Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 8/2003. (IV.16.) sz. Állásfoglalása

A sziki.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett igények

(625/2003. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület (TT) előtt 625/2003. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. április 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A sziki.hu domain ... számára delegálandó.

Indokolás:

 

A sziki.hu domain névre ... 2003. január 7-én nem prioritásos, a Nemzeti Szakképzési Intézet pedig 2003. január 16-án prioritásos igényt nyújtott be.

 

A prioritásos igény magyarázataként a Nemzeti Szakképzési Intézet előadta, hogy a módosítás alatt lévő Szervezeti és Működési Szabályzata szerint (amely miniszteri döntés előtt áll), a jövőben létrejön egy új szervezeti egység a „Szakképzési Innovációk és Kutatások Intézete” rövidítése: SZIKI. A fentiek alapján a Nemzeti Szakképzési Intézet a Domainregisztrációs Szabályzat II. fejezetében a domain igénylésére és a regisztrálásra vonatkozó szabályok, 1.4.1. bekezdés a.) pontjában megfogalmazottak szerint prioritásos igény alapján kérte a sziki.hu domain név delegálását.

 

A névvel kapcsolatban az Oktatási Minisztérium hivatalos iratban igazolta azt, hogy a Nemzeti Szakképzési Intézetben, teljes jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként megalakításra kerülő Szakképzési Innovációk és Kutatások Intézet (SZIKI) szervezeti és működési szabályzata miniszteri aláírás alatt áll, és az intézet arculatának kialakítása folyamatban van. Az arculat és a megjelenés részeként elkezdődött az intézet internetes honlapjának kialakítása, ennek megfelelően kérik, hogy regisztrálják be az intézet rövidített nevének (SZIKI) megfelelő „sziki.hu” domain nevet.

 

A Nemzeti Szakképzési Intézet megküldte továbbá a tervezett új költségvetési szerv, a SZIKI alapító okiratának kivonatát is.

 

Felhívásra ... igénylését annyival egészítette ki, hogy a név a saját beceneve valamint „egy blogot szeretne indítani ezen a domain alatt”.

 

A fenti tényállás alapján a Tanácsadó Testület (TT) elsősorban azt vizsgálta, hogy az időrendben később benyújtott igény prioritással rendelkezik-e.

 

A Domainregisztrációs Szabályzat 1. 3. 2. pontja szerint „az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de később nyilvántartásba vett igény teljesítése megelőzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és

b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelőző és

c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkező igény nyilvántartásba vételét követő 14. nap végéig megtörtént.”

 

Az a.) és c.) pontban foglalt feltételek teljesítése jelen esetben megállapítható, ugyanakkor vizsgálandó, hogy a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételének időpontjában fennállt-e?

 

A Domainregisztrációs Szabályzat 1. 4. — jelen esetre irányadó — pontja kimondja:

 

„Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

a) (…..) a jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat”

 

A benyújtott igénylések alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Szakképzési Innovációs és Kutató Intézet (SZIKI) elnevezésű költségvetési szerv létrehozása, a ... féle, nem prioritásos igény nyilvántartásba vételekor még nem történt meg.

 

A természetes személyt a névviselés joga a születésétől, a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet megalakulásától illeti meg. Az ISZT TT feladata a domain nevekre kért delegálási kérelmek nyilvántartásba vételkori jogi helyzetének vizsgálata, amelytől való eltérésre csak a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezései alapján van mód. Amennyiben az eddig az időpontig létre nem jött szervezet kíván domaint igényelni úgy ez az igény nem teljesíthető. Nem igényelhető tehát prioritásos domain egy később létrehozandó szervezet jövőbeli neve számára.

 

Fentiek alapján a TT, összhangban 3/2000. (V10.) Elvi Állásfoglalásában megfogalmazott azon elvvel, amely szerint „a jogszabály alapján létrehozott szervezetek prioritásra kizárólag arra a névre vonatkozóan hivatkozhatnak (…) amelyet az őket létrehozó jogszabályban nevükként a jogalkotó megjelölt”, arra az álláspontra helyezkedett, hogy a jogszabállyal még létre nem hozott szervezet tekintetében prioritás nem áll fönn, így jelen ügyben a tárgyi domain név, az időrendben a prioritási kérelmet megelőző, nem prioritással igénnyel fellépő ... részére delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.domain.hu/domain/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. április 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.