Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó Testület 05/2016. (IV. 11.) sz. Állásfoglalása

 

A harleytour.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(989/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A harleytour.hu domain Rastislav Jozefek - laserLIVE  számára nem delegálható.

Indokolás:

 

A harleytour.hu domain nevet Rastislav Jozefek - laserLIVE (Panaszolt) igényelte.

 

Az igénylés ellen – jogi képviselői útján - H-D U.S.A., LLC (Milwaukee 3700 West Juneau Avenue WI 53208 - US) Panaszos nyújtott be kifogást és egyben kérte a domain részére történő delegálását.

 

Kifogásában előadta, hogy a Harley-Davidson (röviden: H-D U.S.A.) a világ egyik legismertebb motorkerékpár gyártója. A Harley-Davidson motorkerékpárok egyedi kialakításuknak és nagy teljesítményű motorjaiknak köszönhetően mára már a világ valamennyi országában népszerűségnek örvendenek.

 

H-D U.S.A., LLC 2001. március 21. napján nyújtott be védjegybejelentést a „HARLEY" megjelölésre a 12., 25. és 35. osztályok vonatkozásában, amely megjelölést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2002. október 28. napján lajstromozott 170874 számon, ami alapján Magyarországon a cégnek kizárólagos joga van a „HARLEY" szó használatára.

 

A társaság továbbá kizárólagos jogosultja a 000083691 lajstromszámú „HARLEY" közösségi szóvédjegynek a 18., 41. és 42. osztályok vonatkozásában, amely megjelölést az OHIM 1996. április 1. napján lajstromozott, és amely megjelölés 2004. május 1. napja óta (hazánk Európai Uniós csatlakozását követően) Magyarországon is érvényes.

 

A jogosult a vonatkozó védjegylajstrom-kivonatokat panaszához csatolta és előadta még, hogy a Panaszos kiterjedt védjegycsaláddal oltalmazza a „HARLEY" megjelölésének használatát, ezáltal számos „HARLEY" megjelölést tartalmazó védjeggyel rendelkezik, amelyeket panaszához csatolt táblázatban gyűjtött össze.

 

Véleménye szerint a domain igénylés teljesítése esetén a fenti védjegyekhez fűződő kizárólagos panaszosi jogok sérülnének, a Panaszolt pedig védjegybitorlást valósítana meg, mivel részére a fent megjelölt védjegyek használatára engedélyt a jogosult nem adott.

 

A Panaszos álláspontja szerint a domain igény teljesítése a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény előírásaiba is ütközik, a Panaszolt a domain név használatával és az ehhez kapcsolódó esetleges további magatartásaival nemcsak a Tpvt. 2. §-ban foglalt általános tilalmat sértené, de 6. §-ában tilalmazott jellegbitorlást is megvalósítaná, hiszen a Harley-Davidson cégnév és védjegyek világszerte elért közismertségét jogtalanul és rosszhiszeműen használná ki.

 

A Panaszos szerint a domain delegálásával megvalósulna a fogyasztók megtévesztése, mivel a „HARLEY" kifejezésnek a magyar nyelvben semmilyen jelentése nincs így az igényelt domain név egyértelműen arra enged következtetni, hogy a Harley-Davidson világszínvonalú és közismert termékei találhatók az igényelt domain név alatt.

 

A Panaszos hivatkozott továbbá arra, hogy a Tanácsadó Testület 7/2000. (V.31.) sz. elvi állásfoglalása szerint, „ha a más védjegyével ütköző domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal a regisztrátornak a Domainregisztrációs Szabályzat 5.6 pontja értelmében a delegálást meg kell tagadnia, az igénylőnek pedig másik nevet kell választania domainje azonosítására"

 

A Panaszolt Rastislav Jozefek – laserLIVE a panasszal kapcsolatos álláspontját nem fejtette ki.

 

A Tanácsadó Testület (TT) már korábban is kifejtette, hogy nem állítható fel olyan szabály, hogy egy védjegyoltalom alá eső kifejezés bármely tagja szabadon lenne más utótagokkal vagy bővítményekkel használható, a használat jogszerűségét, megengedhetőségét mindig a konkrét ügyben, egyedileg lehet és kell elbírálni.

 

A jelen ügyben igényelt domain név teljes egészében magában foglalja a H-D U.S.A., LLC „HARLEY" védjegyét., amely szóhoz a „tour" toldat kapcsolódik.

 

A TT – egyetértve a Panaszos érvelésével - megállapítja, hogy a domain név hangsúlyos és megkülönböztető képességgel rendelkező eleme a „HARLEY" megjelölés, hiszen a „tour", szó nem rendelkezik megkülönböztető képességgel, az kizárólag a hangsúlyos „HARLEY" megjelöléshez kapcsolódó kereskedelmi tevékenységre utal.

 

A domain igénylésekkel és vitákkal összefüggő nemzetközi gyakorlat szerint a pusztán termékfajtára, jellegre vagy más hasonló kiegészítő információra utaló utótag csekély, de inkább semmiféle megkülönböztető szerepet nem tölt be az összetéveszthetőség vizsgálata során [lásd pl. a WIPO döntését a <lufthansaairlines.com> domain névvel kapcsolatban (D2009-0003 számú ügy)].

 

Figyelembe véve ezért, hogy az adott esetben a domain név csak a védjegy szavát egészíti ki, az általánosan használt „tour” kifejezéssel, amely a TT gyakorlata szerint sem rendelkezik megkülönböztető képességgel, továbbá jelentésével arra utal(hat), hogy a domain alatt megjelenő tartalmak valamilyen módon összefügghetnek a védjegy jogosultjának üzleti tevékenységével, a TT az összetéveszthetőséget megállapíthatónak tartja.

 

Fentiekre tekintettel illetve a „HARLEY védjegy és márka ismertségére is, a TT álláspontja szerint a domain igénylés gyaníthatóan jogellenes is, így az a Tpvt., Panaszos által hivatkozott rendelkezéseibe, illetve, a DRSZ 2.2.2. pontjába is ütközik, ezért a harley.hu domain név a Rastislav Jozefek – laserLIVE részére nem regisztrálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. április 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.