Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 04/2018. (IV. 12.) sz. Állásfoglalása

 

Az adesign.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1041/2018. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az adesign.hu domain név az igénylő Rebel-Art Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

Az adesign.hu domain név delegálását a Rebel-Art Kft. („Panaszolt”) kérte, amely ellen ... („Panaszos”) nyújtott be határidőben kifogást, amelyben – a kifogást tartalma szerint értelmezve - kérte annak megállapítását, hogy a hivatkozott domain név Panaszolt számára nem delegálható.

 

A Panaszos kifejtette, hogy az általa kifogásolt domain név Panaszolt részére történő delegálása sérti Panaszos bejegyzett védjegyoltalmát, mert a hivatkozott domain kifejezetten összetéveszthető Panaszos 159743. lajstromszámú, M9805240 ügyszámú „AT Design” színes ábrás védjegyével. Az összetéveszthetőség körében Panaszos hivatkozott arra, hogy az eltérés csupán egy karakter a bejegyezni kívánt domain és Panaszos bejegyzett védjegye között. E körben hivatkozott az 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12. § (1) bekezdésében foglalt kizárólagos használati jogra és ugyanazon paragrafus (2) b) pontjában meghatározott, összetéveszthetőségre alapított védjegyjogosulti fellépésre. Hivatkozott továbbá a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. pontjára, Panaszolt jogos érdekének hiányát és rosszhiszeműségét hangsúlyozva. Utalt eseti bírósági döntésekre, kiemelve, hogy Panaszos védjegye és az igényelni kívánt domain név közötti egy karakter eltérés nem elegendő a megjelölések különbözőségének megállapíthatóságához elvárt jelentős, a magyar joggyakorlatban pedig minimum három karakter megkívánt eltéréshez cégnevek és védjegyek esetében.

 

A fentieket tartalmuk szerint úgy lehet értelmezni, hogy Panaszos szerint a hivatkozott domain név Panaszoltnak történő delegálása a Domain Regisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2. a) és c) pontjába ütközik.

 

Panaszos hivatkozott a DRSZ 2.2.1 pontjában foglalt kötelezettségekre is, amelynek véleménye szerint Panaszolt nem tett eleget.

 

Panaszos panaszához csatolta a 159743. lajstromszámú, M9805240 ügyszámú „AT Design” színes ábrás védjegy Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala adatbázisának vonatkozó adatlapját.

A Panaszolt -egyik tagja által, vélelmezetten a társaság nevében nyilatkozva- válaszában vitatta, hogy a domain igénylés kapcsán rosszhiszeműen járt volna el és kijelentette, hogy a Panaszos védett nevét nem kívánja használni. Kifejtette, hogy a Panaszos védjegyében szereplő elnevezéssel megegyező domain az atasi.org oldal aldomainje saját kutatási alapján, így kizártnak tartja, hogy elgépelés folytán a felek egymás oldalára kerüljenek. Megjegyezte, hogy az atasi.org oldal pedig egyetlen karakterrel tér el a híres játékfejlesztő cég, az Atari nevétől.

 

Hangsúlyozta, hogy arculata, logója és tevékenységi köre is eltér Panaszos megjelenésétől és tevékenységeitől. Kifejtette, hogy saját maga arculattervezéssel foglalkozik. Kitért továbbá arra, hogy az igényelt domain névben az ’a’ megjelölés az amerikai ’A class’, mint legjobb osztályzat elnevezésből ered. Előadta, hogy a ’design’ szó köznyelvi, szabadon használható kifejezés, és nem elvárható, illetve aránytalan korlátozás lenne, ha Panaszos védjegyére tekintettel csak 3-5 karaktert tartalmazó előtaggal lehetne a ’design’ szót tartalmazó domain nevet igényelni.

 

Kifejtette továbbá, hogy az igénylés nem sértheti Panaszos névhasználati jogát sem, tekintettel arra, hogy a ’design’ szó nem szerepel Panaszos nevében, vagy a hozzá köthető cégnévben sem.

 

Panaszolt elismerte, hogy nem tett eleget a védjegynyilvántartás igénylés előtti ellenőrzésének a tekintetben, hogy igénylése nem sért-e szellemi tulajdonjogot, azonban ismételten hivatkozott jóhiszeműségére az igénylés folyamán.

 

Hivatkozott a Tanácsadó Testület 01/2018 (II.13.) sz. döntésére, és kérte annak figyelembevételét a döntésnél.

A Tanácsadó Testület (TT) a rendelkezésre álló adatokból és a nyilvánosan elérhető információk alapján döntött.

 

A TT Panaszos hivatkozásai kapcsán felhívja a figyelmet, hogy a DRSZ 10. pontja és a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata a delegálást követő jogvitákra vonatkozó szabályokat tartalmaznak, a jelen ügyben pedig nem ezek, hanem a DRSZ 9. pontja alkalmazandó [„9. Jogviták intézése a delegálást megelőzően (a Tanácsadó Testület eljárása)”].

 

A TT először a DRSZ 2.2.2 pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő. A TT szerint a regisztrálni kívánt domain név esetében annak megbotránkoztató vagy félelmet keltő mivolta nem merülhet fel és Panaszos sem hivatkozott ezen indokra, ezért az ezzel kapcsolatos további vizsgálatot mellőzte.

 

A jogellenesség körében Panaszos által hivatkozott védjegyjogra alapított panasz kapcsán a TT megállapította, hogy Panaszos valóban jogosultja a 159743 lajstromszámú AT Design színes ábrás védjegynek a 9., 35. és 42. áruosztályokba tartozó egyes áruk és szolgáltatások tárgyában.

 

A TT megállapította, hogy a Panaszos által hivatkozott védjegy színes ábrás védjegy, tehát oltalma a védjegyet alkotó valamennyi elemre mint összbenyomásra vonatkozik. Így egy azonos vagy hasonló kifejezés használata nem feltétlenül elegendő a védjeggyel való azonosság vagy hasonlóság megállapításához. A TT -Panaszolttal összhangban- hivatkozik továbbá az 01/2018. (II. 13.) sz. eseti Állásfoglalására, amelyben az a-design.hu ügyben már kifejtette, hogy „a ’design’ szóelemnek egyébként is igen csekély a megkülönböztető képessége (és Panaszolt tevékenysége kapcsán ez mindenképp így van), ezért ez gyakorlatilag figyelmen kívül hagyható szóelem.” Panaszos védjegyének oltalma továbbá nem terjed ki Panaszolt tervezett szolgáltatására, így az igényelt domain és Panaszos védjegye között a Védjegytörvény hivatkozott összetéveszthetőségi kritériumai sem állnak fenn. Mivel a Panaszoshoz és Panaszolthoz köthető szolgáltatásokat igénybe vevő célközönség feltehetőleg nem azonos, a megtévesztés gyanújának fennálltát sem állapította meg a TT.

 

Fentiekre tekintettel a TT szerint nincs a jogellenesség és a megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülmény, ezért a panaszt nem találta megalapozottnak. A TT véleménye szerint az igénylés nem ütközik a DRSZ rendelkezéseibe. Mindezek alapján a TT úgy döntött, hogy a „adesign.hu” domain név a Panaszolt részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2018. április 12.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.