Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 06/2017. (V. 26.) sz. Állásfoglalása

 

Az aeg.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1021/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az aeg.hu domain név az igénylő AB Electrolux részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

Az aeg.hu domain név delegálását az AB Electrolux („Panaszolt”) kérte, amely ellen a Cetinje S.R.O. [SK] („Panaszos”)  nyújtott be kifogást, melyben annak megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettől, hogy a hivatkozott domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

 

A Panaszos kifejtette, hogy az általa kifogásolt domain név (aeg.hu) Panaszolt részére történő delegálása azt az elvet sérti, miszerint a domainnevet a korábbi elsőbbséggel jelentkező igénylő számára kell delegálni. A Panaszos szerint a Nyilvántartó ezt az elvet nem tartotta be, amikor a Panaszolt számára delegálta a domainnevet. A Panaszos előadta továbbá, hogy a vitatott domainnévre alappal tart igényt, ugyanis ő az AEG nevet az „alternatív energiagazdálkodás” rövidítéseként kívánja használni gazdasági tevékenysége során.

 

A Panaszos arra is hivatkozott, hogy az AEG név nem védett név. Álláspontja szerint nincs olyan jogalany, akinek névkizárólagosság alapján joga lenne ehhez a névhez. Hozzátette, hogy tudomása van a Panaszolt javára bejegyzett AEG védjegyről, azonban azzal érvelt, hogy ő az aeg.hu domainnévvel a fent említett alternatív energiagazdálkodással kapcsolatos tevékenységet kíván folytatni, amely nem ütközik, sőt nem is érinti a védjegyjogosult tevékenységi körét, gazdasági érdekeit.

 

Hivatkozott a Panaszos továbbá arra is, hogy az alternatív energiagazdálkodás kifejezést nem ő alkotta, hanem egy szakmai körökben ismert kifejezésről van szó, amelyet egyetemi tantárgyak címében is alkalmaznak.

 

 

 

 

A Panaszolt előadta, hogy az AB Electrolux az AEG védjegyek (121 626 lajstromszámú magyar nemzeti védjegy, több nemzetközi védjegy és a 000005967 lajstromszámú európai uniós védjegy) tulajdonosa és az aeg.com domain működtetője, használója.

 

A Panaszolt a védjegyek alapján kérte a tartománynév részére történő delegálását. Arra hivatkozott, hogy a Regisztrációs szabályzat II. fejezetének 1.1.1. d) bekezdésében foglaltaknak megfelel az igénylése.

 

A Nyilvántartó megjegyzést fűzött az ügyhöz, a Panaszos által leírtak tisztázása céljából. Előadta, hogy az aeg.hu domainnel kapcsolatban az AB Electrolux külföldi jogi képviselője törlést kezdeményezett a Regisztrációs szabályzat 6.5. b) pontja alapján. Az eljárás során jelezték igényüket a domainnévre. A Nyilvántartó figyelmeztette őket, hogy az igénylés benyújtására a törlési eljárást követően lesz lehetőség.

 

A törlés befejezését követően a Nyilvántartó felfüggesztette a domain regisztrációját azzal, hogy azt a névhasználati jogosultnak tartja fenn (méltányossági döntés alapján, mivel a Nyilvántartó erre nem köteles).

 

Az AB Electrolux igénybejelentését megelőzően a World Web Data Kft. (a továbbiakban WWD Kft.) igényt nyújtott be a domainnévre partnerük, a Cetinje S.R.O. részére. Az AB Electrolux egy regisztrátoron keresztül szintén igényt nyújtott be, amire a Nyilvántartótól azt a választ kapták, hogy bár az ő számukra fenntartották az igényt, a korábbi elsőbbségű igénynek kell helyt adni, ha tudja igazolni a névhasználati jogát.

 

A Nyilvántartó egyúttal megkérdezte a WWD Kft.-t, hogy a védjegyjogosult igénye ellenére kívánják-e fenntartani az igényüket. A WWD Kft. jelezte, hogy továbbra is igénylik a domainnevet, de már nem a Cetinje S.R.O., hanem egy másik partnerük részére, akiket viszont nem nevezett meg.

 

A Nyilvántartó a Cetinje visszalépését elfogadta, és jelezte, hogy megadja a sorban következő igénylőnek, a Panaszoltnak a lehetőséget az igény benyújtására. Mivel egy regisztrátor egyszerre csak egy igényt nyújthat be, és csak konkrét személy részére, így az ismeretlen partner részére nem tartotta fenn az elsőbbségi helyet a Nyilvántartó.

 

Válaszként erre a WWD Kft. jelezte, hogy a partnerük neve Marco Polo Kft. Majd újabb értesítést küldtek a Nyilvántartónak, azzal, hogy mégis a Cetinje S.R.O. részére igénylik a domainnevet. Ekkorra az AB Electrolux igénye már beérkezett a rendszerbe.

 

A Nyilvántartó úgy értékelte a helyzetet, hogy a Cetinje S.R.O. lemondott az elsőbbségi helyről, és a Marco Polo Kft.-nek adta át a lehetőséget, aki viszont így a sorrendiséget betartva csak harmadik helyen állhat az igénylők sorában.

 

A Tanácsadó Testület (TT) első lépésként megvizsgálta a Panaszos azon állítását, hogy a delegálás során megsértésre került az elsőbbség elve. A TT, tekintettel a Nyilvántartó levelére, amely a Nyilvántartó pontos eljárását ismertette, és ezt nem vitatta a Panaszos sem, mindezek alapján megállapítja, hogy az eljárás a rendelkezésére álló adatok alapján nem sértette a ’first come first served’ elvét.

 

TT megállapította továbbá, hogy a Panaszolt Magyarország területén érvényes nemzeti védjeggyel és Magyarország területén is érvényes európai uniós védjeggyel rendelkezik, amelyet gazdasági tevékenységének körében rendszeresen használ. Ezért jelen ügyben a Vt. 76/D. § bekezdése és a 207/2009/EK rendelet 14. cikke alkalmazandó.

 

A 207/2009/EK rendelet 9. cikke szerint az európai uniós védjegy lajstromozása a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. Az európai uniós védjegy jogosultja bárkivel szemben felléphet, aki az engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban olyan megjelölést használ, amely az európai uniós védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló, és azt olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban használják, amelyek az európai uniós védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal azonosak vagy azokhoz hasonlóak, ha a fogyasztók a megjelölést az európai uniós védjeggyel összetéveszthetik.

 

A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (1)-(2) paragrafusai szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel; vagy olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

 

Az „aeg.hu” domain név az országmegjelölésen kívül megegyezik a Panaszolt védjegyével.

A Panaszolt védjegyének a Panaszos által domain névként történő használata azt a téves benyomást keltheti, hogy gazdasági kapcsolat áll fenn a Panaszos és a Panaszolt között, a Panaszos a Panaszolt kereskedelmi hálózatához tartozik. Az ilyen reklámozás a forgalmazói tevékenységhez nem szükségszerű. Az átlagos használók előtt úgy tűnhet fel, mintha a domain név magának a védjegyjogosultnak a honlapjára mutatna. Ebben a formában a védjegy Panaszos általi használata túlmegy a szükséges mértékben történő információ-nyújtási funkción és megtévesztővé válik.

 

Ha a domain nevek a Panaszos mint igénylő számára delegálásra kerülnének, gyaníthatóan jogellenes helyzet állna elő, mivel a Panaszos a védjeggyel azonos (azzal összetéveszthető) megjelölést használna, és a magyar joggyakorlat szerint a kereskedő nem utalhat arra, hogy közte és a gyártó között közvetlen kereskedelmi kapcsolat van, nem sugallhatja azt, hogy a vállalkozása része a védjegytulajdonos eladóhálózatának.

 

A TT azt is megállapította, hogy az AEG egy több irányú tevékenységet végző, patinás német vállalatcsoport, amely több mint 130 éves múltra tekinthet vissza, és amely hosszú évtizedek óta számos terméket forgalmaz Magyarországon is. A TT álláspontja szerint gyaníthatóan megtévesztő is lenne a név, mert az internethasználó magyar fogyasztók e név alatt keresnék az Európa-szerte jelentős ismertséggel bíró AEG termékeket forgalmazó céget, még akkor is, ha Panaszos általánosságban jelezte - de nem valószínűsítette-, hogy a bejegyzett védjegyektől eltérő áruk és szolgáltatások körében használná a domaint. Az AEG termékek ismertségét támasztja alá az is, hogy az AEG kifejezésre rákeresve az internetes keresők szinte kivétel nélkül a Panaszolt oldalaihoz vezetnek, nem a Panaszos által idézett alternatív energiagazdálkodás témaköréhez.

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította a jogellenesség, illetve megtévesztés gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain név delegálását megakadályozza. Az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a és c. pontjaiba ütközik. Ezért az „aeg.hu domain név delegálása a Panaszos javára nem, a Panaszolt javára viszont teljesíthető.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. május 26.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.