Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 07/2009. (III. 20.) sz. Állásfoglalása

A takacsgsm.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(787/2008. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 787/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. március 20-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 5 tag "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A domain név a Gsm Takács Kft részére delegálandó.

 

 

Indokolás:

 

A takacsgsm.hu domain név iránt az XXL GSM Bt 2008. december 16. napján nyújtott be prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben a Gsm Takács Kft panasszal élt, kérte az igény elutasítását és a domain, anyagi feltételek teljesítése melletti, saját használatára történő kiadását.

 

Kifogásában a Gsm Takács Kft előadta, hogy az XXL Gsm Bt részéről történő regisztrációt jogsértő domain név választásnak tartja. Hivatkozott bejegyzett cégnevére, amelynek bizonyítására becsatolta a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság által kiadott változásbejegyzési végzést. Jelezte, hogy cégük 2006. júniusában indította el www.gsmtakacs.hu webáruházát, amely a mai napig működik, és profilja a mobiltelefonok, pda, pna termékek értékesítése.

 

Előadása szerint az XXL Gsm Bt által működtetett www.xxlgsm.hu webáruház szintén mobiltelefonok, pda, pna termékek értékesítésével foglalkozik.

 

Kérése indoklására a panaszos a Domain Regisztrációs Szabályzat {Szabályzat) 2.3.5. és 2.3.5. pontjaira hivatkozott:

 

„2.3.5 Sem a Regisztrátortól, sem a Nyilvántartótól nem várható el, hogy eldöntse, hogy a domain név választása vagy használata jogszerű-e. A Regisztrátor vagy a Nyilvántartó azonban nem felel, ha a nyilvánvalóan felismerhető, egyértelműen jogsértő domain név választás esetén a delegálás teljesítését visszautasítja, vagy a már delegált domain név delegálását felfüggeszti, vagy visszavonja.

2.3.6 A Nyilvántartó a domain név választásával vagy használatával kapcsolatos jogerős bírósági döntéseket perbenállása nélkül is végrehajtja. Sem a Regisztrátor sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre a vitát lezáró döntés (a Tanácsadó Testület illetve az Alternatív Vitarendező Fórum döntése), jogerős határozat, vagy az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt.”

 

Az igénylő, az ISZT Jogi Tanácsadó Testület Titkársága általi megkeresésre, kérelme indokait, a panasszal kapcsolatos álláspontját nem adta meg.

 

 

 

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során, a rendelkezésre álló adatokból azt állapította meg, hogy a felek egyikét sem illeti a domain név vonatkozásában prioritás. A továbbiakban – a panaszos által megadott szabályzati rendelkezéseken túl - azt vizsgálta, van-e akadálya az XXL Gsm Bt által benyújtott domain név-igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint "nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.

 

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.

 

A Tanácsadó Testület a tárgybeli kifogás alapján vizsgálta, hogy az igénylés sértheti e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény (Tpvt.) 2. illetve 6. §-ban foglaltakat, illetőleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztő helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően folytatni: e rendelkezés az „üzleti tisztesség” és a „tisztességes verseny” követelményeivel ellentétes versenyjogi helyzetekre is vonatkozik.

 

A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel - ideértve az eredetmegjelölést is - vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.

 

A domain-név választása konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a 6. § szerinti használatának tilalmával ütközhet. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetőséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntően a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

 

A panaszos által előadottak, az interneten bárki által hozzáférhető cégadatok (http://www.e-cegjegyzek.hu), mely szerint a két cég tevékenységi köre részben fedi egymást, illetve az ügyben hivatkozott web oldalak megtekintése alapján a TT valósnak fogadta el, hogy az igénylő és a panaszos azonos piacon és üzletkörben tevékenykedik, így egymásnak versenytársai.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint, a jelen esetben az egyik versenytárs, a konkurense cég-, illetve kereskedelmi neve tagjainak felcserélése útján képzett domain nevet igényel, amelynek gazdasági célú használata vagy a versenytárs elzárásának szándéka ezen domain használatától alaposan feltehető. Ezt támasztja alá, hogy a versenytárs üzleti életben használt nevével nagyfokú hasonlóságot mutató domain használatba vételével kapcsolatos szándékáról, kérelme indokairól az igénylő nem nyújtott felvilágosítást.

 

A TT álláspontja szerint, a tárgybeli domain igénylő által kért delegálása a Tpvt fent hivatkozott szabályaiba ütközik tehát jogsértő, mivel a Tpvt. 2-§-ában foglalt generálklauzula tiltja az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütköző, megtévesztő névválasztást, illetve névhasználatot akkor is, ha a tanúsított piaci magatartás veszélyeztető jellegű, azaz a jogsérelemre csak lehetőséget teremt. Az igénylés emiatt sérti a tisztességes verseny szabályait, illetve a nagyfokú hasonlóság miatt az összetéveszthetőség lehetősége is fennáll, emiatt a domain jövőbeni használatának megtévesztő jellege is vélelmezhető.

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta teljesíthetőnek, a domain véleménye szerint a Gsm Takács Kft részére delegálandó.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület 5 tag "igen" szavazatával fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2009. március 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.