Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 04/2017. (V.10.) sz. Állásfoglalása

 

A fonterra.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1019/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A fonterra.hu domain név az igénylő ... részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A fonterra.hu domain név delegálását ... magánszemély („Panaszolt”) kérte, amely ellen, jogi képviselői útján a VIEGA HOLDING GMBH & CO. KG („Panaszos”) nyújtott be határidőben kifogást és eseti állásfoglalás iránti kérelmet.

 

Panaszos jelezte, hogy 005961149 lajstromszám alatt jogosultja a FONTERRA európai uniós védjegynek a 6., 11., 17., és 19 áruosztályok vonatkozásában, továbbá számos, a FONTERRA megjelölést tartalmazó európai uniós védjegynek, többek között a 011512191 lajstromszámú FONTERRA BASE ROLL, a 011512332 lajstromszámú FONTERRA BASE FLAT és a 013539507 lajstromszámú FONTERRA SMART CONTROL védjegyeknek. Előadta, hogy a védjegyek alapján Magyarországon is kizárólagos joga van a FONTERRA szó használatára.

 

Kifejtette, hogy a Panaszolt igénylésének teljesítése esetén a védjegyekhez fűződő kizárólagos jogai sérülnének, a Panaszolt pedig védjegybitorlást követne el, tekintettel arra, hogy a Panaszolt számára engedélyt nem adott a védjegy használatára és a Panaszolt gazdasági tevékenysége körében használná a domaint. Előadta továbbá, hogy a domain név Panaszolt általi használata megtévesztő is lenne, mert arra engedne következtetni, hogy Panaszos termékei és azok leírása található az igényelt domain név alatt.

 

Panaszos kifejtette továbbá, hogy az igénylés teljesítése a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVI. törvény 2. és 6. § -aiba is ütközne, jellegbitorlást is megvalósítva. Álláspontja szerint Panaszolt a választott domain névvel Panaszos ismertségét kihasználva törekszik tisztességtelen előnyre szert tenni és az igénylés megadásával meg is tévesztené a fogyasztókat a tekintetben, hogy Panaszos termékei és szolgáltatásai találhatók a domain név alatt. Ezt támasztja alá szerinte az is, hogy a FONTERRA kifejezésnek a magyar nyelvben semmilyen jelentése nincs.

 

Hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontjára, idézve a Panaszolt domain név választása előtti cégjegyzék és védjegy adatbázis megvizsgálására vonatkozó kötelezettségeit a jogsérelem elkerülése érdekében, illetve a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjára a választott domain név megtévesztő és jogellenes voltát hangsúlyozva.

 

Hivatkozott továbbá a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) és 8/2000 (VIII.9.) elvi állásfoglalásaira, amelyek alapján véleménye szerint a Tanácsadó Testületnek a delegálást meg kell tagadnia, illetve a Panaszolttól elvárható a jóhiszemű és tisztességes eljárás a domain igénylés alatt, hogy igénylése más jogait ne sértse.

 

Kérte a Panaszolt számára történő delegálás megtiltását, továbbá a domain név Panaszos részére történő delegálását is a Domainregisztrációs Szabályzat 9.7 pontja alapján.

 

Beadványához csatolta a kérdéses domain whois rekorját, a kifogás tárgyában eljárók meghatalmazásait, illetve az EUIPO 2017.04.18. napján lehívott védjegyinformációs adatlapját, a FONTERRA szóvédjegyre vonatkozóan.

 

Panaszolt igénylését fenntartva előadta, hogy azért szeretne igényt tartani a fonterra.hu domainre, hogy a tulajdonában lévő FONTERRA s.r.o. társaság honlapjának elérését segítse, továbbá vállalkozásoknak szóló pályázati anyagában is feltüntette a domaint. Panaszolt válaszának alátámasztására két szlovák nyelvű iratot csatolt, állítása szerint a FONTERRA s.r.o. cégjegyzék adatait.

 

Tanácsadó Testület (TT) a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő. A TT szerint a regisztrálni kívánt domain név esetében annak megbotránkoztató vagy félelmet keltő mivolta nem merülhet fel és Panaszos sem hivatkozott ezen indokra, ezért az ezzel kapcsolatos további vizsgálatot mellőzte.

 

A TT ellenőrizte a hivatkozott védjegyek státusát az EUIPO nyilvános adatbázisában és megállapította, hogy a Panaszos valóban jogosultja a fent hivatkozott európai uniós FONTERRA védjegyeknek.

 

A TT egyetért továbbá a Panaszossal abban, hogy a FONTERRA szó jelentése a magyar nyelvhasználatban nem ismert.

A TT az EU védjegyrendelet (207/2009/EK rendelet) szabályaira hivatkozik jelen esetben, mivel a Panaszos védjegyei európai uniós védjegyek. A 207/2009/EK rendelet 9. cikke szerint a közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a közösségi védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal, vagy olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

 

Az igényelni kívánt domain név az országmegjelölésen kívül a Panaszos európai uniós szóvédjegyével egyező karaktersorozat.

 

A TT a továbbiakban azt vizsgálta, hogy a Panaszolt gazdasági tevékenysége körében használja-e az igényelt domain nevet, illetve Panaszos védjegyeinek áruosztályába tartozó árukkal kapcsolatban. A Panaszolt által csatolt iratok szlovák nyelvűek. Az egyik irat feltehetőleg a szlovák cégregiszter FONTERRA s.r.o. társaságra vonatkozó kivonatának első oldala, a másik irat is a társaság adatait tartalmazza. Panaszolt a csatolt iratok magyar fordítását nem mellékelte, így a TT döntéséhez nem tudta a csatolt iratokat figyelembe venni. A Panaszolt állítása szerint a tulajdonában álló FONTERRA s.r.o társaság honlapjának elérését segítené a választott domain név. A TT vizsgálata szerint az Európai Igazságügyi Portálról elérhető Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által üzemeltetett Cégnyilvántartás adatai szerint a FONTERRA, s.r.o társaság 2016.11.24. napján regisztrált cég, amelynek tagja a Panaszolt. A cég tevékenységi körei szlovák nyelven érhetők el az említett cégadatbázisban, Panaszolt sem ismertette a cég tevékenységét, vagy csatolt arra vonatkozóan iratokat. Így a TT-nek nem állt rendelkezésére tételes anyag ahhoz, hogy eldöntse, a cég tevékenysége, amihez az igényelt domain név is kapcsolódna Panaszolt állítása szerint, a Panaszos védjegyoltalmaival érintett-e. Panaszolt nem vitatta, hogy Panaszos védjegyeinek árujegyzékébe tartozó árukkal kapcsolatos lenne a tevékenysége. Panaszolt nem vitatta továbbá sem az igénylés jogellenességét, sem megtévesztő jellegét, illetve a gazdasági tevékenység körében történő használatot sem.

 

A TT hangsúlyozza, hogy a kérdéses domain nevet nem a FONTERRA s.r.o társaság, hanem Panaszolt igényelte, aki nem azonos a hozzá köthető társasággal. A hivatkozott társaság létezése ezért, - bár azonos a társaság neve a kérdéses domain névvel, - a jelen igénylésnél nem vehető figyelembe. Panaszoltnak tehát a TT rendelkezésére bocsátott információk alapján nem áll fenn olyan joga a FONTERRA karaktersor tekintetében, amely szembeállítható lenne Panaszos védjegyoltalmával.

 

A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 76/D. § szerint az európai uniós védjegy bitorlására ugyanazokat a jogkövetkezményeket kell alkalmazni, mint a Vt. alapján lajstromozott védjegy bitorlására.

A Tanácsadó Testület véleménye szerint, - osztva a Panaszos álláspontját -, ha a domain név a Panaszolt, mint igénylő számára delegálásra kerülne, gyaníthatóan jogellenes helyzet állna elő, mivel a Panaszolt a védjeggyel azonos (azzal összetéveszthető) megjelölést használna a védjegytulajdonos engedélye nélkül, lehetségesen a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal kapcsolatban, és a magyar joggyakorlat szerint a kereskedő nem sugallhatja azt, hogy a vállalkozása része a védjegytulajdonos eladóhálózatának.

 

A TT véleménye szerint a Panaszos védjegyének domain névként történő használata azt a téves benyomást is keltheti a fogyasztóban, hogy gazdasági kapcsolat áll fenn a Panaszos és a Panaszolt között, a Panaszolt a Panaszos kereskedelmi hálózatához tartozik. Az átlagos használók előtt úgy tűnhet fel, mintha a domain név magának a védjegyjogosultnak a honlapjára mutat. Ebben a formában a védjegy Panaszolt általi használata megtévesztővé válna.

 

A TT már elvi állásfoglalás szintjén is kifejtette, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat előírásai alapján elvárható az igénylőtől, hogy eljárása során jóhiszeműen, tisztességesen cselekedjék, ne szolgáltasson megtévesztő információt, ne nyújtson be olyan igénylést, mely - teljesítése esetén - más névkizárólagossági vagy egyéb jogának sérelmével járna.

Panaszolt nem hivatkozott arra, hogy eleget tett volna az igényelt domain név megválasztása előtt a Domenregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontjában elvárt, a cégjegyzékre, illetve a védjegy adatbázisra vonatkozó ellenőrzési kötelezettségeinek.

 

A Versenytörvényt a TT jelen esetben nem találta alkalmazhatónak, mivel a rendelkezésére bocsátott információkból nem állapítható meg kétséget kizárólag, hogy a felek versenytársak lennének.

 

Fentiekre és a rendelkezésre álló dokumentumokra tekintettel a TT megállapította a jogellenesség és a megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményeket, ezért a panaszt megalapozottnak találta. Mindezek alapján az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. a) és c) pontjaiba ütközik, ezért a „fonterra.hu” domain név ... részére nem delegálható.

 

A TT felhívja a Panaszos figyelmét a Domainregisztrációs Szabályzat 9.7. pontjára, amely alapján a TT eseti állásfoglalásában abban a kérdésben foglal állást, hogy az adott domain az adott Panaszolt számára delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, feltéve, hogy az ilyen irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte. Panaszosnak az említett rendelkezések szerint kell eljárnia az igényelt domain név megszerzése érdekében.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. május 10.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.