Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 05/2017. (V. 26.) sz. Állásfoglalása

 

A bixindex.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1018/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A bixindex.hu domain név, az igénylő Sopeti Bt. részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A bixindex.hu domain név delegálását Sopeti Bt. („Panaszolt”) kérte, amely ellen, az INDEX.HU Informatikai Zrt. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos előadta, hogy kiadója a hazai internetes piacon meghatározó 'index.hu' oldalnak és honlapon keresztül elérhető Index internetes sajtóterméknek. Az „index” megjelölés hazai és nemzetközi védjeggyel is védett (index, színes ábrás védjegy, elismert bejelentés napja: 2010. 09. 28, hazai lajstromszám: 1063980, nemzetközi oltalom kezdete: 2011. december 20.).

 

A Panaszos szerint a választott domain név, annak igénylése illetve annak használata, más személy vagy szervezet jogait (pl. szellemi tulajdonhoz fűződő jogát) nem sértheti. Továbbá a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő. Kérte a Panaszolt részére történő domain regisztráció megtagadását.

 

A panasszal kapcsolatban a Bizalmi Kör Kft. nyújtott be beadványt, amelyben kifejtette, hogy az ő megbízásából kérte a Sopeti Bt. a tárgyi domain delegálását. Bár a megbízás tényét nem igazolta, a Tanácsadó Testület (TT) az általa előadottakat döntése kialakítása során figyelembe vette.

 

A panaszolti válasz szerint a BIX, mint a Bizalmi Index rövidítése, egy vállalkozások közötti kapcsolatot, elégedettséget szemléltető termék. A Panaszolt, a bixindex.hu domain név alatt, ezt a saját fejlesztésű terméket kívánja bemutatni és forgalmazni. Ez a termék terjesztés más gazdasági célt szolgál, mint az INDEX.HU Informatikai Zrt. által működtetett hírportál.

 

A TT álláspontja szerint a panaszt – a panaszolti érvekkel egyetértve - saját, folyamatosan követett gyakorlatára is hivatkozva, az alábbiakra figyelemmel tartja megalapozatlannak.

 

 - Az index szó jelentése „mutató”, mely széles körben használatos magyar kifejezés. (BUX-index, SWAP index, BMI index, fitness index stb.) Domain névként történő kizárólagos használata, mások elzárása attól, hogy ezt a közszót, domain neve elemeként használja, nem lehetséges.

 

- A Panaszos védjegye egy színes, ábrás védjegy, mely az általa működtetett hírportálhoz kapcsolódik (reklámozás, távközlés, nevelés), és amelynek a fenti közszó használata miatt, a megkülönböztető képessége gyenge. Számos bejegyzett védjegy létezik, amely az index szót valamilyen formában tartalmazza. A rendelkezésre álló iratok alapján, a domain vita jelenlegi szakaszában nincs olyan adat, amely védjegybitorlásra, jogszabálysértésre engedne következtetni.

 

- A bixindex. hu és az index.hu domain név, illetve a fent hivatkozott „index” védjegy, mind írásban, mind kiejtésben - figyelemmel a bírói gyakorlatban is alkalmazott legalább három karakter eltérést kívánó gyakorlatra is - egymástól jól elkülönül. A magyar nyelv szabályai szerint továbbá az összetett kifejezésben a „bix” előtag a hangsúlyos, ami valószínűtlenné teszi a domain összetévesztését, elgépelést az internetes felhasználók számára.

 

A fentiek, és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a TT ezért a panaszt nem találta megalapozottnak, álláspontja szerint bixindex.hu domain név, a Sopeti Bt. részére delegálható.

 

Megjegyzi a TT, hogy az interneten végzett kutatás alapján észlelte, hogy jelenleg is létezik egy BIX index mutató, amely a hazai ingatlan befektetési alapok egy jegyre jutó nettó eszközértékének átlagos árfolyam-alakulását bemutató, az alapok méretével súlyozott indexe. Mivel jelenleg ez a tény nem tárgya a domain vitának, és a jogosult sem lépett fel az eljárásban, a TT csak arra szorítkozik, hogy felhívja a Panaszolt figyelmét a tárgyi domain jogszerű használtára azzal, hogy a használat szabálytalansága, a jogosult esetleges fellépése esetén a domain használati jog visszavonását eredményezheti.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. május 26.

 

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

  

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.