Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 07/2018. (V. 23.) sz. Állásfoglalása

 

Az edrinks.hu és az udrinks.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1045/2018. és 1046/2018. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az edrinks.hu és az udrinks.hu domain név a DrinksMarket Webáruház Kft részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

Az edrinks és az udrinks.hu domain nevek delegálását a DrinksMarket Webáruház Kft („Panaszolt”) kérte, amely ellen, jogi képviselője útján, a RiMiKer Plus Kft („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos cég beadványában előadta, hogy a társaság főtevékenysége „Csomagküldő, internetes kiskereskedelem”, és 2011. évi megalakulása óta használja az „IDRINKS" kereskedelmi nevet, valamint használója az <idrinks.hu> domain névnek, mely domain név alatt alkoholos italokat értékesítő webáruházat üzemeltet.

 

A webáruház megalakulása óta nagy népszerűségnek örvend, a cég a webes italkereskedelem maghatározó hazai szereplője. Ennek bizonyítására csatolta a társaság cégkivonatát, forgalmi adatait, a www.idrinks.hu honlap 2017. évre vonatkozó látogatottsági adatait, mely szerint a magyar lakosságra vetítve átlagban minden 10. magyar megtekintette a Panaszos honlapját.

 

Ezt erősítik meg az Alexa ratings független forgalombecslő oldalnak, a panaszos társaságra illetve legnagyobb versenytársaira vonatkozó adatai, mely szerint az alkoholos italokat forgalmazó webáruházak között a legnagyobb a www.idrinks.hu honlap látogatottsága.

 

A Panaszos a webáruházon kívül, még két üzletet is üzemeltet, tevékenységét az Ország Boltja versenyeken díjakkal ismerték el.

 

A Panaszos csatolta továbbá az árukereső.hu weboldal cégről szóló kimutatását, melyen 4152 vélemény alapján a bolt vásárolói közül 98,87 % ajánlaná az ismerősének a Panaszos boltját.

 

A cég üzleti tevékenysége érdekében jelen van a Facebook és Instagram oldalakon illetve blogot és vlogot tart fenn.

 

A fentiek – a Panaszos véleménye szerint - bizonyítják, hogy az <idrinks.hu> domain név és az „IDRINKS" kereskedelmi név jól ismert az alkoholos italokat interneten rendelő hazai fogyasztók számára.

 

Jelezte azt is, hogy M1800662 ügyszámon magyar nemzeti védjegybejelentést nyújtott be az „iDrinks" színes ábrás megjelölés tekintetében, a védjegy lajstromozása jelenleg folyamatban van.

 

A Panaszoltról előadta, hogy az szintén alkoholos italokat forgalmazó webáruházat üzemeltet, a Panaszolt tevékenységi köre lényegében azonos Panaszos tevékenységével. Ennek igazolására csatolta a Panaszolt cégkivonatát és honlapjának főoldalát. Ez alapján valószínűsíthető, hogy a Panaszos, a kifogással érintett domain neveket italkereskedelmi tevékenységi körében kívánja használni. Megjegyezte, hogy a Panaszolt honlapján több olyan termékfotó is található, melyeken szerepel a Panaszos vízjele, így azok vélhetően a Panaszos weboldaláról kerültek letöltésre.

 

Mindezek alapján úgy vélte, hogy a domain név igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható, mert az

 

a.) megtévesztő, hiszen az internetes közönség a domain neveket nyilvánvalóan Panaszossal illetve a Panaszos termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolja össze illetve

 

b.) jogellenes, mert az igény teljesítése a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2.§-a és 6.§-a szerinti előírásokba ütközik.

 

Hivatkozott továbbá a Tanácsadó Testület (TT) korábbi és jelenlegi gyakorlatára, amely a domain igénylőktől jóhiszemű és tisztességes eljárást kíván meg.

 

A Panaszolt válaszában ugyancsak a TT gyakorlatára és azon döntéseire hivatkozott (3/2006. sz., illetve 25/2009. sz. állásfoglalások) amelyek kifejtették, hogy bizonyos karakterláncok kisajátítása az interneten nem engedhetők meg.

 

Hivatkozott arra is, hogy az „elgépelés” lehetőségéből, a fogyasztók szándékolatlan megtévesztésének lehetőségéből, a névválasztás tisztességtelen volta önmagában még nem vélelmezhető, illetve utalt arra, hogy az„i” előtag és az „e”, valamint az „u” előtagok egyébként jelentős eltéréseket hordoznak mind kiejtésben (akár angol, akár magyar nyelven), mind pedig jelentésben és asszociációs tartalmukban.

 

A hivatkozott védjegybejelentéssel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a védjegy még nem bejegyzett, álláspontja szerint az valószínűleg nem is regisztrálható, illetve tekintettel arra, hogy a „drinks” kifejezés (egy-egy betű különbséggel vagy valamely szó részeként) a domain nevek igen nagy számában fordul elő, a védjegybitorlás eleve nem is valószínűsíthető.

 

A Tpvt. 2.§ illetve 6. §-ára történt panaszosi hivatkozásra a Panaszolt cég nem reagált.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a Panaszos védjegybejelentésére való hivatkozását nem értékelte, mivel a védjegy jelenleg még nem bejegyzett.

 

A Panaszos által szolgáltatott bizonyítékok alapján a TT elfogadta, hogy a Panaszos italkereskedelmi tevékenységének internet felhasználók körében való ismertsége valószínűsíthető.

 

A szolgáltatott cégkivonatok és egyéb dokumentumok alapján, illetve mert ezt a Panaszos maga sem vitatta, a TT úgy foglalt állást, hogy a Panaszos és a Panaszolt cégek egymásnak versenytársai, így viszonyukra a Tptv rendelkezései irányadóak.

 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2.§-a szerint „Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a megrendelők, vevők, igénybevevők és felhasználók (a továbbiakban együtt: üzletfelek), illetve a versenytársak törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően - folytatni"

 

A Tpvt. 6. §-a szerint ,, Tilos valamely forgalomképes ingó dolgot (a továbbiakban: termék) vagy szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel - ideértve az eredet megjelölést is - vagy elnevezéssel előállítani, forgalmazni vagy reklámozni, továbbá olyan nevet, árujelzőt vagy egyéb megjelölést használni, amelyről a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni."

 

A Tpvt. 2. § és 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek, azaz azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet, a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen, legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetőséget megalapozza.

 

Mivel a felek, italkereskedelemmel foglalkozó, azonos tevékenységet végző cégek, versenytársak, akikről joggal feltételezhető, hogy az általuk igényelt domain nevek használatára üzleti tevékenységük kapcsán tartanak igényt, a Panaszos domain nevével nagy hasonlóságot mutató tárgyi domain név, Panaszolt általi használata nagy valószínűséggel piaczavaró hatást fog kiváltani.

 

„A piaczavaró hatás két oldalról ragadható meg: ha létező, működő vállalkozások piaci magatartását megzavarja, számukra versenyhátrányt okoz; illetve abban az esetben, ha megtévesztő jellegű, és ezáltal párhuzamosan fogyasztói keresletet vonz és hódít el mindazoktól, akik az üzleti tisztesség követelményének megfelelően viselkednek.”( 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalás)

 

A TT véleménye szerint a 2011. óta működtetett „idrinks” domain névtől csak egy karakter eltérést mutató, igényelt domain nevek nem alkalmasak arra, hogy a két konkurens céget illetve termékeiket megfelelően megkülönböztesse, fennáll az elgépelés lehetősége is, ezért ezen domain nevek panaszolt általi használata megtévesztő lehet.

 

A TT korábbi, konzekvensen követett gyakorlata szerint a versenytárs domain nevével összetéveszthető domain név választása és használata felveti a domain ismertségének, visszaélésszerű kihasználását, az. u.n. „farvizen hajózás" lehetőségét, ezért a névválasztás jogellenessége is megállapítható.

 

Jelen esetben a TT úgy találja, hogy a Panaszolt által igényelt domain használata, a Panaszos cég „idrinks.hu” weboldalán folytatott üzleti tevékenységét érintő, piaczavaró hatása, a vásárlók saját weblapra való „átirányítása”, a domain nevek nagyfokú hasonlósága miatt valószínűsíthető, így a névhasználat preventív jelleggel való megtiltása indokoltnak mondható.

 

A TT korábbi és jelenleg is követett gyakorlata, (lsd. 3/2006. Áf), hogy függetlenül a szereplők gazdasági erőviszonyától és a piaci pozíciójától, nem tartja megengedhetőnek az egyes karakterláncok lefoglalását, ezen karakter láncok használatának ellehetetlenítését mások számára, ha egyébként ezen karakterláncok mások általi használata indokolt.

 

A „drinks” angol nyelvű kifejezés nem vitatottan lehet olyan karakterlánc, amelynek a hazai italforgalmazók számára való használatát lehetővé kell tenni. Ugyanakkor minden ügyet egyedileg kell értékelni, és ebben az ügyben a TT azt tartotta kiemelendőnek, hogy a hasznos karakterláncok használatának lehetővé tételén túl, minden domain név igénylőtől, már a név választása során elvárható – különösen, ha egymásnak versenytársai -, hogy a többek által valószínűsíthetően használni kívánt karaktereket olyan kiegészítéssel, toldattal, elő-, vagy utótaggal, legalább három karakter eltéréssel stb. adják meg, amely biztosítja a versenytárstól és annak termékeitől, szolgáltatásaitól való egyértelmű megkülönböztethetőséget.

 

A TT interneten történt kutatása alapján más „drink” kifejezést tartalmazó domain neveket is észlelt pl. centraldinks, golden-drinks, ezek megalapozzák azt, hogy van olyan megoldás, a mások által történő indokolt használat esetén is, amely az adott, a kisajátítástól védendő karakterlánc esetén is biztosítja az azonos vagy hasonló üzleti tevékenységet végzők megkülönböztetését és a tisztességes verseny fenntartását.

 

A TT értékelése szerint a tárgyi ügyben a Panaszolt domain név igénylése a megkülönböztethetőség, a tisztességes verseny kritériumának, és így a vonatkozó jogszabálynak valamint a DRSZ rendelkezéseinek nem felelt meg, ezért az edrinks.hu és az udrinks.hu domain név a DrinksMarket Webáruház Kft részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2018. május 23.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.