Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 07/2004. (VII. 06.) sz. Állásfoglalása

A nanotechnologia.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(642 /2004. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 642/2004. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. július 6-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A nanotechnologia.hu domain a Comport Infotech Kft. számára delegálandó.

Indokolás:

 

A 642/2004. “nanotechnologia.hu” domain igénylője a Comport Infotech Kft., Emőd (regisztrátora: Deninet Bt.) volt. Az igény ellen az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, Budapest nyújtott be regisztrátora (Hungarnet Egyesület) útján kifogást, és magának igényelte a domaint.

A kifogás indoklása szerint az MTA ATKI 1991-ben alakult a Nanotechnológiai Osztály, és elsőként foglakozott hazánkban ilyen irányú, nemzetközi elismerést kivívó kutatással. 2004-ben jött létre a Nanotechnológiai Főosztály, amely az ország élenjáró kutatóbázisa.

 

Az időben korábbi igénylő Comport Infotech Kft. előadta, hogy a domain megválasztásakor körültekintően járt el, ellenőrizte a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegyadatbázisát is. Úgy véli, hogy a nanotechnológia olyan gyűjtőfogalom, amely nem kapcsolható egyetlen személyhez vagy szervezethez. Vitatja a kifogást tevő álláspontját, miszerint korábbi kutatások megalapoznák az elsőbbséget.

 

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy vizsgálata során nem talált olyan indokot, amely a tárgyi domain delegálását a Comport Infotech Kft. számára kizárta volna.

 

A tárgyi ügyben nem merült fel a Regisztrációs szabályzatban definiált prioritás kérdése, így a Tanácsadó Testület csak a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő. A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a domain név használata az igénylő részéről nem jogellenes, nem megbotránkozást, félelmet keltő, vagy megtévesztő. Utóbbi vonatkozásában a Tanácsadó Testület olyan álláspontot foglalt el, hogy a „nanotechnologia.hu” domain használata nem megtévesztő bármely személy, vagy szervezet részéről, hiszen elképzelhető, hogy adott esetben valaki az ilyen jellegű kutatással kapcsolatos információt kívánja egy web-lapon összegyűjteni, ez pedig nem tekinthető sem jogellenesnek, sem megtévesztőnek. Ilyesfajta információk összegyűjtésére és publikálására bárki jogosult, e vonatkozásban kizáró ok nem áll fent.

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan okot, amely a fenti domain név delegálásánál a beérkezési sorrendtől való eltérést indokolná.

Ennek alapján a nanotechnologia.hu domain a Comport Infotech Kft. számára delegálandó.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. július 6.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.