Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 07/2017. (V. 26.) sz. Állásfoglalása

 

A samsungharman.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1023/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A samsungharman.hu domain név, az igénylő ... részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A samsungharman.hu domain név delegálását ... („Panaszolt”) kérte, amely ellen, jogi képviselője útján, a Samsung Electronics Co. Ltd. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos előadta, hogy jogosultja – többek között – a 001877901 lajstromszám alatti, „SAMSUNG” megjelölésű, európai uniós védjegynek. Álláspontja szerint a Panaszolt által benyújtott igénylés jogellenes, mert sérti a védjegy kizárólagos használatához fűződő, illetve a versenytörvényben biztosított jogait. A Panaszolt a domain névre anélkül nyújtott be igényt, hogy előzőleg a SAMSUNG védjegy használatára, a jogosulttól engedélyt kért és kapott volna.

 

Panaszos hangsúlyozta, hogy a védjegyoltalom – azaz a kizárólagos használati jog – nem csak az azonos megjelölésekkel szemben illeti meg a védjegy tulajdonosát, hanem a védjegyéhez hasonló megjelölésekkel szemben is, ha azt a fogyasztók összetéveszthetik a védjeggyel. Több évtizedre nyúlik vissza az a konzekvensen alkalmazott bírói gyakorlat, amely szerint a védjegy használata nem megengedett valamely új szókapcsolat – akár szlogen – egyik elemeként sem, hiszen az összetévesztés veszélye ebben az esetben is fennáll. Jóhírű védjegyek esetében – amilyennek a SAMSUNG védjegy is minősül – a védelem kiterjedtebb.

 

Álláspontja szerint a SAMSUNG védjegy használatára kizárólag azok jogosultak, akik a jogosulttól erre használati engedélyt kapnak. A Panaszos szerint a Panaszolt igénylő tisztességtelen versenyelőnyre tesz szert – amennyiben a domain neveket regisztráltatni tudja – hiszen a jól csengő és vonzó SAMSUNG védjegy használatáért nem fizet semmit. Erre tekintettel Panaszolt domain igénylése nemcsak a védjegytörvény rendelkezéseit sérti, hanem a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2. §-ban meghatározott alapelvét is, amely leszögezi, hogy „Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően – folytatni”.

 

A Panaszos hivatkozott továbbá a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalásában foglaltakra, amelyben a Testület a lajstromozott védjegyek domain névként való választhatóságával kapcsolatban megállapította, hogy önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, azaz jogellenes lehet.

 

A Panaszos kifejtette, hogy a hivatkozott jogellenességen túl megtévesztő is az igénylés, hiszen – a SAMSUNG védjegy jó híre és ismertsége miatt a fogyasztók bármely a „SAMSUNG” szót tartalmazó szókapcsolat hallatán Panaszos társaságra asszociálnak, illetve mert a domain név egyértelműen olyan látszatot kelt, mintha a cím alatti honlapon a Samsung Electronics Co. Ltd, mint a SAMSUNG védjegy jogosultja, illetőleg a védjegy használatára feljogosított kereskedelmi partnere működtetne internetes szolgáltatást. A fenti szókapcsolatok ugyanis semmi másból nem állnak, mint a fenti védjegyből, valamint a védjegyhez kapcsolt „harman” kifejezésből.

 

Megjegyzi a Panaszos, hogy a „harman” kifejezés szintén egy jól ismert márka, és egyben szintén védjegyoltalom alatt áll. A Harman csoport 1980. óta az audio világ egyik meghatározó résztvevője és számos nagy márkanév birtokosa. 2016. végén látott napvilágot a hír, miszerint a Samsung Electronics Co. Ltd. felvásárolja a Harman csoport részvényeit 8 milliárd dollár értékben, így előreláthatólag a 2017-es év folyamán a „harman” védjegyek is a Samsung Electronics Co. Ltd. tulajdonába kerülnek.

 

A fentiekre tekintettel a fogyasztók számára megtévesztő lenne, ha a jövőben a fenti oldalakon olyan, a Panaszos védjegyjogosult által ellenőrizetlen tartalmak jelenhetnének meg, amelyek a címek alapján egyértelműen a Panaszos termékeire vagy szolgáltatásaira utalnak, annak ellenére, hogy a Panaszolt igénylő a SAMSUNG védjegyet tartalmazó domain név használatára engedélyt nem szerzett.

 

Panasza alátámasztására a Panaszos hivatkozott a Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-ra, a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjára, továbbá álláspontja szerint a Panaszolt eljárása sérti a Ptk. 1:3. § (1) bekezdésében foglalt, a jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás követelményeit is.

 

A Panaszolt válaszában előadta, hogy a tulajdonában álló Terminal Data Service S.r.o. tevékenységét, szórakoztató elektronikai termékek - konkrétan kizárólag a Harman cég által gyártott berendezések - kiskereskedelmi árusításával kívánja kibővíteni.

 

Tudomására jutott, hogy a Samsung tervezi a Harman cég megvásárlását, így az általa gyártott termékek a továbbiakban várhatólag a Harman és a Samsung nevek valamely összetételéből kialakított névvel kerülnek forgalomba. Tekintve, hogy Panaszolt elemi érdeke a cége sikeres működése, véleménye szerint elengedhetetlen, hogy az igényelt domain nevet használja.

 

Álláspontja szerint mivel a tárgyi fúzió még nem jött létre, jelenleg a domain névvel egyező nevű cég nem létezik, ilyen néven termékek gyártása illetve forgalmazása még nem történik, az igényelt domain név nem európai védjegy, ezért a domain név használatára sem a Samsung, sem a Harman cég nem jogosult, arra mint első igénylő, jogszerűen tarthat igényt.

 

A Panaszolt szerint az igényelt domain névhasználatával jogsértést nem követ el, a használat nem megtévesztő, a domainnal nem a Panaszos cégnevét illetve védjegyét használja, csak tájékoztatni kívánja a vásárlókat arról, hogy cége milyen termékek értékesítésével foglalkozik.

 

Utalt arra, hogy a Vt. 15. §-a alapján a védjegyjogosult jogai korlátozhatók, véleményének alátámasztására hivatkozott a védjegy korlátaival kapcsolatban született jogi szakirodalomra is.

 

Álláspontja szerint a Panaszos által védjegyként megjelölt a „Samsung” jelzést, üzleti tevékenysége körében, a domain neve részeként - annak egyértelmű megkülönböztethetősége mellett, azzal össze nem keverhetően - kívánja használni, ez a használat az üzleti tisztesség körülményeit nem sérti, piaczavaró hatása nincs, így a Vt 12.§ /2/ bek c) pontjában leírt feltételek sem valósulnak meg.

 

Az igényelt domain név alatt a Panaszolt kizárólag Harman/Samsung termékeket kíván árusítani, mivel a honlap még nem üzemel, disclaimer sem volt eddig felhelyezhető a honlapra, de e feltétel teljesítésének akadálya a jövőre nézve nem látható. A forgalmazó nem a védjeggyel azonos, hanem a termék potenciális nevét tartalmazó domaint igényelt, a védjeggyel azonos domain megszerzésétől a Panaszost nem zárta el.

 

A Tanácsadó Testület (TT) megállapítja, hogy a Panaszolt nem vitatta a Panaszos által hivatkozott védjegy létezését azt, hogy a védjegynek a Panaszos a jogosultja azt, hogy használatára engedéllyel nem rendelkezik illetve, hogy vállalkozói tevékenysége a védjegy árujegyzékében szereplő termékek forgalmazására irányulna. Azt is elismerte, hogy a hivatkozott védjegyet tartalmazó domain nevet gazdasági tevékenysége keretében, kereskedelmi forgalmának növelése érdekében igényelte és kívánja használni az árujegyzék területén.

 

Védekezésében egyrészt arra hivatkozott, hogy az igényelt domain nem teljesen azonos a védjegy „Samsung” szavával másrészt, hogy a Vt. 15. § /1/ a.) és b.) pont alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében - az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban - használja az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, előállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzést, illetve használja a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére, különösen tartozékok vagy alkatrészek esetében.

 

A TT megállapítja, hogy a Samsung cégnév illetve kereskedelmi név világszerte ismert, a Samsung Electronics Co. Ltd, a tevékenyégi területén a piac meghatározó szereplője, a „SAMSUNG” védjegy pedig széles körben ismert, nemzetközileg is bejegyzett, a védjegy megkülönböztető képessége vitathatatlan. Megjegyzi a TT, hogy a SAMSUNG kifejezés internetes keresése is több ezer hivatkozást tartalmaz, amelyek a „SAMSUNG” márkára, és az alatta forgalmazott termékekre utalnak.

 

A TT álláspontja szerint az a tény, hogy az igényelt domain, a magyar nyelv szabályai szerint hangsúlyos első részében tartalmazza a „Samsung” védjegyet, és ennek folytán a domain hasonlóvá vált a Panaszos védjegyéhez, alkalmas az összetéveszthetőség megállapítására, illetve arra, hogy a domain használata megtévessze a Panaszos termékeit az interneten keresőket. Az összetéveszthetőség erősödni fog akkor, amikor a gazdasági hírekben már ismert akvizíció megvalósul, és a „HARMAN” megnevezés és a kapcsolódó védjegyek is a Panaszos rendelkezése alá kerülnek.

 

A TT osztja azt a panaszosi véleményt, hogy a domain Panaszolt általi használata azt a téves képzetet keltheti az internetes közönségben, hogy a tárgyi domain név alatti honlap működtetője a Panaszos cég vagy ahhoz valamilyen hivatalos módon kapcsolódó partnere. Alátámaszthatja e téves vélekedést, hogy a Panaszos a világ számos táján rendelkezik a „Samsung” szót tartalmazó domain nevekkel, amelyek egyértelműen a Panaszos cég gazdasági tevékenységével hozhatók összefüggésbe.

 

A megállapított összetéveszthetőség, a TT véleménye szerint piaczavaró hatású is lehet, hiszen a hivatkozott védjegyet tartalmazó és így összetéveszthető domain nevet a Panaszolt elismerten, a védjegy árujegyzékében szereplő – feltehetően elsősorban a 9. osztályba tartozó termékek körébe sorolható - termékek forgalmazásához, saját gazdasági tevékenységéhez igényelte.

 

Mindezen körülmények azt is valószínűvé teszik, hogy a védjegy használatára jogot nem szerzett Panaszolt tisztességtelenül használná ki a hivatkozott SAMSUNG védjegy világszerte és belföldön is fennálló közismertségét, jó hírnevét.

 

A TT vizsgálta azt is, hogy az adott esetben érvényesül-e a védjegyoltalomnak a Vt. 15. §-ának (1) bekezdése szerinti korlátozása, figyelemmel arra, hogy a védjegy használata a jogosult engedélye nélkül is jogszerű lehet, ha a Panaszos által hivatkozott, a Vt. 15. §-ba foglalt korlátozások feltételei megvalósulnak.

 

A TT megjegyzi, hogy az a tény hogy a Panaszolt, - saját előadása szerint kizárólag - Harman termékek értékesítésével kíván foglalkozni, semmiképpen sem indokolja a SAMSUNG védjegy szerepeltetését az általa igényelt domain névben. Ez még akkor sem lenne indokolt, ha most vagy a jövőben Samsung termékek értékesítésével (is) foglalkozna, ugyanis önmagában a védjegyjogosult, védjeggyel védett termékeinek forgalmazása nem jogosítja fel – erre vonatkozó engedély hiányában – a forgalmazót a védjegy használatára.

 

Ahogy a Legfelsőbb Bíróság EH 2009.1962. sz. döntésében kifejtette, „A védjegyjogosult kizárólagos joga magában foglalja azt is, hogy a védjegyével nyújtott árukkal vagy szolgáltatásokkal az Interneten megjelenjen, és ennek érdekében a védjegyet domain névként is használja. A domain név ezáltal nem csupán az internetes elérhetőséget biztosítja, hanem általában annak tulajdonosát (árujelzőjét) is azonosítja. Ezért a felperes védjegyével azonos domain névvel elérhető internetes oldalon megjelenő tartalom is rendszerint közvetlen kapcsolatba hozható a védjegyjogosulttal, illetve annak gazdasági tevékenységével.”

 

Bár ebben az ügyben nem teljesen azonos az igényelt domain illetve a védjegy szövege, erre az ügyre is vonatkoztatható a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20493/2011/4. számú határozata indoklásának alábbi része: „Emellett a felperes határozott engedélye nélkül az alperes részéről nem is tekinthető az elvárható tisztességes piaci magatartás követelményével összeegyeztethetőnek, hogy olyan szót épített be a saját domain nevébe és ezzel egy olyan névként, azonosítóként funkcionáló megjelölést hozott létre, amit a piaci szereplők és a jól informált, figyelmes átlagos fogyasztók, illetve adott esetben internet használók máshoz, nevezetesen a felpereshez vagy a védjegyéhez köthetnek. A kialakult domain névképzési gyakorlat szerint leggyakrabban a honlapot üzemeltető gazdasági társaság cégneve szolgál az internetes kereskedelem körében az elérhetőséget biztosító azonosító alapjául. Az adott esetben hangsúlyosan kell értékelni azt is, hogy a kereskedelmi kapcsolat révén az alperes tisztában volt azzal, hogy a védjegy kihez köthető….”

 

Ugyanígy a BH 2005.145. is megállapítja, hogy „ A védjegyjogosultnak a védjegy kizárólagos használatára való joga a gazdasági tevékenység minden területén, így az internetes használat vonat­kozásában is érvényesül, ezért a védjeggyel azonos, vagy azzal összetéveszthető megjelölést domain névként a védjegy jogosultja használhat [1997. évi XI. tv. 12. § és 27. §].”

 

Téves a Panaszolt azon érvelése is, hogy a domain használatával csak potenciális vásárlói körét kívánja tájékoztatni. A védjegy és a domain összeütközése esetén ugyanis nem a termékeket, hanem a védjegy lajstrom szerinti képét és a kifogásolt domain nevet kell összevetni. Maga a Panaszos sem kifogásolta, hogy a Panaszolt, a Samsung termékekkel kapcsolatban e nevet, védjegyet használja, a panasz a domain névvel illetve az ezen a domain név alatt működtetni kívánt honlappal kapcsolatos.

 

Forgalmazóként tehát a Panaszolt – az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett – használhatja a védjegyet, az általa értékesített áruk vonatkozásában, a fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében, ezt azonban csak úgy végezheti, hogy a SAMSUNG védjegyet különleges gazdasági, kereskedelmi kapcsolat sejtetésével illetve a védjeggyel összetéveszthető domain használatával ne sértse. A szükséges mértéket meghaladó védjegyhasználat, illetve a jelen ügyben a védjegyszerű használatnak minősülő domain név használat, a TT véleménye szerint, túllép Vt. 15. §-ban előírt üzleti tisztesség követelményein.

 

A kifejtettekre figyelemmel, a TT döntése szerint, a samsungharman.hu domain név ... részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. május 26.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.