Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 08/2016. (V. 21.) sz. Állásfoglalása

 

A laptop-alkatreszek.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(991/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A laptop-alkatreszek.hu domain a Laptop Centrum Hungary Kft. részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A fenti domain delegálását Laptop Centrum Hungary Kft. („Panaszolt”) kérte, amely ellen a Mobile-Network Kft. („Panaszos”) nyújtott be határidőben kifogást.

A Panaszos előadta, hogy a Panaszolt a laptop-alkatreszek.hu domain név delegálását kérte, továbbá ezzel egyidejűleg további piacvezető domain nevekhez megtévesztően hasonló, mindössze egy karakterrel eltérő (kötőjeles írásmódú) domain nevet is igényelt: laptop-szaki.hu, laptop-hardware.hu.

A Panaszos előadta továbbá, hogy 2006 óta, tehát tíz éve használja a laptopalkatreszek.hu domain nevet, amelyhez a Panaszolt által igényelt domain név megtévesztően hasonlít, továbbá az igénylés a versenytörvény 2. §-a szerinti tisztességtelen verseny tilalmába ütközik. Ez utóbbi körben a Panaszos hivatkozott a Tanácsadó Testület 4/2000. (V.10.) sz., a domain név igénylésnek az üzleti tisztesség jogszabályi követelményeivel és a kereskedelmi nevek védelme érdekében történő megtagadásának tárgyában hozott Elvi Állásfoglalására is, különös tekintettel annak a kereskedelmi nevekre vonatkozó iránymutatására.

A Panaszos álláspontja szerint tehát a Panaszolt a domain igénylésével megsértette a domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2. a) (gyaníthatóan jogellenes domain választásának tilalma), valamint annak c) pontját (gyaníthatóan megtévesztő domain választása).

A Panaszos a Panaszolt domain igénylésének megtagadását kérte, a domain nevet magának nem igényelte.

A Panaszolt védekezésében előadta, hogy laptop alkatrészek online kiskereskedelmével foglalkozik a laptopcentrum.hu webáruházban. Tevékenységi köréhez szorosan kapcsolódóan igényelte a laptop-alkatreszek.hu domain nevet.

A Panaszos előadására vonatkozóan előadta, hogy véleménye szerint az internet felhasználók a laptop alkatrészek kifejezést nem a Panaszossal azonosítják, mivel a „laptop alkatrész(ek)” kulcsszóra kereséskor 3 különböző cég domain neve is megjelenik a találatokban. A Panaszolt álláspontja szerint egy általános gyűjtőnévre nem a Panaszos gyakorolhat (a korábbi delegálási eljárásrend szerinti) prioritást, mivel a panasz tárgyát képző laptop-alkatreszek.hu nem azonosítja vállalkozását, nem is szellemi- vagy védjegy oltalom alatt nem álló név. A Panaszolt kérelmezte, hogy a vitatott használatának jogszerűségét és delegálhatóságát a konkrét ügyben a Panaszolt javára bírálja el a Tanácsadó Testület. Kérelme alátámasztására hivatkozott arra is, hogy a hasonló laptopalkatresz.hu, laptopalkatreszek.hu, laptop-alkatresz.hu és a tárgybani laptop-alkatreszek.hu domain neveket az elmúlt 10 évben négy különböző domain használó, ideértve a Panaszost és a Panaszoltat is magának igényelte. Mindezekre figyelemmel a Panaszolt az álláspontja szerint megfelelő gondossággal választott domain névre vonatkozó igénylését fenntartotta és kérte annak teljesítését.

 

A Tanácsadó Testület (TT) észrevételezi, hogy a jelen panasz ténybeli alapja és érvei számos ponton átfedést mutatnak a TT korábbi, 27/2012. (XI. 20.) sz. (a bonushungary.hu és bonus-hungary.hu tárgyában) Állásfoglalásában, valamint a TT 28/2011. (IX. 09.) sz. Állásfoglalásában kifejtettekkel, továbbá a kereskedelmi nevek kapcsán a 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalásában már lefektetett és ott részletezett elvekkel, amelyeket a Tanácsadó Testület a jelen ügyre is irányadónak tekintett és alkalmazott.

Megállapítható, hogy az eljárás során fennálló és releváns védjegyoltalomra, illetve cégnévhasználati jogokra egyik fél sem hivatkozott és hogy ilyen jogok a Panaszos és a Panaszolt viszonyában nem is merültek fel, továbbá a vitatott domain név egyik fél cégnevével sem azonos. Ennek megfelelően a TT a cégnévviselési joggal kapcsolatban felmerülő esetleges jogsérelemmel kapcsolatban megállapította, hogy névviselési jog sérelme és ezzel kapcsolatban az igénylés jogellenességének gyanúja nem állhat fennt.

Ezért Panaszos által hivatkozott jogellenes domain igénylés kérdésének vizsgálata a versenytörvény rendelkezéseivel való megfeleltethetőségre, illetve arra irányult, hogy a választott domain megtévesztő-e.

A cégnyilvántartás és a felek által fenntartott honlapok adataiból, az ügy az összes körülményének és a felek nyilatkozatai alapján is megállapítható az is, hogy a Panaszos és a Panaszolt – bár eltérő üzleti profillal – azonos jellegű termékeket és szolgáltatást kívánnak értékesíteni illetve nyújtani, így egymás versenytársainak tekinthetők a hordozható számítógépek (laptop) alkatrész piacán, ezért a jogellenes igénylés gyanújának tisztázása érdekében a TT első körben a versenytörvény szabályainak esetleges sérelmét is megvizsgálta.

Megállapítható volt, hogy bár a domain név a Panaszos cégnevével nem egyezik és arra nem is hasonlít, a Panaszos jelenlegi cégnevével e cégnyilvántartás adataiból megállapíthatóan hosszú ideje van jelen a piacon, továbbá a Wayback Machine – Internet Archive (http://archive.org/web/) archivált honlaptartalmak tanúsága szerint a laptopalkatreszek.hu domain nevet hosszabb ideje érdemben használta annak 2006. évi regisztrációját követően. E körülmények alapján a TT elfogadta a Panaszos azon érvelését, hogy a (nem kötőjeles írásmódú) „laptopalkatrészek.hu” domain nevet az átlagosan tájékozott felhasználók, így elsősorban a Panaszos korábbi vásárlói a Panaszossal azonosíthatják.

A cégnyilvántartás adataiból az is megállapítható volt, hogy a Panaszolt cégneve nem sokkal az igénylést megelőzően lett megváltoztatva a jelenlegi, alapvetően leíró jellegű és önmagában igen csekély megkülönböztető erővel rendelkező kifejezést is tartalmazó cégnévre, így a Panaszolt és az általa a cégnévválasztást követően igényelt domain között még nem alakulhatott ki a Panaszos által régóta használt és – kötőjeles írásmódot, azaz egy karaktert leszámítva a vitatott domain névvel egyező – laptopalkatreszek.hu domain névhez hasonló erejű megkülönböztető képesség.

A TT figyelembe vette a 27/2012. (XI. 20.) sz. állásfoglalásában már kifejtetteket is, ezért hangsúlyozza, hogy az egymással versengő azon internetes portálok esetében, ahol a leírt formát tekintve egymással majdnem teljesen megegyező, kiejtést tekintve pedig teljesen megegyező domain nevek képezik a felek között vita tárgyát – különösen, ha a leírásbeli különbség a nem kötőjeles / kötőjeles írásmódra korlátozódik – az elgépelés, összetévesztés lehetősége fokozottan jelen van és amely az átlagos felhasználók megtévesztésével fenyeget. Ezen esetekben különös hangsúlyt kaphat és egyben célszerű is a vizsgálódás tárgyává tenni azt, hogy a rendelkezésre álló adatok, megismert körülmények alapján a domain igénylője a regisztráció során jóhiszeműen és kellő körültekintéssel, az üzleti tisztesség követelményének megfelelően járt-e el, különösen, ha ezen eljárásával versenytársa már komoly idő- és tőkeráfordításával felépített kereskedelmi nevéhez fűződő jogos, a versenytörvény által védett érdekeit sértheti annak jogellenes kihasználásával.

Jelen esetben a TT az eset összes körülményének alapos megfontolása után részben osztotta a Panaszolt azon álláspontját, hogy a „laptop” kifejezés önmagában különösebb megkülönböztető erővel nem bíró közszónak tekinthető, amely a TT gyakorlatában is megjelenően az egyedibb jellegű domain nevekkel összevetve az ilyen közhasználatú kifejezéseken alapuló domain nevek használói részére általánosságban csekély megkülönböztető erőt biztosíthat, akiknek számítaniuk kell arra, hogy pl. a „laptop” kifejezést számos esetben más személyek is jogszerűen használhatják domain név részeként. A TT ugyanakkor rámutat arra is, hogy az igénylés jogszerűségét vagy megtévesztő jellegét az minden ügy egyedi körülményeit mérlegelve, esetről esetre kell megvizsgálni.

Ennek megfelelően vizsgálata során a TT figyelembe vette azt a körülményt is, hogy a Panaszolt egyidejűleg több, a laptop piacon versenytársának tekinthető vállalkozás által használt domain névhez igen hasonló domain névvel kapcsolatban is bejelentette igényét, amelyek közül a meglévő domain nevek jogosultjai hasonló ténybeli alapon nyújtottak be panaszt. Ez a TT álláspontja szerint alátámasztja azt a gyanút, hogy a Panaszolt igénylése során nem járt el kellő körültekintéssel és nem vette figyelembe versenytársai jogszerű üzleti érdekeit, és hogy a jól körülhatárolható módon igényelt domain név igénylések a felhasználók megtévesztésének gyanúját vethetik fel. A TT ezért felhívja a Panaszolt figyelmét a DRSZ 2.2.1. pontjára, amely kifejezetten előírja a domain-igénylők részére, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait ne sértse.

Figyelemmel arra a körülményre, hogy a Panaszos és a Panaszolt egymás versenytársai, és hogy egyidejűleg a Panaszolt ellen hasonló ténybeli alapokon rövid időn belül több, utóbb megalapozottnak bizonyuló panasz került benyújtásra, a TT megállapítja, hogy a Panaszos a DRSZ 2.2.1-át megsértve a domain igénylés során nem járt el fokozott körültekintéssel, versenytársa(i) jogos érdekének veszélyeztetésével igényelte a domain nevet. A TT álláspontja szerint fennáll az alapos gyanú a tekintetben is, hogy a domain Panaszosnak történő delegálása önmagában megvizsgálva is a Panaszos laptopalkatreszek.hu domain névhez fűződő törvényes érdekeit veszélyeztetné és ezzel a Tpvt. 2. §-ba ütközhet. Mindezekre figyelemmel a TT álláspontja szerint a domain igénylés a DRSZ 2.2.2. a), jogellenes igénylés pontjába ütközik.

A jelen eset vizsgálata során, mindezen körülményekre is figyelemmel a TT arra az álláspontra helyezkedett, hogy egyidejűleg fennáll annak a veszélye is, hogy az igényelt laptop-alkatreszek.hu domain nevet az átlagos felhasználók a Panaszos által hosszú ideje érdemben használt laptopalkatreszek.hu domain névvel összetéveszthetik, az ott elérhető áruk és szolgáltatások valamint a domain nevek leírását a fonetikus megjelenés hasonlósága miatt elgépelhetik. A TT álláspontja szerint ezért alapos a gyanú a tekintetben, hogy a domain névnek Panaszolt részére történő delegálása esetén a domain megtévesztené a Panaszos ügyfeleit, ezért az igénylés gyaníthatóan megtévesztő és a DRSZ. vonatkozó 2.2.2. c) pontjába ütközik.

A TT a fent kifejtettekre tekintettel arra az álláspontra helyezkedett, hogy az igénylés a Domainregisztrácios Szabályzat 2.2.2. a) és c). pontjába ütközik és ezért a laptop-alkatreszek.hu domain delegálást a Panaszolt javára megtagadta.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. május 21.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.