Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  07/2006. (V. 31.) sz. Állásfoglalása

Az eapro.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(687/2006. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a 687/2006 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. május 31-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az eapro.hu domain név delegálható az igénylő Microsystem-Kecskemét Kft. számára.

 

Indokolás:

 

A tárgyi ügyben 3W Internet Szaknévsor Informatikai Kft. regisztrátor maga igényelte a Tanácsadó Testület eljárását. A 3W Informatikai Kft. panaszos kifogásában előadta, hogy 2002. februárjában regisztrálta az „e-apro.hu” domain nevet (ekkor az eapro.hu domain foglalt volt). A panaszos szerint az e-apro.hu domain név alatt azóta folyamatos jelleggel jó hírnevű és ismert hirdetési portál üzemel. A panaszos szerint az „eapro.hu” domain más személy számára történő delegálása gazdasági érdekeit sértené, mivel az ügyfelek a domain név alapján joggal hihetnék, hogy e név alatt a 3W Kft. szolgáltatásait találják, mivel a domain tartalmilag megegyező, formailag pedig rendkívül hasonló a panaszos által használt „e-apro.hu” domainhez. Panaszos indokolásában hivatkozik a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. c) pontjára is.

A kifogással kapcsolatos véleményében az igénylő Microsystem-Kecskemét Kft. előadta, hogy „adott pillanatban, valamint a regisztráció kezdetekor sem volt tartalommal feltöltve” a panaszos weboldala, s azt igénylő szerint a http://apro.oisz.hu portál adatbázisával töltötték fel a panasz előterjesztését követően. Igénylő szerint „nem megtévesztő a domain használata, mivel egy apróhirdetés oldal semmiféle konkurenciát nem jelenthet egy üres oldalnak”. Igénylő szerint mivel panaszos is regisztrátor, ezért lett volna lehetősége a korábbiakban a domain regisztrálására.

A Testület azt vizsgálta, teljesíthető-e a Microsystem-Kecskemét Kft. igénye.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.”

 

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó. A TT állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetőségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni.

 

A TT álláspontja szerint az e-apro név esetében egy széles körben a fogyasztók által nem ismert szolgáltatásról van szó, amely kapcsán a megtévesztés az azonos hangalak esetén sem állapítható meg (ez alátámasztható pl. a feladott hirdetések számával, amely az e-apro.hu alatt található rendszeren 2006. március havában hozzávetőlegesen 150.).  Korábbi döntéseihez hasonlóan (pl.  12/2003. (VII. 23.) sz. Állásfoglalás) rámutat a Testület arra, hogy álláspontja szerint a domain nevek delegálásakor alapelvként érvényesülő "first comes first served" (avagy érkezési sorrendben történő kiszolgálás) elvét nem lehet olyan szűkítően értelmezni, hogy minden egyes domain névhez hasonló, vagy azzal azonos hangalakú kifejezés automatikusan "védelmet élvez". Épp ellenkezőleg, egyedi döntéseiben a TT többször is támogatott olyan igénylést, amely egy már létező domain névhez hasonló de attól eltérő írásmódú kifejezés domain névkénti bejegyzését kérte – mindaddig, amíg az eltérés ellenére megállapítható, hogy az igénylés megtévesztő lenne. A tárgyi ügyben a megtévesztés lehetősége a TT álláspontja szerint — az eset összes körülményét mérlegelve, elsősorban arra tekintettel, hogy az eapro.hu oldalon nyújtott szolgáltatás az átlagos internetezők széles köre számára nem ismert — nem merül fel.

A fentiek alapján az eapro.hu domain név delegálható az igénylő Microsystem-Kecskemét Kft. számára.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. május 31.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.