Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

 

A Tanácsadó Testület 08/2017. (V. 29.) sz. Állásfoglalása

A patekphilippe.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1024/2017. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A patekphilippe.hu domain név a Cetinje S.R.O. számára nem delegálható.

Indokolás:

 

A patekphilippe.hu domain nevet a Cetinje S.R.O. (Igénylő) igényelte. A Nyilvántartó névhasználat jogosultságának igazolását kérte az Igénylőtől, majd ennek hiányában kérésre elutasította az igénylést a következő indokolással: „Védjegy. Névhasználat igazolása szükséges.”

 

Az Igénylő határidőben kérte a Tanácsadó Testület (TT) eljárását az igénye Domainregisztrációs Szabályzatnak (DRSZ) való megfelelőségével kapcsolatban. Álláspontja szerint az igénylés a DRSZ rendelkezéseit nem sértette, mivel a „patekphilippe” nem személynév, így névkizárólagosság esete nem áll fenn. Előadta továbbá, hogy a védjegy létének ténye sem lehet elutasítási ok, mert arra csak a védjegy jogosult hivatkozhat. Beadványában hivatkozott a TT 01/2016. (I. 07.) sz. egyedi Állásfoglalásában védjegyoltalomra hivatkozás vonatkozásában kifejtetekre.

 

Az Igénylő névválasztása indokait és felhasználási célját nem közölte.

 

A Nyilvántartó válaszában kifejtette, hogy védjegy egyezőség esetén névhasználati jogosultság igazolását kéri, és amennyiben az igénylő nem mutat fel ilyet, illetve ragaszkodik ahhoz, hogy a TT elé vigye az ügyet, elutasítja az igénylést annak érdekében, hogy az igénylő kérésének megfelelően a DRSZ 9.3 pontja alapján a TT elé kerülhessen az ügy. Előadta továbbá, hogy a névhasználati jogosultság igazolására az igénylőknek többfajta módon van lehetőségük, azonban jelen esetben az Igénylő nem tett semmilyen módon kísérletet erre. Álláspontja szerint az Igénylő többedszerre tévesen hivatkozik a TT 01/2016. (I.07.) egyedi állásfoglalásában kifejtettekre, mert az nem arról szól, hogy a Nyilvántartónak nincs joga elutasítani igényléseket arra hivatkozva, hogy védjegy egyezőség áll fenn. Álláspontja alátámasztására hivatkozik a TT 09/2016. (V.30.) Állásfoglalására, amely részletesen kifejtette, hogy a Nyilvántartónak a DRSZ-ből eredően joga van a névhasználati jogosultságot vizsgálni, ellenőrizni, és ennek hiányában megtagadni a delegálást. Hivatkozik továbbá arra, hogy a választott domain név többszörös közösségi védjegye a PATEK PHILIPPE SA GENEVE cégnek, közismert óramárka, és az Igénylő semmilyen magyarázatot nem adott a névválasztással kapcsolatosan. Kérte továbbá a TT arra vonatkozó megállapítását, hogy az igényelt „patekphilippe.hu” domain név nem delegálható az Igénylő számára.

 

A TT a DRSZ 9.4 pontja alapján az ügy elbírálása során a választott domain név DRSZ rendelkezéseinek való megfelelőségét vizsgálta.

 

A DRSZ-nek való megfelelőség körében a TT megvizsgálta az igénylő személyét, és megállapította, hogy az Igénylő személye megfelel a DRSZ 1.1.1. c pontjában foglaltaknak.

 

A TT megvizsgálta továbbá a DRSZ 2.1 pontjának való megfelelést, és megállapította, hogy az igényelt domain név megfelel az abban foglaltaknak.

 

A TT megvizsgálta továbbá DRSZ 2.2. pontjának való megfelelést. Ezzel kapcsolatban kifejti, hogy a DRSZ 2.2.2. szerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

      a) jogellenes vagy

      b) megbotránkozást, félelmet keltő vagy

      c) megtévesztő.

 

A TT megállapította, hogy az igényelt domain névvel majdnem egyező, attól egy karakterrel eltérő (szünet karakter a „patek” szó után) „PATEK PHILIPPE” szókapcsolat többszörösen szerepel mind a nemzetközi, mind az európai uniós védjegy adatbázisokban, többek között 014364715 és 394802 lajstromszám alatt regisztrált és aktív közösségi és nemzetközi szóvédjegy, amely Magyarország területén is oltalmat élvez a regisztrált áruosztályok tekintetében.

 

Az EU védjegyrendelet (207/2009/EK rendelet) 9. cikke szerint a közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a közösségi védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal, vagy olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez. Az 1997. évi XI. törvény (Vt.) 76/D. § szerint az európai uniós védjegy bitorlására ugyanazokat a jogkövetkezményeket kell alkalmazni, mint a Vt. alapján lajstromozott védjegy bitorlására.

 

A Vt. vonatkozó rendelkezései szerint a Magyarországot megjelölő nemzetközi lajstromozással ugyanolyan hatályú oltalom keletkezik, mint a Vt. törvény szerinti lajstromozással.

 

A TT utal a 09/2016. (V.30.) Állásfoglalására (xfactor.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz), amelyben kifejtetteket - a Nyilvántartó érvelésével összhangban - a jelen ügyre vonatkozóan is irányadónak tekinti.

 

A TT véleménye szerint az igényelt domain névben a szókapcsolat egybe írása megkülönböztető képességet nem eredményez a szóvédjegyhez képest, illetve kiejtésbeli változtatást sem. Az igényelt domain név a hivatkozott védjeggyel megtévesztésig hasonló, ezért a domain név nem védjegyjogosult általi, vagy a jogosult engedélye nélküli használata a védjegy jogellenes használatát eredményezheti.

 

A TT már hivatkozott 09/2016. (V.30.) Állásfoglalásában kifejtettek jelen ügyre is irányadóak, miszerint nem állapítható meg az Igénylőnek olyan jogos érdeke, amely indokolná a domain név igénylését. Valószínűsíthető, hogy a domain név Igénylő általi használata olyan hamis benyomást keltene, hogy domain névnek és használójának köze van a hivatkozott védjegyekhez, azok jogosultjához, illetve az igényelt domain név alkalmas lehet arra, hogy magához irányítsa a hivatkozott védjegyek jogosultját vagy annak áruit/szolgáltatásait kereső internetes közönséget. Ezt támasztja alá a TT álláspontja szerint az is, hogy „patekphilippe.com”, a „patekphilippe.net”, a „patek-philippe.com” és a „patek-philippe.net” domain nevek mind a hivatkozott védjegyek jogosultjának oldalaira vezetnek.

 

Az Igénylő továbbá maga is üzleti vállalkozás, amely nem vitatta a domain gazdasági tevékenység körében történő használatát. Igénylő nem fejtett ki azzal kapcsolatosan álláspontot, így a TT-nek nem állt rendelkezésére ahhoz adat, hogy eldöntse, hogy a védjegyoltalmak áruosztályaitól különböző, vagy azokkal azonos árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységhez használná a domaint.

 

A TT álláspontja szerint felmerül annak is a gyanúja, hogy a védjeggyel is védett áruk és márkanév ismertségét Igénylő tisztességtelenül használná ki, megtévesztené a felhasználókat, ezzel sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2.§-ban meghatározott általános tilalmat.

 

A fentiek alapján a „patekphilippe.hu” domain név Igénylő általi használata a TT álláspontja szerint gyaníthatóan a Vt., az EU Védjegyrendelet és a Tpvt. rendelkezéseibe ütközne.

 

A TT az Igénylőnek azzal a hivatkozásával kapcsolatban, hogy a TT korábbi állásfoglalása szerint a „védjegyoltalomra csak annak jogosultja hivatkozhat” visszautal a már idézett 09/2016. (V.30.) Állásfoglalásban foglaltakra, miszerint a Nyilvántartó a domain nevek delegálása kapcsán speciális szerepet lát el a DRSZ rendelkezési alapján, nem Ügyfél, és nem is harmadik fél, aki meghatalmazás nélkül, más érdekében, mást illető védjegyjogok védelme érdekében lép fel. Ha a Nyilvántartó eljárása során jogszabálysértést vagy ennek lehetőségét észleli és él a DRSZ-ben kapott speciális jogosítványaival (pl. megtagadja a delegálásra vonatkozó igényeket), az nem minősíthető a jogosulatlan ügyfél tevékenységnek.

 

A TT már a 7/2000. (V.31.) sz. elvi állásfoglalásában is megállapította, hogy önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, ezért „Ha a más védjegyével ütköző domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal a regisztrátornak a Domainregisztrációs Szabályzat 5.6 pontja értelmében a delegálást meg kell tagadnia, az igénylőnek pedig másik nevet kell választania domainje azonosítására".

 

Magyar nyilvános cégadatbázisban az igényelt domain névvel vagy a hivatkozott szóvédjeggyel azonos karaktersorozatú cég nem található, a választott domain névvel rendelkező magánszemélyek létezésének ellenőrzése pedig nem feladata a TT-nek jelen eljárás keretei között, így a TT a névkizárólagosság, személyiségi jogok, kegyeleti jog tekintetében a vizsgálódást mellőzte, ahogy a DRSZ 2.2.2. b) pontja szerint vizsgálódást is, okot adó körülmény hiánya miatt.

 

Mindezek alapján az igénylés a TT álláspontja szerint a DRSZ 2.2.2. a.) és c.) pontjaival ellentétes, ezért a „patekphilippe.hu” domain név a Cetinje S.R.O. részére nem regisztrálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. május 29.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.