Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22

 

 

A Tanácsadó Testület 08/2007. (II. 27.) sz. Állásfoglalása

a lamborghini.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(732/2006. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a 732/2006. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. január 27-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A lamborghini.hu domain az Auditker Kft használatába nem adható.

 

Indokolás:

 

A 732/2006. sz. ügyben az Automobil Lamborghini Holding S.p.A. (Olaszország) jogi képviselője útján kifogást emelt az Auditker Kft. 2006. november 22-én, prioritási igény nélkül, a lamborghini.hu domain név iránt benyújtott kérelmének teljesítése ellen.

 

A kifogást emelő jogosultja több Lamborghini védjegy mellett a 001098383 lajstromszámú Lamborghini közösségi szóvédjegynek is, amelyre a vonatkozó lajstromkivonatot a panaszos csatolta.

 

Álláspontja szerint a bejelentett megjelölés teljes egészében megegyezik a védjeggyel, az összetéveszthetőség minden kétséget kizáróan fennáll a védjegy, illetve a regisztráltatni kívánt domain név között. Ennek következtében az átlagos fogyasztó a lamborghini.hu domain nevet látva arra a téves következtetésre juthat, hogy az a kifogást emelő társasághoz kapcsolódik. Feltételezi, hogy az igényléssel az igénylő a társaság marketinggel és márkaépítéssel kapcsolatos ráfordításait kívánja rosszhiszemű és tisztességtelen módon kihasználni.

 

Véleménye szerint a Ptk. 77. §/ 4/ bekezdése alapján a névviselés jogsérelmét jelenti különösen, ha valaki jogtalanul más nevét használja vagy jogtalanul máshoz hasonló nevet használ. A domain név esetleges használata a lamborghini cégnév és védjegy megsértését jelenti, hiszen a névviselésre, illetve a védjegy használatára a jogosult másnak engedélyt nem adott.

 

Az Auditker Kft. igénylő észrevételében kifejtette, hogy 2006. 12. 05-től a Same Deutz-Fahr Group cégcsoport által gyártott Lamborghini névvel rendelkező traktorok (mezőgazdasági erőgépek) szerződéses importőre. Az írásbeli szerződést leveléhez csatolni még nem tudta, de állítása szerint a szóbeli megállapodás megtörtént és a külföldi cég a szerződést már aláírta.

 

A maga részéről fontosnak tartotta, hogy az általa forgalmazni kívánt Lamborghini traktorok külön domain név alatt, külön web oldallal rendelkezzenek, ezért igényelte a lamborghini.hu domain nevet. Véleménye szerint ez alapján rosszhiszeműségről, vagy márkanév bitorlásról nem lehet szó. Mindezek alapján kérte a domain név használatának részére történő engedélyezését. Kérelméhez egy Lamborghini traktor katalógust is csatolt.

 

A Tanácsadó Testület (TT) megvizsgálva a benyújtott dokumentumokat, nem talált olyan igazolást, okiratot, amely az igénylőt a lamborghini cégnév, illetve a lamborghini védjegy használatára feljogosította volna.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Lamborghini Holding S.p.A érvényes védjegyoltalommal rendelkezik a „lamborghini” szó, vonatkozásában. A TT álláspontja szerint a megjelölés a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. § (2) bek. c) pontjának alkalmazásában belföldön jó hírnevet élvező védjegynek minősül.

 

A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel; olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét (Vt. 12. § (2) bek.).

 

A TT véleménye szerint a domain használatával valószínűsíthető, hogy védjegybitorlás áll elő, ezért megalapozottnak tartja panaszt.

 

A fenti okokból a TT álláspontja szerint a lamborghini.hu domain használata az igénylő részéről a Szabályzat 2.2.2 a) pontja alapján jelentéstartalmára és használatára nézve gyaníthatóan jogellenes illetőleg c) pontja alapján megtévesztő lenne, így az igénylő által a domain név nem választható.

 

A TT megjegyzi, hogy nem zárja ki, hogy a megfelelő jogosultság igazolása mellett az igénylő más, megkülönböztetésre alkalmas domain igénylése teljesíthető, ha az nem ütközik a fent hivatkozott törvény rendelkezéseibe.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007. február 27.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.

 

>