Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 6/2003. (III. 11.) sz. Állásfoglalása

A kepes-expo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(624/2003. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 624/2003. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. március 11-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A kepes-expo.hu domain ... számára delegálandó.

Indokolás:

 

A 624/2003. sz. ügyben a CovySoft Networks Kft. regisztrátor a domain-igénylő ... megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

... prioritás nélküli igénylése a kepes-expo.hu domain névre vonatkozóan 2003. január 22-én került nyilvántartásba. Az Expressz Magyarország Rt. panaszos 2003. február 4-én a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 9.1. pontja alapján a CovySoft Networks Kft. regisztrátornál kifogást terjesztett elő. ... igénylő 2003. február 5-én a regisztrátornak címzett véleményben összegezte álláspontját, és 2003. február 17-én írásban megbízta a regisztrátort válaszának a Tanácsadó Testület elé terjesztésével. A fentiek alapján a Szabályzat 9.3. pontjának megfelelően vállalta a Tanácsadó Testület eljárását.

Az Expressz Magyarország Kft. a tárgybeli domaint nem igényelte.

Az Expressz Magyarország Rt. kifogásában előadta, hogy kiadásában jelennek meg „az Expressz Újságon kívül az Expressz Képes Autó, az Expressz Képes Ingatlan és az Expressz Autó Expo autós, valamint az Expressz Képes Ingatlan ingatlanos hirdetési magazinok, továbbá az Expressz Magyarország Rt. működteti többek között az ingatlanexpressz.hu és az autoexpressz.hu site-okat, illetve az expressz.hu hibrid site-ot”. Az Expressz Magyarország Rt. szerint „valamennyi kiadványunk neve, illetve a hozzá hasonló megnevezések is védjegyeztetésre kerültek”. Álláspontja szerint a ... által regisztrálni szándékozott domainnevek (amelyek közül jelen ügy tárgyát a kepes-expo képezi) az általa kiadott magazinok nevét tartalmazzák, esetleg csak megcserélve a szórendet, vagy azok fontos elemeit használják, így lehetőséget adnak a megtévesztésre. A kifogás szerint mindez a védjegyoltalomból fakadó jogaikat is sérti, mivel az kiterjed az oltalom alatt álló szó bárminemű felhasználására is. Mindezek alapján az Expressz Magyarország Kft. kérte a „regisztrálás (domain delegálásának) elutasítását”. A társaság végezetül előadta, hogy „a lapárusítás során kialakult gyakorlat szerint a vásárlók a magazinokat nem a teljes – az Expressz márkanévvel kiegészített – formában, hanem az élőnyelv szokásainak megfelelően Képes Autó, Képes Ingatlan formában ismerik, kérik, említik”.

A panaszos kifogásához mellékelte kiadványainak címlapjait, az üggyel kapcsolatos védjegyeit és azok lajstromszámát.

... igénylő álláspontja szerint a panaszos kifogása megalapozatlan. Előadta, hogy az általa igényelt domain nevek delegálása nem ellentétes a Szabályzat 2.2.3 pontjával, azok közül egy sincs regisztrálva, illetve azok nem tartoznak a védett nevek vagy zárolt nevek körébe. Álláspontja szerint nem helytálló a panaszos azon állítása, amely szerint a domain nevek delegálása sértené annak a védjegyoltalomból fakadó jogosultságait, mivel „az általa hivatkozott lajstromozott védjegyek minden esetben más szóösszetételben, más szavakat felhasználva érvényesek, nem lajstromozott védjegyei pedig nem alkalmasak a regisztráció elutasításának alátámasztására. A védjegyre vonatkozó előírások szerint a védjegyoltalom konkrét szóösszetételre vonatkozik, a védjegyoltalomban részesülő szóösszetételben szereplő szó más összetételben történő alkalmazására a védjegyoltalom nem vonatkozik”. Az igénylő szerint „a Szabályzat nem tiltja, sőt lehetővé teszi, hogy egy domain név valamely elemét másik domain név tartalmazza. Példaként említem a kepesauto.hu vagy a kepes-auto.hu általam regisztrálni kért domain neveket, amely lényegében két szóból áll, és tudomásom szerint mindkét szót nagyon sok domain név tartalmazza. Ha a szabályzat a Panaszos által kerülne értelmezésre, akkor mindazon domain nevek, amelyek az említett szavak egyikét tartalmazzák, nem lennének regisztrálhatók, illetve kizárólag a Panaszos delegálhatná azokat (pl. auto.hu, kepes.hu, auto-bonto.hu, stb)". Az igénylő szerint elfogadhatatlan a panaszosnak az élőnyelv szokásaival kapcsolatos hivatkozása, „a Szabályzat nem teszi lehetővé ennek alkalmazását, még abban az esetben sem, ha az a valóságnak megfelelne”.

A fentiek alapján az igénylő kérte a panasz elutasítását, és a domain név számára történő delegálását.

A Tanácsadó Testület vizsgálata során megállapította, hogy a "kepes-expo" megjelölés a Magyar Szabadalmi Hivatal által védjegyként lajstromozva nincs.

A Tanácsadó Testület — mivel az Expressz Magyarország Rt. igénylést nem nyújtott be — azt vizsgálta, van-e akadálya a ... által benyújtott igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint "nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő."

A megjelölés a Tanácsadó Testület álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így a jelen esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő jelleg igényel vizsgálatot. Lajstromozott védjegy, vagy bármely, jogellenességre utaló egyéb tényező hiányában a Testület vizsgálata ez utóbbira vonatkozott, azzal, hogy a megtévesztő jelleg egyéb feltételek fennállása esetében egyben egyes versenyjogi rendelkezések sérelmét is jelentheti.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a "kepes-expo" megjelölés az adott kontextusban, karaktersorozatként az átlagos felhasználó számára nyilvánvalóan nem lehet megtévesztő, mert a kepes (vagy képes) és expo tag a panaszos egyik kiadványának megjelölésében sem szerepel együtt. A Tanácsadó Testület az igénylést jelentéstartalmára/használatára nézve megtévesztőnek ezért nem találta.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem gyanítható, hogy a domain delegálása ... számára és azoknak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesítendő.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. március 11.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.