banki cégforma, illetve a név használatára az engedélyezés 2004. április 19-től hivatalosan is megtörtént; a cégbírósági bejegyzés várhatóan 2004. június végére lezárul.”

A Tanácsadó Testület Titkársága útján 2004. május 18-án kiküldött levelében felkérte az EuroMarknet Kft. igénylő regisztrátorát, az Invitel Rt-t, hogy küldje meg az igénylőlapot valamint az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, tájékoztassa az Igénylőt a TT elé utalásról, s amennyiben a Regisztrátor vagy az Igénylő véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is.

2004. június 8-án kelt telefaxában az EuroMarknet Kft. képviselője kifejtette azon álláspontját, amely szerint „az EuroMarknet Kft. 2003. [sic] május 4-én minden szabályt betartva indította el az ELLABANK.HU domain név regisztrációját. Az ELLABANK.HU címen ingatlan adatbankot kíván üzemeltetni, ahol az EuroMarknet Kft. ügyfele ingatlanközvetítési szolgáltatást kíván nyújtani.” Az igénylő kifejti a névválasztás okait, valamint azon álláspontját, hogy „a regisztrációt megelőzően megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a domain név nem ütközik a Domain Regisztrációs Szabályzat egyik pontjába sem. A név jelentéstartalmára nézve nem jogellenes, ugyanis az igénylés pillanatában nem volt olyan védjegy, de még cég sem, aki prioritásos igényt nyújthatott volna be a névre. Értelemszerűen nem kelt megbotránkoztatást vagy félelmet, és nem megtévesztő, ugyanis ELLABANK néven nincs bevezetett szolgáltatás, sőt mivel a domainen üzemeltetni kívánt weboldal nem pénzügyi szolgáltatás, ezért az esetlegesen később bejegyzésre kerülő ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Rt. szolgáltatásaival sem keverhető össze.” Az EuroMarknet Kft. mint igényét elsőként benyújtott igénylő kéri a domain delegálását saját részére.

A Tanácsadó Testület elsőként azt vizsgálta, minősülhet-e a panaszos igénye prioritásos igénynek.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.4.1 pontja szerint „prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név: a) a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat [...].” A Szabályzat 1.3.2. pontja szerint „az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de később nyilvántartásba vett igény teljesítése megelőzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és

b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelőző és

c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkező igény nyilvántartásba vételét követő 14. nap végéig megtörtént.”

A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. tv. 28. §-a szerint - egyes, jelen esetben nem releváns kivételekkel  - a bejegyezni kért adat a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel, a bejegyzés napjával válik hatályossá. A Tanácsadó Testület már az akkor hatályos Delegációs és Regisztrációs Szabályzat kapcsán 2000-ben úgy foglalt állást, hogy „prioritásos igényt csak már ténylegesen bejegyzett cégnévre lehet alapozni” (1/2000. (IV. 5.) Elvi Állásfoglalás).

Mindezek alapján a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a panaszosok hivatkozása a PSZÁF határozatára és a folyamatban levő cégeljárásra a tárgyi ügyben irreleváns, a panaszosok igénylése nem minősülhet prioritásosnak.

Amint a TT azt a 638/2004. sz. (zoemail.hu) ügyre vonatkozó állásfoglalásában leszögezte, „önmagában az a tény, hogy valamely igénylő, nem prioritásos igényével olyan domaint szerez meg amely, a Domainregisztrációs Szabályzatban foglalt feltételek fennállása esetén más igénylő prioritásos kérelmét alapozná meg, nem indokolja a jogellenesség vagy a megtéveszthetőség automatikus megállapítását.”

A Tanácsadó Testület – prioritásos igénylés hiányában – azt vizsgálta, van-e akadálya az EuroMarknet Kft. által benyújtott, elsőként nyilvántartásba vett igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó.

A jogellenesség körében a TT két kérdés vizsgált. Az első a „bank” megnevezésnek az EuroMarknet Kft. általi használata. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 199. §-ának (1) bekezdése szerint „[c]égnevében, hirdetésében vagy bármilyen más módon a „hitelintézet”, „bank”, „takarék”, „takarékszövetkezet” vagy „hitelszövetkezet” elnevezést, e fogalmak összetételeit, jelzős alakját, továbbá rokonértelmű vagy idegen nyelvű megfelelőjét csak a törvényben előírtaknak megfelelően engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet szerepeltetheti. [...]” A hivatkozott § (2) bekezdése szerint „[a]z (1) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha cégnevében, hirdetésében vagy bármilyen más módon valamely személy a „bank” kifejezést olyan összefüggésben használja, amely kizárja azt a látszatot, hogy pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat.” Tekintettel arra, hogy az igénylő nyilatkozata szerint a domain segítségével ingatlan-adatbank szolgáltatást kíván elérhetővé tenni, a TT e körben - tekintettel a Hpt. 199. § (2) bekezdésére - nem látja megállapíthatónak azt, hogy az EuroMarknet Kft. általi használat gyaníthatóan jogellenes lenne.

A TT által vizsgált második kérdés az „Ellabank” megnevezés használata az igénylő részéről. A TT 4/2000. (V. 10.) sz. Elvi Állásfoglalása szerint „azokban az esetekben, amikor az igénylő kétséget kizáró módon igazolja, hogy az általa választott domain az ő kereskedelmi neve, ennek domainként választására (...) másokat megelőzően jogosult. Ilyen esetekben, amennyiben a kereskedelmi név nem minősül prioritásos igénynek, a Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontja értelmében megtagadható, hiszen használatuk jogellenes illetve a versenytárshoz hasonló megjelenés esetében, megtévesztő lehet.” A TT álláspontja szerint a panaszosok nem igazolták kétséget kizáróan, hogy a megjelölés az ő általuk használt kereskedelmi név, ezért a TT ebben a körben sem állapította meg a jogellenességet az igénylő általi használattal kapcsolatban. Az EuroMarknet Kft. általi használat gyaníthatóan megtévesztő jellegét a TT ugyanebből az okból nem tartotta megállapíthatónak. A TT felhívja azonban az Igénylő és a Regisztrátor figyelmét arra, hogy a domain pénzügyi szolgáltatási tevékenység körében történő használata az EuroMarknet Kft. által a Hpt. fent hivatkozott rendelkezésébe ütközne, továbbá az ELLA Bank Rt. cégnév bejegyzését követően megtévesztőnek minősülhet, amely esetekben – a TT hatáskörébe nem tartozó, külön eljárásban – a domain felfüggesztésére ill. visszavonására kerülhet sor.

A TT szerint az ellabank.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező EuroMarknet Internet Technológia és Tanácsadó Kft. számára kell delegálni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. augusztus 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.