Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 06/2016. (IV. 27.) sz. Állásfoglalása

 

A laptop-ct.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(992/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti

Állásfoglalást.

 

A laptop-ct.hu domain a Laptop Centrum Hungary Kft. részére nem delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A laptop-ct.hu (kötőjelet is tartalmazó) domain delegálását a Laptop Centrum Hungary Kft. („Panaszolt”) kérte, amely ellen a SKYCONTROLLER Consulting Kft. („Panaszos”) ügyvezetője nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos kifejtette, hogy tulajdonosa a laptopct.hu domainnek, melyet a nyilvántartási adatok szerint 2015. január 14-én regisztráltak.  A panaszos előadta, hogy „évek óta” webshopot üzemeltet a honlapon.

 

Panaszos utalt arra, hogy a Panaszolt nem tartotta be a Domainregisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.2. pontjába foglalt, a domain név választására vonatkozó szabályokat, mivel nézete szerint a Panaszolt által bejelentett domain megtévesztő a Panaszos domain nevére és tevékenységére tekintettel.

 

A Panaszos hozzáfűzte, hogy a Panaszolt tevékenységi köre nagyban megegyezik a Panaszos tevékenységi körével, versenytársának minősül. Kifejezte aggodalmát, hogy a domain delegálása a konkurens részére a Panaszos webáruházának „adwords és seo forgalmát” hátrányosan érintené.

 

Panaszolt előadta, hogy laptop alkatrészek online kiskereskedelmével foglalkozik a laptopcentrum.hu domain alatt működtetett webáruházban (a nyilvántartási adatok szerint 2014-ben regisztrálták). Egyben a 2016-ban regisztrált laptop-centrum.hu domain is a Laptop Centrum Hungary Kft. tulajdona. A Panaszolt szerint e két domain név rövidítéseként (egyúttal „tevékenységi köréhez és cégnevéhez kapcsolódva”) kívánta regisztráltatni a laptop-ct.hu domaint.

 

Panaszolt hivatkozott arra, hogy a laptop-ct.hu megjelölés nem azonosítja a Panaszos vállalkozását és nem áll védjegyoltalom alatt. Ennek megfelelően Panaszolt álláspontja szerint a domain delegálása és használata jogszerű.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy az Interneten nyilvánosan elérhető adatok szerint (web.archive.org) a laptopcentrum.hu domain 2014-ben és 2015-ben át volt irányítva a Panaszolt másik weboldalára (a laptoptolto.eu oldalra):

https://web.archive.org/web/20150515000000*/http://laptopcentrum.hu

https://web.archive.org/web/20150801205016/http://laptopcentrum.hu/

https://web.archive.org/web/20140701000000*/http://laptopcentrum.hu

https://web.archive.org/web/20141217144356/http://laptopcentrum.hu/

http://www.laptoptolto.eu/rolunk

 

Ugyancsak megállapítható, hogy a Panaszos már 2015-ben használta a laptopct.hu oldalt:

https://web.archive.org/web/20151008043714/http://laptopct.hu/

Ezen az oldalon a „laptopct” megjelölés a jelek szerint „laptop center” rövidítése.

 

A legnépszerűbb keresőoldal mind a „laptop ct” keresőszóra, mind a „laptop-ct” keresőszóra a Panaszos oldalát hozza fel az első találati oldalon, a Panaszolt viszont nincs a találatok között.

 

A cégnyilvántartás adati szerint a Panaszolt cégneve 2016 februárjától lett csak „Laptop Centrum Hungary Kft.”, előtte Charger4all Kft. néven működött (2013/07/08-2016/02/20).

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszolt által előadottaknak megfelelően a „laptopct” megjelölés (illetve más hasonló megjelölés) nem áll védjegyoltalom alatt. A Testület megállapította továbbá, hogy a „laptopct”, illetve „laptop-ct” megjelölések egyik igénylő cégnevével, illetve rövidített cégnevével sem egyeznek meg, így nem sértik másnak a Szabályzat 2.2.1. pontjában is kiemelt személyhez fűződő jogát.

 

A Panaszolt álláspontjával a Testület részben nem ért egyet, ugyanis (legalább az általánosan elterjed internetes keresőszolgáltatás berkein belül) a „laptopct” kifejezés alkalmas a Panaszos vállalkozásának beazonosítására. A Panaszoltnál ellenben – leginkább a névhasználat idejének rövidsége okán – nem áll fenn ugyanez a körülmény. Így a Testület véleménye szerint nem alapos a hivatkozás a laptopcentrum.hu névre és a cégnévre.

 

A TT korábbi, 27/2012. (XI. 20.) sz. Állásfoglalásában (melyben a bonushungary.hu és a bonus-hungary.hu domainek kerültek összehasonlításra) kifejtette, hogy az állandóan követett bírói gyakorlat a cégnév és a domain név megkülönböztetéshez minimálisan három karakter különbözőséget kíván meg. Jelen esetben domain nevek közötti különbségről van szó, de ez az elv itt is alkalmazható, illetve a Panaszolt által alkalmazott kötőjel nem eredményez még csak kiejtésbeli különbözőséget sem. Ugyanezen állásfoglalásban a TT kifejtette: joggal gyanítható, hogy a fogyasztók az internetes portálok nevét a majdnem teljes azonosság miatt (csupán egy karakter eltérés) összetévesztik. Kiemelte, hogy ilyenkor fokozottan felmerül a panaszolt domain név beírásakor az elütés veszélye, illetve az ilyen elütés Igénylő általi kihasználásának lehetősége.

 

Megállapítható tehát, hogy az igénylés gyaníthatóan megtévesztő, következésképpen pedig az igénylés a DRSZ 2.2.2. c) pontjába ütközik és nem teljesíthető.

 

A jelen ügyben a Tanácsadó Testült megvizsgálta azt is, hogy az igénylés, illetőleg annak teljesítése sértheti-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”) 2. ill. 6. §-ban foglaltakat, illetőleg a névhasználat eredményezhetne-e nem csupán megtévesztő, de jogellenes helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően – folytatni. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredet megjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.

 

A jelen esetben a Panaszolt nyilatkozata és a nyilvánosan elérhető adatok alapján a körülmények arra utalnak, hogy a Tpvt. 6. §-a is sérülne a delegálással, vagyis a gyanítható jogellenesség is megáll [DRSZ 2.2.2. a) pont].

 

A TT 28/2011. (IX. 09.) sz. Állásfoglalásában kifejtette: a sérelem megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a domain nevet gazdasági tevékenysége körében használja, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetőséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntően a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak), és hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor. 

 

A TT továbbá a kereskedelmi nevek kapcsán a 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalásában már lefektette azon elveket, amelyek ilyen ügyekben alkalmazandók. A kereskedelmi névhez fűződő érdek sok esetben anyagi értéket is képvisel, és jogvédelmet élvez, és mindenkinek tiszteletben kell tartani a vállalkozások kereskedelmi névhez fűződő és jogilag védett érdekeit. A védjegyoltalom analógiájának megfelelően kijelenthető, hogy a vállalkozásokat a saját bevezetett és legtöbb esetben levédett kereskedelmi nevei tekintetében jogos igényük ismerhető el azok domain névként választásakor. A kereskedelmi név jellegéből és természetéből adóan, abszolút hatállyal, mindenki mást megelőzően illeti meg a vállalkozásokat, amennyiben kétséget kizáró módon igazolják, hogy a kereskedelmi név használatára jogosultak. A kereskedelmi nevek tulajdonosait a cégnevek és védjegyek analógiájára ennek megfelelően az a jog is megilleti, hogy másokat eltiltsanak azok használatától.

 

Jelen esetben a Testület megállapítja, hogy a két fél az interneten végzett kutatás alapján egymás versenytársai: azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet, ugyanis mindkettő fő profilja laptopalkatrészek kereskedelme.

 

Megállapítható továbbá, hogy a „laptopct” termék elnevezés kizárólag a Panaszos tevékenységéhez kötődik, így a Panaszos jogosan valószínűsíti, illetve megalapozottan tarthat attól, hogy a fogyasztókat a Panaszolt domain neve használatba vétele esetén megtéveszti, az adwords-, seo-, illetve webshopforgalmát eltereli. 

 

A fentieket összefoglalva a Panaszolt laptop-ct.hu domain névre vonatkozó igénye a DRSZ 2.2.2. a) és c) pontjába ütközik és nem teljesíthető.

 

A Tanácsadó Testület felhívja a Panaszos figyelmét a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglalt állást, hogy az adott domain az adott Panaszolt számára delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, feltéve, hogy az ilyen irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt és http://www.domain.hu/domain/tt/egyedi_allasfoglalasok/) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. április 27.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.