Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 05/2013 (IV. 02.) sz. Állásfoglalása

 

A caffeimpresso.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(934/2013. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A caffeimpresso.hu domain név az Invitone Kft. részére nem delegálható.

 

 

Indokolás

 

A caffeimpresso.hu domain nevet az Invitone Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2013. február 23-án. Az igény ellen az Krüger GmbH & Co. KG (a továbbiakban: Panaszos) képviselője útján élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában előadta, hogy kizárólagos jogosultja a 2008. szeptember 11-én bejelentett, 983028 lajstromszámú IMPRESSO  az Európai Unióra kiterjesztett nemzetközi védjegynek, ami a 29., 30., és 32. áruosztályokban van lajstromozva. A védjegy oltalma többek között kiterjed a különböző kávé árukra. A Panaszos álláspontja szerint az igénylő magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő.

 

A Panaszos szerint a fenti domain név és nemzetközi védjegye összetéveszthető, mert a caffeimpresso.hu domain név teljes mértékben tartalmazza a Panaszos „IMPRESSO” megjelölését, amely így csak az árura közvetlen utaló, leíró jellegű ”caffe” szóban különbözik, így az átlagos fogyasztó arra a következtetésre juthat, hogy a „caffeimpresso.hu” domain név használója, illetve a Panaszos között kereskedelmi kapcsolat áll fenn. Mivel a Panaszolt gazdasági társaság, ezért valószínű, hogy a domain használat gazdasági tevékenység körében valósulna meg.

Panaszos kifejti, hogy a domain név jogellenes az 1997. évi XI. védjegytörvény (Vt.) 12. §-a, az 1996. évi LVII. versenytörvény 2. és 6. §-a értelmében.

 

Hivatkozik az Európai Közösségek Bíróságának gyakorlatára is, amely szerint harmadik személy a védjegyet nem használhatja olyan módon, hogy azt a képzetet keltse, hogy közte és a védjegyjogosult között kereskedelmi kapcsolat áll fenn.  

Panaszos hivatkozott a TT 7/2000 (V.31.) sz. elvi állásfoglalására, amely szerint, ha más védjegyével ütköző domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatra irányuló szándékkal, akkor a delegálást meg kell tagadni. Végül a TT 8/2000 (VIII.9.) értelmében hivatkozik arra is, hogy az igénylőtől elvárható, hogy eljárása során jóhiszeműen, tisztességesen cselekedjék, ne szolgáltasson megtévesztő információt, ne nyújtson be olyan igénylést, mely - teljesítése esetén - más névkizárólagossági vagy egyéb jogának sérelmével járna.

 

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában előadta, hogy a cég az Espresso Capsule Company Ltd. hivatalos magyarországi képviselete, amelynek hivatalos terméke Caffe Impresso név alatt forgalmazott kávékapszula család. A „Caffe Impresso” márkanév a cég tulajdonát képezi és nemzetközi lajstomozása megtörtént, továbbá bejegyezte a www.caffeimpresso.com weboldalt is, ahol kávé termékeiket forgalmazzák, illetve több országban regisztrálta a domain nevet.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta, különös tekintettel a Panaszos közösségi védjegyének a domain névben való feltüntetésére.

A Tanácsadó Testület nem talált megfelelő bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy Panaszolt Magyarországon lajstromozott védjeggyel rendelkezne. A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy Panaszolt gazdasági tevékenysége körében Caffe Impresso név alatt kávé termékek forgalmazásával kíván foglalkozni a caffeimpresso.hu domain név alatt.

A Tanácsadó Testület úgy véli, hogy a domain név gyaníthatóan jogellenes jellege miatt nem delegálható Panaszolt részére, mivel a „caffeimpresso.hu” domain név és az „IMPRESSO” védjegy az egyező domináns IMPRESSO elem miatt az átlag fogyasztók számára összetéveszthető, továbbá a forgalmazandó termékek köre közös, az a kávékra vonatkozik, ezért gyanítható a védjegybitorló helyzet.

 

A Tanácsadó Testület ugyanakkor megjegyzi, hogy abban az esetben, amennyiben Panaszolt úgy véli, hogy Panaszos védjegyének bejelentési napja előtt már használta a kifejezést, akkor lehetősége van, hogy törlési eljárást indítson az IMPRESSO védjegy ellen.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy caffeimpresso.hu a Panaszolt részére nem kerülhet delegálásra.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 04. 02.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.