Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 7/2003. (IV.16.) sz. Állásfoglalása

Az indexapro.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(626/2003. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 626/2003. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. április 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az indexapro.hu domain ... számára nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A 626/2003. sz. ügyben a panaszos Index.hu Rt. a CovySoft Networks Kft. regisztrátoron keresztül előterjesztett kifogásában kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

A ... prioritás nélküli által az indexapro.hu domain névre vonatkozó prioritás nélküli igénylés 2003. január 30-án került nyilvántartásba. Az Index.hu Rt. panaszos 2003. február 3-án a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 9. pontja alapján a CovySoft Networks Kft. regisztrátornál kifogást terjesztett elő. ... igénylő 2003. március 7-én a Tanácsadó Testületnek címzett véleményben összegezte álláspontját. A fentiek alapján a panaszos a Szabályzat 9.3. pontjának megfelelően vállalta a Tanácsadó Testület eljárását.

Az Index.hu Rt. a tárgybeli domaint nem igényelte. Az Index.hu Rt. kifogásában előadta, hogy az index karaktersorozatra épülő logo védjegytulajdonosa az Index.hu Rt. „Az index név – ezen keresztül az Index karaktersorozatot tartalmazó domainnevek – az internetes tartalomszolgáltatásban, ezen keresztül a magyar Internetes társadalom „köztudatában” egyértelműen az Index.hu Rt. szolgáltatásaihoz kötődnek. A tartalomszolgáltatás részeként apro.index.hu url címen ingyenes apróhirdetés lehetőséget is szolgáltattunk, mely szolgáltatás jelenleg technikai okokból szünetel. Az indexapro.hu domainnévnek a kérelmező általi bejegyzése az Index.hu Rt. jogos és méltányolható üzleti érdekeit sértené, hiszen a domainnév alatt megjelenő esetleges tartalmat a laikus felhasználó az Index.hu Rt. által szolgáltatott tartalomként értékelné, súlyosan károsítva társaságunk és lapjaink megítélését”.

... véleményében kifejtette, hogy álláspontja szerint a panaszos kifogása megalapozatlan. Álláspontja szerint „a megkifogásolt domain név nem ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.3 pontjával, ugyanis az még nincs regisztrálva, illetve nem tartozik védett nevek, vagy zárolt nevek körébe”. Érvelése szerint „kétségtelen tény, hogy az általam bejegyezni kívánt domain név tartalmazza a panaszosnak példaképpen felhozott domain név jegyeit, azonban más sorrendben, más összetételben, ezért a panaszos kifogása nem megalapozott. Több hasonló karaktersorozatú domain név is ismert, melyek esetében fel sem merülhet a domain nevek összetéveszthetősége; az index szó pedig az internetes alkalmazásokban rendkívül gyakran alkalmazott, önálló értelemmel és jelentéstartalommal bíró szó, amelynek más összetételben való alkalmazása is más-más jelentéstartalommal bír. Ha a Szabályzat a panaszos által kerülne értelmezésre, akkor már számtalan domain név törlésre kerülhetett volna”. Véleménye szerint „az általam bejegyezni kért domain név és a panaszos által említett domain név összetéveszthetetlen. A laikusra való hivatkozás így nem elfogadható”.

... a továbbiakban hivatkozott arra, hogy „a regisztrációs kérelmet 2003. január 30-án rögzítették, s a panaszos a Szabályzat 9.1. pontja alapján lehetővé tett kifogását véleményem szerint későn terjesztette elő”. Mindezek alapján a panasz elutasítását és a domain név számára történő regisztrálását kérte.

A Tanácsadó Testület vizsgálata során megállapította, hogy az "INDEX" megjelölés a Magyar Szabadalmi Hivatal által az Index.hu Rt. mind jogosult számára lajstromozott (ábrás) védjegy, árujegyzéke a nizzai osztályozás szerinti 38. osztályra terjed ki. A Tanácsadó Testület rendelkezésére álló dokumentumok alapján a kifogás előterjesztésének dátuma 2003. február 3.

A Tanácsadó Testület — mivel az Index.hu Rt. igénylést nem nyújtott be — azt vizsgálta, van-e akadálya a ... által benyújtott igénylés teljesítésének.

 A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint "nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő."

A megjelölés a Tanácsadó Testület álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így a jelen esetben csupán a megtévesztő jelleg és a jogellenesség igényel részletesebb vizsgálatot.

Az Index.hu Rt. által üzemeltetett portál a hazai internetezők körében széles körben ismert, a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet által üzemeltetett Medián Webaudit szolgáltatás által elemzett oldalak közül 2003. április 6-i állapot szerint a harmadik legtöbbször letöltött oldal, a letöltések száma (page impression) ezen a napon meghaladta a 2 milliót. Az Index.hu Rt. ráadásul – bár apro.index.hu címen – korábban nyújtott apróhirdetés szolgáltatást. A Tanácsadó Testület szerint a domain használata ezért gyaníthatóan megtévesztené az átlagos internet használót, amely a domaint az Index.hu Rt. által üzemeltetett szolgáltatásokkal azonosíthatná. A Testület szerint ezért a domain ... általi választása jelentéstartalmára és használatára nézve gyaníthatóan megtévesztő lenne. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint ezért a domain ... által nem választható, számára nem delegálható. A Tanácsadó Testület a továbbiakban nem vizsgálta a jogellenesség gyanúja keretében felmerülő védjegyjogi és versenyjogi kérdéseket.

 Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.domain.hu/domain/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. április 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.