Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  7/2008. (VI. 11.) sz. Állásfoglalása

az artworkbuda.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

( 769/2008. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a 769/2008. számon bejelentett ügyet a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. június 11-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A ... által az artworkbuda.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés teljesíthető.

 

Indokolás:

 

A tárgyi ügyben az Artwork Photo Kft. panaszos fordult regisztrátora útján a Tanácsadó Testülethez. Panaszos előadása szerint az Artwork Photo Kft. 2003. novemberében alakult meg oly módon, hogy az üzletrészeket egyenlő arányban négy magánszemély tulajdonolta. A cég domain nevét az egyik magánszemély – az ügyben Igénylőként szereplő ... – magánszemélyként regisztrálta. 2006-ra a tulajdonosok közötti viszony megromlott, a cégből távozó két személy – így az Igénylő – üzletrészét két korábbi üzlettársuk vásárolta meg. Az üzletrészt elidegenítő korábbi tulajdonosok – Panaszos nyilatkozata szerint – Artworkphoto Pest Kft. néven új társaságot alapítottak. Panaszos cége az artwork.hu domaint regisztrálta 2006. októberében, mely ügyben a felek között vita keletkezett. Panaszos a szétválás óta arra törekszik, hogy a két társaságot „Pest és Buda nevekkel” válassza szét az állítása szerint erről az Igénylővel létrejött megállapodás alapján. Üzleti levelezésében, hirdetéseiben, stb. ezért az – egyébként budai székhelyű - Artwork Photo Kft. neve mellett a „Buda” szót is feltüntetik. Panaszos mint jogosult számára az MSZH az „Artwork photo” színes ábrás védjegyet 2007. decemberében lajstromozta. Panaszos a fentiek alapján az Igénylő artworkbuda.hu domain vonatkozásában benyújtott igényének elutasítását és a domain számára történő delegálását kérte.

A ... igénylő képviseletében eljáró dr. Erős Petra ügyvéd (1052 Budapest, Kígyó u. 4-6.) a panaszra előterjesztett nyilatkozatban előadta, hogy a felek közötti üzletrész-adásvételi szerződéssel egyidejűleg szóbeli megállapodás jött létre az „Artwork Photo” megjelölés használatát illetően, amely alapján az Igénylő annak Panaszos általi használatához csak jóhiszemű és a működéshez elkerülhetetlenül szükséges esetekre vonatkozóan járult hozzá azzal a kikötéssel, hogy Panaszos saját cégnevét megváltoztatja, amelyre azonban eddig nem került sor. Az Igénylő magánszemély üzleti tevékenységét egyébként az „Artwork” megjelölést nevükben hordozó gazdasági társaságokban fejti ki, így tulajdonosa több olyan egyéb gazdasági társaságnak is, amelyek elnevezésében az „Artwork” szó szerepel. ... igénylő a jogosultja az MSZH által lajstromozott „Artwork Mosó” és „Work” védjegyeknek, s több más megjelölést is lajstromoztatni kíván (így az „Artwork Photo” megjelölést – amelyre vonatkozóan vitatja Panaszos állításait -, valamint az „Artwork” megjelölést, mindkettőt ábrás védjegyként). Igénylő a Panasz elutasítását, a tárgyi domain részére történő delegálását kérte.

A panaszos jogi képviseletében eljáró ügyvéd (dr. Harmath Luca, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Buday L. u. 12.) viszontválaszában arra hivatkozik, hogy a panaszos társaság tevékenységének megkezdése óta Budán folytatja tevékenységét, „mely tényt a fogyasztók is jól bevetten ismernek”, ezért a tárgyi domain igénylése Igénylő részéről megtévesztő. Panaszos jogi képviselője csatolta az „Artwork photo” ábrás védjegyre vonatkozó iratokat is, valamint az Igénylő igénylésének elutasítását és a domain a Panaszos számára történő regisztrálását kérte.

Igénylő jogi képviselője viszontválaszában fenntartotta a korábbi nyilatkozatában foglaltakat, valamint előadta, hogy az Igénylő által tulajdonolt, gazdasági társaságok, köztük a – bejegyzés alatt álló - ArtworkPhoto Buda Kft. – székhelye is Budán található. A viszontválasz szerint Igénylő az „Artwork photo” ábrás védjegyre vonatkozó törlési kérelmet nyújtott be az MSZH-hoz. A dokumentum szerint az Artwork elnevezés ...hoz köthető, az ő munkája révén vált ismertté. Igénylő a panasz elutasítását, a domain számára történő delegálását kérte.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.3.2. pontja szerint „[a]z egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de később nyilvántartásba vett igény teljesítése megelőzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és

b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelőző és

c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkező igény nyilvántartásba vételét követő 14. nap végéig megtörtént.”

 

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.4.1. pontja szerint  „Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

a) a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy 

b) a domain-igénylő számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylőnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplő teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).”

 

A tárgyi ügyben egyik igény sem prioritásos eljárással került feldolgozásra, illetőleg azok nem felelnek meg a Szabályzat 1.4.1. pontjában foglalt feltételeknek. A Testület ezért a nyilvántartásba vétel elsőbbsége alapján Igénylő igényének teljesíthetőségét vizsgálta.

 

 A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.”

 

 A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó.

A TT állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetőségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni. A Testület az eset összes körülményének mérlegelésével megállapította, hogy a ... által benyújtott igénylés kapcsán – tekintettel arra, hogy az Igénylő számos, nevében az „Artwork” szót viselő gazdasági társaságban tag, illetőleg tulajdonos, valamint arra, hogy Panaszos a Testület álláspontja szerint nem bizonyította a tárgyi megjelölés használatához fűződő kizárólagos jogosultságát, s azt a tényt sem, hogy a Panaszos által üzleti levelezésében és hirdetéseiben használt, nevéhez fűzött „Buda” szó kereskedelmi nevének részévé vált volna – a megtévesztő jelleg nem valószínűsíthető.

A fentiek alapján a benyújtott igénylés, illetőleg a domain név annak jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan nem megtévesztő, ezért a ... által benyújtott igénylés teljesíthető.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2008. június 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.