Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 05/2005. (V.17.) sz. Állásfoglalása

Az ufs.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(671/2005. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 671/2005. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. május 17-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az ufs.hu domain a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező Evonet Számítástechnikai Bt. számára delegálandó.

 

Indokolás:

A 671/2005. sz. ügyben az UFS Broker Biztosításközvetítő Kft. mint panaszos igényelte a Tanácsadó Testület eljárását.

Az Evonet Számítástechnikai Bt. által benyújtott prioritás nélküli igény 2005. március 20-án került nyilvántartásba. Az UFS Broker Biztosításközvetítő Kft. panaszos 2005. április 1-i dátummal a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 9.1. pontja alapján az Interware Rt. regisztrátornál a Tanácsadó Testület eljárását igényelte, ezzel egyidejűleg prioritás nélküli igényt nyújtott be a tárgyi domainra. Az Evonet Számítástechnikai Bt. igénylő 2005. április 27-i telefaxban fejtette ki az üggyel kapcsolatos álláspontját.

Az UFS Broker Biztosításközvetítő Kft. kifogásában előadta, hogy társaságukat 2004. december 7-én jegyezték be a cégnyilvántartásba, hasonlóan más, a cégcsoporthoz tartozó cégekhez (UFS Credit Kft., UFS Home Kft.). A cégcsoporthoz tartozó cégek használatában vannak az ufsgroup.hu, az ufsnet.hu, az ufsbroker.hu, az ufscredit.hu illetőleg az ufshome.hu domainek. Az UFS Broker Kft. 2004. december 8-án „védjegy oldalom iránti kérelmet” nyújtott be a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz. A kifogáshoz mellékelt védjegybejelentési kérelem-másolat szerint a védjegybejelentés tárgya az „UFS – United Financial Services” ábra, az árujegyzék pedig a nizzai osztályozás szerint 36. osztály (biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek). A panaszos hivatkozik a Szabályzat 2.2.1. pontjára, amely szerint az igénylőtől elvárható, hogy „a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetőleg a védjegy-adatbázist”, valamint idézi a Tanácsadó Testület 6/2000. (V. 24.) sz. Elvi Állásfoglalását, amelynek 1.2. pontja szerint a Tpvt. 2. §-a akkor is megvalósulhat, ha a tanúsított piaci magatartás veszélyeztető jellegű. A panaszos szerint igénylő magatartása sérti a Tptv. 2. §-ában foglalt előírást. A kifogásban ismertetett álláspont szerint igénylőnek a tárgyi domain alatti megjelenése „azt a látszatot keltené, mintha összefüggés lenne közte és Társaságunk között, amely az említett elvi állásfoglalás alapján is mindenképpen megtévesztő megjelenésként értékelhető”.

Az Evonet Számítástechnikai Bt. igénylő a kifogás kapcsán előadta, hogy „UFS néven működő cég Magyarországon nincs bejegyezve”. Az Evonet Bt. olyan ingyenesen használható szoftvert fejleszt, amelynek rövidített neve UFS (Universal Frontend System) lesz. E fejlesztésnek az igénylő szerint nincs köze a panaszos által nyújtott szolgáltatásokhoz.

A TT első lépésben azt vizsgálta, minősülhet-e valamelyik igénylés a Szabályzat alapján prioritással rendelkezőnek. A Testület már korábban megállapította, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott védjegybejelentés a bejelentésben szereplő megjelölésből a szabályzatnak megfelelően képzett domain vonatkozásában nem alapoz meg prioritást, amennyiben a védjegybejelentés napja korábbi, mint az a nap, vagy azonos azzal a nappal, amelyen a nem prioritásos igénylő az igénylését benyújtotta" (7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás).” A két igénylés egyike sem minősül tehát az Irányelvek 1.4.1. pontja szerint prioritással rendelkező igénylésnek.

Prioritással rendelkező igény hiányában a Tanácsadó Testület azt vizsgálta, van-e akadálya az Evonet Számítástechnikai Bt. által benyújtott, elsőként nyilvántartásba vett igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint "nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő."

A megjelölés a Tanácsadó Testület álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így a jelen esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő jelleg igényel vizsgálatot. Igénylő nyilatkozata szerint a domaint a panaszos gazdasági tevékenységétől eltérő szolgáltatás megjelenítésére használná, ezért a TT álláspontja szerint az igénylés és a használat megtévesztő jellege – ezzel párhuzamosan jogellenessége – nem valószínűsíthető.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem gyanítható, hogy a domain delegálása az Evonet Kft. számára és annak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint a domain az igénylő számára delegálandó. A Tanácsadó Testület felhívja azonban az érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben a domain használatára később mégis a panaszoséhoz hasonló gazdasági tevékenység körében kerül sor, úgy az tisztességtelen piaci magatartásnak és – a fent hivatkozott védjegy bejegyzésétől függően – védjegybitorlásnak minősülhet. Ilyen esetekben pedig a Szabályzat 5. és 6. pontja alapján sor kerülhet a domain delegálás felfüggesztésére illetve törlésére vagy visszavonására.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2005. május 17.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.