Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

 

A Tanácsadó Testület 07/2014 (VIII. 04.) sz. Állásfoglalása

 

A virtualcallcenter.hu és a vcc.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(956 és 957/2014. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A virtualcallcenter.hu és a vcc.hu domain nevek, az igénylő UHU SYSTEMS Kft részére delegálhatók.

 

 

Indokolás

 

A virtualcallcenter.hu és a vcc.hu domain neveket az UHU SYSTEMS Kft (a továbbiakban "Panaszolt") igényelte 2014. július 9-én. Az igénylés ellen a Virtual Call Center Kft ("Panaszos") élt kifogással és kérte egyrészt a domainek delegálásának felfüggesztését, másrészt a domainek saját részére történő delegálását.

 

A Virtual Call Center Kft kifogásában előadta, hogy a domain nevek, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény ("Védjegytörvény") 12. §-a értelmében jogellenesek, és így a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2. a.) és c.) pontjába ütköznek.

 

Érvelése szerint a Virtual Call Center Kft kizárólagos jogosultja a 2010. szeptember 13. napján bejelentett és a 2011. december 14. napján, 009371154 lajstromszámon nyilvántartásba vett "VCC Virtual Call Center" közösségi védjegynek. A védjegy a 9. 38. 42. áruosztályokra terjed ki. A színes ábrás védjegynek központi eleme a "Virtual Call Center" illetve a "VCC" kifejezés. A Panaszos szerint, a virtualcallcenter.hu domain név részben megegyezik a "VCC Virtual Call Center" védjeggyel, vagyis fennáll az összetéveszthetőség lehetősége, mivel a virtualcallcenter.hu domain név kapcsán a felhasználók arra a téves következtetésre juthatnak, hogy a domain név, illetve az ahhoz tartozó tartalom a Virtual Call Center Kft-hez kötődik.

 

A fentieken túlmenően előadta, hogy a Panaszolt által delegálni kért domain név sérti a Virtual Call Center Kft névkizárólagossághoz fűződő jogát is. Kifejtette továbbá, hogy az igénylés a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény (Tpvt.) 2. §-ba és 6. §-ba, illetve ezáltal a domain a DRSZ 2.2.2 a.) és c.) pontjába is ütközik. A Virtual Call Center Kft véleménye szerint ugyanis az UHU SYSTEMS Kft honlapjáról elérhető www.caleo.cc/hu oldal alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Panaszolt a Virtual Call Center Kft által nyújtott, felhő alapú call center megoldásokkal megegyező, illetve ahhoz nagyon hasonló szolgáltatásokat kínál.

 

A Panaszos megállapíthatónak tartotta továbbá a visszaélésszerű domain használat ("potyázás") megvalósulását, azaz azt, amikor a domain nevet elsősorban annak érdekében jegyzik be, hogy a hasonló domain neveket használni kívánó (de félregépelő) felhasználókat saját oldalukra irányítsák a tartalomszolgáltatók. Ez sérelmes lehet a hasonló domain jogosultja (általában a versenytárs) számára, mert elvonja a forgalma egy részét, de a közvetített tartalomtól függően akár a jogosult jó hírére is sérelmes lehet, illetve zavarhatja szakmai tevékenységét. Utalt a Panaszos ezzel összefüggésben arra, hogy a Virtual Call Center Kft hivatalos honlapja a www.virtual-call-center.hu címen található.

 

Az UHU SYSTEMS Kft a Tanácsadó Testülethez (TT) benyújtott kérelmében előadta, hogy az általa delegálni kért virtualcallcenter.hu domain név és a "VCC Virtual Call Center" közösségi védjegy nem azonos karaktersorozat, az igényelt domain név az ábrás közösségi védjegynek csak egy része, így nem minősül a védjeggyel azonos, vagy hasonló megjelölésnek.

 

Mivel a virtualcallcenter.hu domain név és a "VCC Virtual Call Center" ábrás közösségi védjegy jelentősen különbözik, a két kifejezés a fogyasztók és egyéb személyek körében összetéveszthetetlen. A domain név használatakor, a fogyasztók és egyéb személyek számára nem ismerhető fel egyértelműen és kifejezetten a közösségi védjegy jogosultja illetve az ő védjeggyel kapcsolatos szolgáltatása, illetve a Panaszos beazonosításához a fenti kifejezésen túl hozzátartozik a Panaszos által mellékelt ábra is, mint ábrával kombinált szöveges védjegy.

 

A Panaszolt szerint a fentieket az is alátámasztja, hogy a "virtual call center" általánosan elterjedt, jól ismert iparági szakkifejezés, ami miatt a nyújtott szolgáltatást nem is lehetne másképp nevezni, és mely nem köthető egyetlen konkrét termékhez, szolgáltatáshoz vagy céghez sem, így a Virtual Call Center Kft-hez sem.

 

A "virtual call center" tehát nem egy termék neve, hanem egy technológia, amelyet világszerte mindenütt használnak. A technológia egyébként az E 002 461 lajstromszám alatt jegyzett szabadalom is, melynek megnevezése "Web alapú multimédiás virtuális call center", bejegyzési dátuma 2003. 07. 17. E dátum megelőzi a Virtual Call Center Kft alapításának dátumát is, és következetesen használja a "VCC" illetve a "Virtuális Call Center" kifejezéseket.

 

A Panaszolt ezentúl számos interneten található, a "virtuális call center" fogalommal kapcsolatos információra és a "virtuális call center" kifejezést és technológiát hirdető és kínáló web oldalra hivatkozott annak igazolására, hogy a "VCC" illetve a "Virtual Call Center" kifejezéseket igen széles körben használják mind szakkifejezésként, mind terméknevek részeként.

 

A Panaszolt hivatkozott arra is, hogy a Védjegytörvény 12. § c) pontjában írt oltalomnak alapvető feltétele, hogy a védjegy belföldön jó hírnevet élvezzen, de erre vonatkozó adatot, információt, bizonyítékot a Panaszos nem adott elő.

 

A névhasználat tekintetében a Panaszolt utalt arra, hogy a Tanácsadó Testület (TT) következetes gyakorlata szerint, kizárólag a cégnévvel azonos karaktersorozat használata tekinthető jogellenesnek, tehát erre hivatkozással a Panaszost nem illeti védelem.

 

A "potyázás vádja" kapcsán a Panaszolt előadta, hogy a virtualcallcenter.hu domaint korábban a Direct Vision Kft használta, amely cég egy virtuális call center megoldás fejlesztésén dolgozott. Ezt a domain bejegyzést a Panaszos nem támadta, bár a jogi lehetősége erre megvolt. Az a körülmény, hogy éveken át hasonló szolgáltatással működött a Panaszos által sérelmezett domain név, a Panaszos domain neve mellett utal arra, hogy eddig semmilyen sérelmet nem okozott a Panaszosnak a jelenleg megtámadott és magának delegálni kért domain név más által történő használata. A korábbi használó által felhagyott és újra igényelhetővé vált domaint elsőnek az UHU SYSTEMS Kft igényelte, de ez nem tekinthető semmilyen vonatkozásban jogellenesnek.

 

Előadta még, hogy a Panaszos által hivatkozott www.calgo.cc/hu/ weboldal tulajdonosa nem az UHU SYSTEMS Kft, hanem az igénylőtől eltérő jogi személy, a Calgo Kft, a sérelmezett szolgáltatást tehát nem a Panaszolt nyújtja.

 

A felhozott hivatkozások alapján a Panaszolt véleménye szerint az igényelt domain név, jelentéstartalmára vagy használatára nézve nem jogellenes és nem megtévesztő, így sem jogszabálysértés sem a DRSZ pontjaiba való ütközés nem állapítható meg.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a jelen eseti döntés során, a panaszolt két domain név esetében a delegálhatóság kérdését – tekintettel a felek azonosságára és a felhozott érvek hasonlóságára – együttesen is elbírálhatónak találta, ezért közös állásfoglalást hozott.

 

A TT álláspontja szerint a Panaszos által hivatkozott védjegy leíró jellegű, kellő megkülönböztető képességgel nem rendelkezik, valószínűsíthető, hogy szóelemeit tekintve akár külön-külön, akár együttessen szóvédjegyoltalomra nem kaphatott volna bejegyzést. A védelem alapvetően a színes ábrás védjegy jogszabálysértő használatát szankcionálhatja, a védjegy domináns eleme ugyanis maga az ábra, de a védjegyjogosult nem tilthatja el az adott iparág más szereplőit egy szakmailag közismert, az adott szolgáltatást megjelölő szó, szakkifejezés használatától, adott esetben a "vcc" vagy "virtual call center" tartalmú domain név igénylésétől, használatától.

 

A névhasználat vonatkozásában a Panaszolt helyesen utalt a TT bevett gyakorlatára, névvédelem – egyéb feltételek megvalósulása esetén is – csak az azonos karaktereket tartalmazó nevek vonatkozásában illeti a jogosultat, a "vcc" domain név esetében tehát ez az érv nem releváns. A védelem feltételei azonban jelen ügyben nem állapíthatók meg a "virtualcallcenter" domain név esetében sem, mivel az a fent kifejtettek szerint leíró jellegű elnevezés, így annak használatára kizárólagos jog nem alapítható.

 

A vita tárgyát képező "virtualcallcenter" domain név szakkifejezés jellegére figyelemmel, a TT véleménye szerint a visszaélésszerű domain használat sem megállapítható, a "vcc" karaktereknek a fenti névtől való különbözőségére figyelemmel pedig a domain név felhasználók általi félregépelése sem valószínűsíthető. A TT e tekintetben hangsúlyozza, hogy a "potyázás" versenyjogi jelenségét nem lehet analógiaként használni domain ügyekben, tekintettel arra, hogy a domain használat jellegéből adódóan, a nem védett kifejezéseknél az elsőbbség elve, és a "first comes first served" elve érvényesül. A rosszhiszemű domainhasználat részleteit az alternatív vitarendezési eljárásban külön eljárás keretében lehet figyelembe venni.

 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2.§ és 6.§-ban foglaltak megsértésével kapcsolatban a TT leszögezi, hogy ezek a kérdések a Tpvt. 86. § alapján kizárólagos bírósági hatáskörbe tartoznak, és a TT nem foglalhat állást olyan kérdésben, amelynek eldöntése bíróság hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor a TT leszögezi, hogy a megsértés valószínűsége azért nem áll fenn, mert a Panaszos által megtámadott domain név leíró, szakkifejezés jellege miatt nem állítható, hogy a domain név használata esetén a felhasználók, az internetes közönség arról a Panaszost, mint versenytársat, illetve termékét, szolgáltatását ismernék fel.

 

Utal e körben a TT a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 15.§-ban megállapított szabályokra, amelyek a védjegyoltalom, ebben az ügyben is alkalmazható korlátait határozzák meg.

 

Fentiek alapján, mivel az igénylés kapcsán sem jogszabálysértés sem a DRSZ szabályainak megsértése nem állapítható meg, a TT álláspontja szerint a UHU SYSTEMS Kft részére a virtualcallcenter.hu és a vcc.hu domain nevek delegálhatók.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2014. 08. 04.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.