Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület   08/2010. (IV. 28.) sz. Állásfoglalása

A vízionizátor.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(821/2010. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 821/2010. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. április 28-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A Grandion Kft-nek a vízionizátor.hu domain névre vonatkozó igénylése nem teljesíthető, a domain a Tech-Mobile Kft részére delegálandó.

 

Indokolás:

A vízionizátor.hu domain név iránt a Grandion Kft 2010. január 18-án nyújtott be nem prioritásos igénylést. Az igényléssel szemben a Tech-Mobile Kft élt kifogással. A Tech-Mobile Kft szerint a Grandion Kft fenti igénye nem teljesíthető, mivel a domain használata a panaszolt részéről megtévesztő lenne, egyben a maga részére igényelte a domain kiadását.

A panaszos kifogásban előadta, hogy már két éve üzemelteti a „vizionizator.hu” domain nevet, amely alatt vízionizáló készülékeket értékesít. A most igényelt domain csak ékezeteiben tér el az általa használttól, Mivel az igénylő cég és annak tulajdonosi köre a vízionizáló készülékek piacán a panaszosnak konkurense, az igénylés nyilvánvalóan az internetes keresőkben való előnyszerzésre és a potenciális vevőkör félrevezetésére irányul, ami sérti a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozásról szóló 1996. évi LVII. Tv, 2. §-át is, mely szerint „Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően folytatni. Véleménye szerint a domain igénylése a Grandion Kft részéről gyaníthatóan nem tisztességes üzletszerzési magatartás.

Válaszában a Grandion Kft igénylő előadta, hogy a vízionizátor kifejezés gyűjtőnév, amely a víz ionizálására szolgáló eljárásokra és készülékekre vonatkozik. Ilyen készüléket számos hazai és külföldi cég forgalmaz, az interneten számos honlap, fórum stb. működik a témával kapcsolatban. Nem áll fenn, hogy a „vízionizátor” kifejezés a Tech-Mobile Kft illetőleg annak internetes szolgáltatásával összekapcsolva vált volna közismertté, illetve az, hogy a domain kereskedelmi névként a Tech-Mobile Kft vagy más, a kifejezést domain nevében használó személyhez, vállalkozáshoz egyedileg köthető lenne. A Grandion Kft korábban sem és ezután sem kíván tisztességtelen üzleti magatartást tanúsítani.

A panaszolt vitatta a domain igénylés megtévesztő voltát is, mivel szerinte a „vízionizátor” kifejezésre, mint gyűjtőfogalmat kifejező karakterláncra, amely konkrét márkanévhez, termékhez nem köthető, a Tech-Mobile Kft az ékezetek nélküli „vizionizator” domain megszerzésével nem szerzett kisajátítási jogot. Mivel a panaszos az ékezetek nélküli domain nevet 2008. 03. 12-én szerezte meg, lett volna ideje, hogy az ékezetes formára is igényt jelentsen be.

Az igénylő – utalva az ISZT TT 4/2000. (V. 10.) elvi állásfoglalásra – kifejtette, hogy a tisztességtelen verseny követelményébe való ütközés egyik feltétele, a magatartás piaczavaró hatása sem állapítható meg, hiszen ez csak akkor jelentkezhet, amikor a domain név megszerzője a domaint használni kezdi.

A felek véleményüket illetve a másik fél érveire vonatkozó érveiket a felek további beadványaikban is kifejtették, amelyből az alábbiakat tartja a Tanácsadó Testület (TT) relevánsnak.

A panaszos továbbra is fenntartotta azon véleményét, hogy a Grandion Kft a vízionizáló készülékek forgalmazása vonatkozásában neki versenytársa. Nem lenne kifogásuk a domain delegálása ellen, ha az igényelt domain az ékezeteken kívül, más karaktereiben is eltérne az általuk használt, ékezet nélküli karakterlánctól pl. vízionizátorok.hu. Nem az a probléma, hogy a Grandion Kft egy konkurens weboldalt akar elindítani, csak ez ne megtévesztő domain alatt történjen, amelynek célja, hogy látogatókat térítsen el a Tech-Mobile Kft szolgáltatásától. A piaczavaró hatás már most előre jelezhető a megtévesztő névazonosság miatt, amely mindenképpen etikátlan is.

A Grandion Kft válaszában tagadta, hogy  az ékezetes domain megtévesztő lenne pusztán azon az alapon, hogy csak az ékezetekben tér el az ékezet nélküli formától, hiszen ebben az esetben bármely ékezetes domain megtévesztő lenne, ha nem az ékezet nélküli domain tulajdonosáé. Ha ez az álláspont helytálló lenne, akkor ékezetes domaint, csak az ékezet nélküli domain jogosultja igényelhetné.

Nem keverhető össze a „használat” és a „tisztességtelen vagy megtévesztő használat” fogalmak sem. A Grandion Kft álláspontja szerint tisztességtelen akkor lehetne a használat, ha valótlanságot állító tartalom jelenne meg a honlapon, megtévesztő pedig, ha azt a benyomást próbálná kelteni a honlap, mintha a „vizionizalo.hu” oldalon járna a látogató. Ilyen jellegű használatra azonban semmi sem utal, sőt kijelentik, hogy nem kívánják tisztességtelen vagy megtévesztő módon vagy célra használni a domaint.

A Grandion Kft szerint az igény megfelel a Domainregisztrációs Szabályzatnak, nem ellentétes azzal vagy a jogszabályokkal, megfelel a domain regisztrációs gyakorlatnak is ezért, mint igénylő továbbra is kérte a domain részére történő delegálását.

A felek internetes hátterének megismerése nyomán a TT megállapította, hogy a Grandion Kft valóban értékesít víztisztító, illetve vízionizáló készülékeket az ionizáltviz.hu weboldalon, hasonlóan a panaszos vizionizator.hu oldalon folytatott tevékenységéhez. Ennek alapján a TT véleménye szerint a felek versenytársaknak tekinthetők. Az igénylő nyilatkozatait a TT úgy értékelte, hogy versenytársi minőségét nem, csak a domain tisztességtelen használatát illetve ennek lehetőségét tagadta.

A tárgybeli ügyben ezért a TT elsősorban azt vizsgálta, hogy az igénylés, illetőleg annak teljesítése sértheti-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 2. ill. 6. §-ban foglaltakat, illetőleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztő helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően folytatni:  e rendelkezés az „üzleti tisztesség” és a „tisztességes verseny” követelményeivel ellentétes versenyjogi helyzetekre is vonatkozik. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel - ideértve az eredetmegjelölést is - vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni. A domain név választhatósága konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a 6. § szerinti használatának tilalmával ütközhet.

A Tpvt. 2. §-ának alkalmazhatóságát a domain nevek választhatósága összefüggésében vizsgálva a TT „A domain névre vonatkozó igénylés az üzleti tisztesség jogszabályi követelményére hivatkozással és a kereskedelmi nevek védelme érdekében történő megtagadásának kapcsolatában” tárgyában hozott 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalásában fektette le – azóta is következetesen alkalmazott – álláspontját. E szerint ahhoz, hogy egy magatartás az üzleti tisztesség, tisztességes verseny követelményébe (a Tpvt. 2.§-ba) ütközzön az egyik lényeges tényállási elem, hogy annak piaczavaró hatása legyen. A piaczavaró hatás két oldalról ragadható meg: ha létező, működő vállalkozások piaci magatartását megzavarja, számukra versenyhátrányt okoz; illetve abban az esetben, ha megtévesztő jellegű, és ezáltal párhuzamosan fogyasztói keresletet vonz és hódít el mindazoktól, akik az üzleti tisztesség követelményének megfelelően viselkednek. A piaczavaró hatások azonban előre és mindaddig nem becsülhetők meg, ameddig az adott domain név megszerzője használni nem kezdi; a használat és a megszerzés azonban szükségszerűen elválnak egymástól. Preventív jelleggel - kivéve azokat az eseteket, amikor a jogosultak illetve mások érdekeit sérti már a megszerzés is - senki sem tiltható el egy adott domain használatától.

A hivatkozott 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalás 3.2. pontjában a TT az alábbiakat fogalmazta meg:

„3.2. Azon domain nevek, amelyekre prioritásos igény nem érkezett és az igénylők között olyan sem jelentkezett, aki igazolta volna kétséget kizáró módon, hogy a választott domain egyben kereskedelmi neve és használatához kereskedelmi érdeke fűződik, amennyiben a Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontjában foglaltakkal nem ellentétesek, az üzleti tisztesség alapkövetelményére hivatkozással nem tagadhatók meg az igénylőjétől. Az "üzleti tisztesség" ugyanis egy olyan erkölcsi és jogi kategória, amely vonatkozásában mindig csak egyedi esetekben dönthető el, hogy a felek valamelyike megsértette-e a vonatkozó jogszabályi követelményeket. A tisztességtelen piaci magatartás szándékos és gondatlan egyaránt lehet, azon magatartások azonban, amelyek szándékosan, érdemi piaczavaró hatást kiváltására törekszenek és okoznak, illetve az ilyen cselekményt elkövetők számára azáltal okoznak versenyelőnyt, hogy közben más piaci szereplők versenyhátrányt szenvednek, kétséget kizáróan valószínűsítik a Tpvt. 2. §-nak megsértését.

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a Regisztrációs Szabályzat 5.2. pontja értelmében a domain név választásáért és használatáért az igénylő a felelős, az esetleges ehhez kapcsolódó eljárás kockázatát választásával magára vállalja.

Amennyiben tehát nem közismert kereskedelmi névről van szó, illetve a kereskedelmi névre jogosult személye nem állapítható meg, az "üzleti tisztesség" alapkövetelményére hivatkozva egy vállalkozástól sem tagadható meg a mások érdekeit nyilvánvalóan nem sértő, nem megtévesztő, és megbotránkozást nem keltő domain név választása.”

A TT az ügy vizsgálata során alapvetően egyetértett az igénylő által felhozott jogi érvekkel, de az adott ügyben, az ügy ismert és általa megvizsgált konkrét körülményeire figyelemmel, hangsúlyozottan eseti jelleggel, mégis a panaszos javára döntött, mivel úgy ítélte meg, hogy a domain igénylő javára történő delegálása már a kiadás pillanatában más érdekeit sérti, ezért az igénylő részére történő kiadás preventiv megtiltására szükség van.

A gyakorlatban ugyanis a visszaélésszerű domain-használat egyik módja és megvalósulási formája az, hogy: a domain nevet elsősorban annak érdekében jegyzik be, hogy a hasonló domainnevet használni kívánó (de félregépelő) felhasználókat saját oldalukra irányítsák a tartalomszolgáltatók. Ez már pusztán azért is sérelmes a hasonló domain jogosultja (általában versenytárs) számára, mert elvonja a forgalma egy részét, de a közvetített tartalomtól függően akár a jogosult jóhírére is sérelmes lehet, illetve zavarhatja szakmai tevékenységét.

Az igénylő az adott konkrét ügyben nem adott arra ésszerű és elfogadható magyarázatot, hogy miért kívánja az azonos termékeket forgalmazó versenytársa domain-ja ékezetes változatát a maga javára igényelni. Bár etekintetben az összetéveszthetőség nem automatikusan feltételezhető, a TT úgy véli, hogy üzleti célú használat illetve versenytársak esetén fokozott figyelemmel és szigorúsággal kell vizsgálni az igénylők jóhiszeműségét és a domain delegálásának a felek gazdasági tevékenységre gyakorolt hatását. A konkrét ügyben ha a gyűjtőfogalomként használt „vízionizátor” kifejezés, jellegénél fogva nem is válhatott a panaszos megkülönböztetésre alkalmas kereskedelmi nevévé, az okkal feltételezhető, hogy az ebben az összefüggésben megtévesztésre alkalmas, ékezetes domain forma, versenytárs által használata, súlyosan sértheti a panaszos több éve gyakorolt jóhiszemű jogait, kereskedelmi érdekeit.

Mindezek alapján a Tanácsadó Testület álláspontja szerint a „vízionizátor.hu” domain név vonatkozásában, a rendelkezésre álló adatok alapján – a felek szolgáltatásai és az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek figyelembevételével – fennáll az összetévesztés lehetősége, a jogellenesség gyanúja, és a domain gyaníthatóan megtévesztő is lenne. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint ezért a domain név delegálása és annak a Panaszolt általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény nem teljesíthető, a domain a panaszos Tech-Mobile Kft részére delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2010. április 28.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.