Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 08/2018. (VI. 13.) sz. Állásfoglalása

 

A premiummatek.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1047/2018. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A premiummatek.hu domain név az igénylő ... magánszemély részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A premiummatek.hu domain név delegálását magánszemély („Panaszolt”) kérte, amely ellen a Matek Oázis Kft. („Panaszos”) nyújtott be határidőben kifogást, amelyben – a kifogást tartalma szerint értelmezve- kérte annak megállapítását, hogy a hivatkozott domain név Panaszolt számára nem delegálható.

 

A Panaszos kifejtette, hogy az általa kifogásolt domain név sérti Panaszos érdekeit, nevezetesen kereskedelmi névhez fűződő jogait. Panaszos kérelmét arra alapozta, hogy a kifogásolt domain név megegyezik „PREMIUM matek” termékcsaládja nevével, megtévesztően hasonlít ezen belül a 2-os, 3-os, 4-es, 5-es, 6-os, 7-es, 8-os, 9-es, 10-es, 11-es matek PREMIUM csomag termékeivel (szolgáltatásaival). A nevezett termékeket elmondása szerint a matekmindenkinek.hu oldalon értékesíti Panaszos. Kérelméhez csatolta a nevezett termékek weboldali megjelenését ábrázoló aloldalak másolatait.  Panaszos elmondása szerint 2013. június 4. óta számlákkal bizonyíthatóan használja az elnevezéseket, mint termékei megnevezését. Panaszos kifejtette továbbá, hogy a termékcsalád eladásait tekintve vezér terméke, eladásainak 65%-a ebből a termékcsaládból származik, így jelentős kereskedelmi érdeke fűződik az azonos nevű termékcsaládhoz. Kérelmében hivatkozott továbbá a Tanácsadó Testület 4/2000 (V.10.) elvi állásfoglalására a körben, hogy az „üzleti tisztesség követelménye megkívánja a vállalkozásoktól, hogy tartózkodjanak azon kereskedelmi nevek szándékos és tudatos használatától, amelyek versenytársaikat illetik”, illetve „amikor az igénylő kétséget kizáró módon igazolja, hogy az általa választott domain az ő kereskedelmi neve, ennek domainként választására, a Tanácsadó Testület véleménye szerint, másokat megelőzően jogosult. Ilyen esetekben, amennyiben a kereskedelmi név nem minősül prioritásos igénynek, a Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontja értelmében megtagadható, hiszen használatuk jogellenes illetve a versenytárshoz hasonló megjelenés esetében, megtévesztő lehet.” Hivatkozott továbbá a Tpvt. 2. fejezetére, amely nevesíti a tisztességtelen versenycselekményeket.

 

A fentieket tartalmuk szerint úgy lehet értelmezni, hogy Panaszos szerint a hivatkozott domain név Panaszoltnak történő delegálása a Domain Regisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2. a) és c) pontjába ütközik.

 

A Panaszolt az ügyben nem nyilatkozott.

Tanácsadó Testület (TT) a rendelkezésre álló adatokból és a nyilvánosan elérhető információk alapján döntött.

 

A TT először a DRSZ 2.2.2 pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő. A TT szerint a regisztrálni kívánt domain név esetében annak megbotránkoztató vagy félelmet keltő mivolta nem merülhet fel és Panaszos sem hivatkozott ezen indokra, ezért az ezzel kapcsolatos további vizsgálatot mellőzte.

 

A jogellenesség körében Panaszos által hivatkozott kereskedelmi névhez fűződő jogra alapított panasz kapcsán a TT megállapította, hogy Panaszos weboldalán valóban találhatók olyan termékek (szolgáltatások), amelyek tartalmazzák a kifogásolt domain névvel megegyező szókapcsolatot alkotó szavakat, egyes esetekben egymás után, a domainnel megegyező hangzást alkotva, de a PREMIUM és MATEK szavakat külön írva. A TT azonban azt is megállapította, hogy Panaszos vonatkozó termékcsaládja elnevezését, illetve a kifogásolt domain nevet alkotó szavaknak a megkülönböztető képességük csekély, azok leíró jellegűek és számos más szolgáltatás, termék kapcsán is általánosan használatosak. A TT azt is megjegyzi, hogy a Panaszos által felhozott eladási adatok nem adnak arra sem egyértelmű és minden kétséget kizáró bizonyítékot, hogy Panaszossal a vitatott domain névvel azonos elnevezés a közismertség szintjén összeforrott volna.

 

A kereskedelmi név olyan elnevezés, amely egy vállalkozáshoz, a vállalkozás tevékenységéhez, esetleg konkrét termékéhez kötődik. Célja, hogy a vállalkozást, illetve termékét más vállalkozásoktól megkülönböztesse. Jelen esetben a TT azt állapította meg, hogy termékek és szolgáltatások, így oktatással kapcsolatos termékek és szolgáltatások körében is gyakran megjelenik a PREMIUM szó, matematika oktatással kapcsolatban pedig a MATEK szó.

Panaszos helyesen hivatkozott a Tanácsadó Testület 4/2000 (V.10.) elvi állásfoglalására a körben, hogy azon kereskedelmi nevek esetében, amelyek nem esnek védjegyoltalom alá és nem is a vállalkozás cégnevei, az üzleti tisztesség jegyében tartózkodni kell a versenytársakhoz köthető kereskedelmi nevek szándékos használatától, hiszen az sértheti a Tpvt. (1996. évi LVII. törvény) generális tisztességtelen versenyre vonatkozó rendelkezéseit.

A hivatkozott elvi állásfoglalás arra is felhívja azonban a figyelmet, hogy „Az idézett törvényi helyben megfogalmazott követelmény azonban nem kényszeríthető ki jogi fórum igénybevétele nélkül egy vállalkozástól sem, hiszen a termékét illetve tevékenységét jelképező és kifejező kereskedelmi név kiválasztásakor saját üzletpolitikájának megfelelően dönt, a hatályos jogszabályok megtartása mellett. Amennyiben nem tartja be a hatályos jogszabályokat, illetve mások érdekeit sértő, azzal összetéveszthető kereskedelmi nevet választ domain-ként, a megfelelő jogi eljárás keretében, az erre illetékes hatóság által szankcionálható a magatartása.

A domain igénylések kapcsán általánosan a DRSZ szerinti delegálásban irányadó „first come first served” elv dönt, azaz, az igénylés annak a részére teljesíthető, aki korábban nyújtotta be az igénylést. A generális elv alól kivételt képezhetnek a nagyközönség által ismert és konkrét vállalkozáshoz köthető kereskedelmi nevek, hiszen használatuk jogellenes, illetve megtévesztő lehet. Ez utóbbi azonban a jelen eljárásban nem volt megállapítható.

A TT Panaszolt tisztességtelenségének körében megjegyzi, hogy nem állt rendelkezésére adat annak elbírálásához, hogy Panaszolt (magánszemély) üzleti céllal, ezen túlmenően pedig azzal a szándékkal választotta volna a domain nevet, hogy Panaszossal, mint piaci szereplővel összetéveszthetővé váljon.

A TT felhívja azonban Panaszolt figyelmét arra, hogy a domain használatát az üzleti tisztességnek megfelelően szükséges folytatnia, azaz minden olyan magatartástól tartózkodnia szükséges, amely adott esetben versenytársai érdekeit sértheti.

Fentiekre tekintettel a TT szerint nincs a jogellenesség és a megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülmény, ezért a panaszt nem találta megalapozottnak. A TT véleménye szerint az igénylés nem ütközik a DRSZ rendelkezéseibe. Mindezek alapján a TT úgy döntött, hogy a „premiummatek.hu” domain név a Panaszolt részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2018. június 13.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.