Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 09/2003. (IV. 29.) sz. Állásfoglalása

A „tommix.hu” domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(627/2003. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 627/2003. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. április 29-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A tommix.hu domain ... számára delegálandó.

 

Indokolás:

 A 627/2003. sz. ügyben a Hungary Network Rt. regisztrátor a panaszos Henkel Magyarország Kft. megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

Az ... által benyújtott prioritás nélküli igénylés 2003. február 20-án került nyilvántartásba. A Henkel Magyarország Kft. panaszos 2003. március 5-i dátummal a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 9.1. pontja alapján a Hungary Network Rt. regisztrátornál kifogást terjesztett elő, amelyet a regisztrátor rögzített a nyilvántartásban. 2003. március 6-án a panaszos a Hungary Network Rt. regisztrátoron keresztül a Tanácsadó Testület eljárását igényelte  A Tanácsadó Testület titkársága 2003. március 12-én levelet intézett igénylő regisztrátorához, amelyben kérte az igénylő tájékoztatását az eljárásról, és kérte, hogy amennyiben a regisztrátor és/vagy az igénylő véleményezni kívánja  a panaszt, továbbá ha rendelkezik a véleményét vagy saját névhasználati jogosultságát alátámasztó dokumentumokkal, akkor küldje meg ezeket is. ... igénylő 2003. március 19-én véleményben összegezte álláspontját.

A Henkel Magyarország Kft. panaszában előadta, hogy jogosultja a 127.270 lajstromszámú, TOMI megjelölésű szóvédjegynek. A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. § (1) és (2) bek. b. c. pontja szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jó hírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

A panaszos álláspontja szerint a tommix megjelölés hasonló a tomi megjelöléshez tekintettel arra, hogy a két „m” illetve egy „m” betű nem jelent markáns különbséget a két megjelölés között, valamint arra, hogy az „x” toldalék utalhatna – „a Magyar Szabadalmi Hivatal által már említett, és jó hírnevet élvező” TOMI termékcsalád egy tagjára. Álláspontja szerint a fogyasztók számára a megjelölés igénylő által történő használata megtévesztő lenne. Mindezek alapján a panaszos szerint „függetlenül az igénylő által tervezett használattól, annak körétől, a tommix megjelölés igénylő által történő használata védjegybitorlást valósítana meg a Vt. 27. § (1) bekezdése alapján”.

A panaszos kifogásához mellékelte a lajstromkivonat másolatát, a megújításról szóló határozat másolatát, valamint az MSZH M9500949/10 ügyiratszámú határozatát, amelyből megállapítható, hogy az MSZH az igénylő kérelmére indított. védjegy törlésére irányuló eljárásban megállapította, hogy a „TOMI védjegy belföldön jól ismert és jóhírű”.

... igénylő véleményében úgy nyilatkozott, hogy évek óta folytat lemezlovas tevékenységet különféle szórakoztatóhelyeken, „DJ Tommix” néven. E név már egyfajta referenciát is jelent számára, így a későbbiekben szándéka azt „védjegyként is bejegyeztetni”. Jelenleg tevékenységét egy honlapon, a www.tommix.hu címen kívánja összefoglalni, ezért indította a domain regisztrációját. Igénylő szerint a Henkel Magyarország Kft. kifogása nem jogos. A Vt. 12. § (1) és (2) b) c) pontját figyelembe véve elmondható, hogy a tommix megjelölés „nem jelent konkurenciát vagy megtévesztést a Tomi védjegyre nézve”. Igénylő azt „teljesen más gazdasági szektorban” kívánja felhasználni, „így a vásárlóknak még csak lehetőségük sem lesz a két termék összehasonlítására”. Véleménye szerint „a tommix megjelölés már egy jól bejáratott név a lemezlovas szakmában, és még soha senki sem hasonlította össze – még humoros aspektusból sem – a Tomi védjeggyel”. Véleménye az, hogy „a tommix névvel sem a Tomi jó hírnevét, sem jelenlegi gazdasági erőfölényét” nem sérti, és eddig sem sértette, saját nevét nem tartja védjegybitorlásnak. A két név hangzásban sem összetéveszthető, mivel a Tomi egy tisztán csengő, „fonetikailag gördülékeny hangzó – a Tommix pedig (középen a hangsúlyos hosszú „m”, a végén az „x”) kifejezetten a DJ világ allűrjeire építő hangzásvilág”. Álláspontja szerint tehát a tommix név „sem gazdaságilag, sem tartalmilag, sem hangzásában nem téveszthető össze a kiváló Tomi márkanévvel”, ezért kéri a domain számára történő delegálását.

A Tanácsadó Testület azt vizsgálta, van-e akadálya az ... által benyújtott igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint "nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő."

A megjelölés a Tanácsadó Testület álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így a jelen esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.

A Tanácsadó Testület szerint a Vt. 12. § (2) a) és b) bekezdéséből eredően nem lehet szó jogellenességről, hiszen nem azonos megjelölésről van szó, ill. az érintett áruk, szolgáltatások nem azonosak vagy hasonlóak.  A 12. § (2) bek. c) pontja alapján a védjegyjogosult akkor léphetne fel, ha a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban engedély nélkül gazdasági tevékenység körében használnak, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az adott esetben nem a TOMI védjeggyel azonos vagy hasonló megjelölésről van szó. A Testület az igénylő álláspontjára helyezkedik, amennyiben a szó közepén a két mássalhangzó valamint a szó végén szereplő „x” miatt a tommix megjelölés írásban, különösen pedig hangzásban karakteresen eltér a tomi megjelöléstől. Amennyiben a tommix megjelölés hasonlósága a TOMI védjegyhez mégis fennállna, a Testület akkor sem lát arra utaló jelet, hogy annak használata sértené vagy tisztességtelenül használná ki a TOMI védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét, amelynek árujegyzéke a mosószerekre terjed ki. A Testület álláspontja szerint hasonló okokból a megtévesztő használat sem gyanítható az igénylő részéről.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem gyanítható, hogy a domain delegálása ... számára és annak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint a domain az igénylő számára delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. április 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.