A Tanácsadó Testület 6/2008. (IV. 10.) sz. Állásfoglalása

Az era.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(768/2008. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 768/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. április 10-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az era.hu domain ... számára delegálható.

 

Indokolás:

Az era.hu domain név delegálását ... prioritás nélküli igényelte, igénye 2008. január 28-án került nyilvántartásba vételre. Az igénylés ellen a ITSecure Informatikai Tanácsadó Kft (a továbbiakban: ITSecure Kft) panaszos élt kifogással, és kérte a domain részére történő delegálását. Kifogásában ITSecure Kft előadta, hogy jelentős szerepet tölt be az egészségügyi informatika területén. A jogszabályban előírt u.n vényjelentési kötelezettségüknek ugyanis az érintett magánorvosok - körülbelül 2500 aktív felhasználó -, az ITSecure Kft ingyenesen használható programjának, az ERA-nak (Egyszerűsített Recept Adminisztrátor) felhasználásával tesznek eleget.

Mivel a cég www.itsecure.hu honlapján elsősorban informatikai tanácsadással, illetve rendszerkarbantartással foglakoznak, előfordul, hogy a programot használni kívánó orvosok nem találják meg a program letöltési helyét. Mivel az ITSecure Kft tervezi az ERA program funkcionalitásának bővítését, a szélesebb igények kielégítése érdekében is szükséges az era.hu domain részükre történő delegálása.

... beadványában hivatkozott arra, hogy a panaszosnak nincs védjegye az era karakterláncra, az ERA számos egyéb termék és szolgáltatás mozaikszava lehet, az era szó az Erika keresztnév becézett változata, kisajátítása indokolatlan. A panaszos szolgáltatási köre csak egy szűk csoportot érint, akiknek száma elenyésző az internetet használó hazai lakosság számához képest, illetve a szolgáltatás nagy közismertségéről ebben az esetben nem lehet beszélni.

Hivatkozott a regisztrációs szabályzat „first come-first serve” elvére, továbbá kijelentette, hogy a domain nevet személyes jellegű használat céljából kívánja regisztrálni, és a panaszos érdekkörén kívül fogja használni.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.3.2. pontja szerint „[a]z egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de később nyilvántartásba vett igény teljesítése megelőzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és

b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelőző és

c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkező igény nyilvántartásba vételét követő 14. nap végéig megtörtént.”

 

A Tanácsadó Testület (TT) megállapította, hogy jelen ügyben nincs olyan körülmény, amely a felek igénylésének a Szabályzat 1.4.1. pontja szerinti prioritására utalna, ilyen körülményre maguk a felek sem hivatkoztak.

 

A TT ezt követően azt vizsgálta, teljesíthető-e ... igénylése.

 

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.”

 

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó. A megállapított és itt ismertetett tényállás alapján a TT az igénylést nem találta jogellenesnek illetve a megtévesztés lehetőségét sem tartotta valószínűsíthetőnek.

A TT álláspontja szerint erre utaló körülmény hiányában a jelen regisztrációs eljárásban nem vélelmezhető, hogy az era.hu domain név delegálása és annak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint a delegálás teljesíthető.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2008. április 10.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.