Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 08/2015. (VI. 10.) sz. Állásfoglalása

 

A baktövis.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(972/2015. sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A baktövis.hu domain név ... részére delegálható.

 

Indokolás

 

 

A baktövis.hu domain nevet ... (a továbbiakban: Panaszolt) 2015. május 5-én igényelte. Az igény ellen a Lifestars Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában előadta, hogy gyártója és forgalmazója a baktövis (latinul Astragalus) kivonatot tartalmazó étrend kiegészítő terméknek, amely termék piacra bocsátásának előkészületeit 2013 szeptemberétől kezdődően fokozatosan végezte. Dokumentumokkal igazolta, hogy a termék receptúrájának kidolgozása, beszerzése, gyártása és forgalmazása érdekében milyen intézkedéseket tett, milyen – jelentős költségekkel járó – marketing, reklám tevékenységet végzett.

 

Panaszos a terméket a termék reklámjaiban kifejezetten az alapanyagát képező növény, a baktövis nevével népszerűsítette, amely koncepcióra figyelemmel 2015. február 13. napján kezdeményezte a baktövis.hu; baktövis.com; baktövis.org; baktövis.eu, valamint ezek ékezet nélküli megfelelőjének domainkénti delegálását. A domainek delegálásának ellenértékét a Panaszos maradéktalanul teljesítette, a .com, .org, valamint a .eu domainek regisztrálására megfelelően sor is került, azonban a .hu közdomainek regisztrációja adminisztratív hiba, hiánypótlás előírása folytán késedelmet szenvedett.

 

A Panaszos szerint a Panaszolt a baktövis kivonatot tartalmazó, a baktövissel reklámozott termék reklámjainak országos megjelenítését követően igényelte a baktövis.hu domaint, és az számára 2015. május 9. napján ideiglenesen delegálásra került.

 

 

A baktövisnek, mint növénynek több magyar elnevezése létezik. Korábban ezt az alapanyagot tartalmazó más termékek forgalmazása során más gyártók kizárólag az astragalus és kínai csüdfű megjelölést használták. A baktövis nevet Panaszos által bevezetett média kampány előtt más nem használta termék vagy hatóanyag neveként kereskedelmi forgalomban, a hatóanyag e nevének a köztudatban való bevezetését Panaszos kezdte meg.

 

A Panaszos szerint a Panaszolt - bár szolgáltatásai között kétségtelenül fellelhető az egészséges életmódot elősegítő tanácsadás és az ehhez kapcsolódó étrend kiegészítők gyártása, értékesítése - baktövis kivonatot tartalmazó termékkel nem rendelkezik. Baktövis kivonatot tartalmazó termék előállítására a Panaszolt semmilyen előkészületet nem tett, ezért a domain használatához joga, jogos érdeke semmilyen módon nem fűződik, ami önmagában teljes mértékben megalapozatlanná teszi a domain használatát.

 

Annak érdekében, hogy a domaint a Panaszos használhassa, ajánlatot tett a Panaszolt részére, amelyben vállalta, hogy kedvező feltételek mellett nyújt számára reklámozási szolgáltatásokat - ajánlatát a Panaszolt nem fogadta el. A Panaszos szerint ez, illetve az, hogy a Panaszolt más anyagi követelések teljesítésétől tette függővé a domain átadását, igazolja, hogy a domaint a célból jegyeztette be Panaszolt, hogy annak használati jogát Panaszos jelentős ellenérték fejében váltsa meg tőle.

 

A Panaszos álláspontja szerint a Panaszoltnak nem fűződik joga a domain megszerzéséhez, illetve igénylése rosszhiszemű. A Panaszolt a domaint azt követően igényelte, hogy tudomást szerzett a Panaszos által kezdeményezett országos kampányról, amellyel Panaszos saját termékeit kívánta népszerűsíteni. A Panaszos a baktövis kivonatot tartalmazó termék megalkotására, annak előállítására - és kiváltképp népszerűsítésére - jelentős összegeket fordított. Panaszolt sem a költségekből, különösen a média költségekből és annak előállításával összefüggésben felmerülő egyéb kötelezettségek viseléséből, sem a munka elvégzéséből nem vette ki részét, ezért jogosulatlanul használná ki az ebből adódó igen jelentős előnyöket.

 

A Panaszos előadta még: amiatt, hogy a Panaszos a jogosultja a baktövis.com; baktövis.org; baktövis.eu domain neveknek, valamint ezek ékezet nélküli megfelelőinek, a Panaszolt csak megtévesztően használhatná a baktövis.hu közdomaint, mert azt a látszatot keltené, mintha ugyanabban a minőségben, ugyanazt a terméket kínálná, illetőleg a tanácsokat ugyanazon tudás birtokában adná; mintha Panaszoltnak köze lenne a Panaszos termékéhez.

 

A Panaszolt magatartása ezért a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.1 pontjába ütközik, amely szerint a domain igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve használata más személy vagy szervezet jogait ne sértse. Figyelemmel arra, hogy a panaszosi reklámok már hozzáférhetőek voltak a Panaszolt által előterjesztett igénylés idején, kétséget kizáró bizonyossággal megállapítható, hogy Panaszolt megsértette a szabályzat hivatkozott rendelkezését.

 

A Panaszos szerint továbbá a Panaszolt eljárása sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. §-ban szereplő általános szabályt, amely kimondja, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő, veszélyeztető módon, vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően - folytatni.

 

 

Mindezekre figyelemmel a Panaszos a DRSZ 2.2.1, 2.2.2 a) és c), 2.3.2 b) pontjába való ütközés miatt kérte a baktövis.hu domain Panaszolt részére történő delegálásának megtagadását.

 

Panaszolt válaszában kifejtette, hogy tulajdonosa a Zafír márkanévnek, és cégén keresztül forgalmazza a Zafir termékcsaládot. E termékcsalád egyik tagja a Zafír baktövis porkapszula, amely 2010. év óta van gyártásban. A Zafír baktövis porkapszula forgalmazásának fellendítése érdekében regisztráltatta a tárgyi domain nevet.

 

Felhívta a figyelmet arra is, hogy tulajdonában vannak a baktovis, illetőleg baktövis.info, .net domain nevek is.

 

Mindezen tények figyelembe vételével nem érti, hogy miért kellene lemondania arról a jogáról, hogy regisztráltassa a tárgyi domaint a Zafír márkanév alatt forgalmazott baktövis nevű terméke értékesítésének elősegítése érdekében, illetve miért lenne köteles lemondani a domain használatáról egy olyan Panaszossal szemben, aki ilyen terméket csak később kezdett forgalmazni?

 

Kérte ezért a baktövis.hu domain használatának részére történő engedélyezését.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az interneten fellelte mind a Panaszos T-kód, mind a Panaszolt Zafir baktövis porkapszula megnevezésű termékét.

 

A rendelkezésre álló adatokból valószínűsíthető, hogy a felek egymásnak versenytársai, illetve mindkettőjüknek gazdasági érdeke fűződhet a tárgyi domain delegálásához.

 

Ugyanakkor az eljárásban szereplő adatok nem teszik lehetővé a felek gazdasági vitájának elbírálását, árujelzőik elsőbbségének, versenyszabályok eseteges megszegésének, stb. megállapítását, amely kérdések eldöntése egyébként sem tartozik a TT hatáskörébe.

 

A Tanácsadó Testület ezért szigorúan a DRSZ szabályainak vizsgálatára szorítkozott, amely alapján a delegálás vonatkozásában jogsértés, illetve megtévesztés megállapítására okot nem látott.

 

Önmagában az a tény, hogy a Panaszos adminisztratív hiba miatt a baktövis.hu domaint a maga részére megszerezni nem tudta, nem indok a domain nevek delegálási alapszabályának, a „first come first served” elvnek az áthágására.

 

A megállapítható tényállás szerint a felek mindegyike forgalmaz baktövis hatóanyagú terméket, ugyanakkor terméküket nem „baktövis”, hanem más árunevek alatt értékesítik.

 

Ezért (illetve egyéb, e jogosultságot igazoló jogi tény hiányában) egyikük sem tarthat igényt a „baktövis” név, illetve domain kizárólagos igénylésére, használatára. Erre a „baktövis” kifejezés általános közszó jellegére, jelentésére figyelemmel a TT egyébként sem lát lehetőséget, hiszen az ilyen kifejezések internetes használatának kisajátítása nem megengedhető.

 

Mindezek alapján a Tanácsadó Testület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. június 10.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.