Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 04/2016. (III. 31.) sz. Állásfoglalása

 

A dajka.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(988/2016 sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok 3–2 arányú "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A dajka.hu domain név a Cetinje s.r.o javára delegálható.

 

 

Indokolás

 

A dajka.hu domain nevet a Cetinje s.r.o (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2016.02.26-án. Az igény ellen a Dajka Szervező és Szolgáltató Bt. (a továbbiakban: Panaszos) élt panasszal, és kérte a domain delegálásának megtagadását, illetve a panaszolt domain név saját maga számára történő delegálását.

 

Panaszos panaszában kifejtette, hogy cége, a Dajka Szervező és Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: 15-06-084267) 1996 óta aktív; rendszeres tevékenységet folytat. Erre alapozva előadta, hogy a dajka.hu domain Panaszolt általi használata – az 1959. évi IV. törvény 77. §. (4) bekezdése alapján – sérti az ő névviselési jogát, továbbá – a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontja alapján – a névkizárólagossághoz fűződő jogát.

 

 

Panaszolt nem élt érdemi nyilatkozattételi lehetőségével. A Panaszolt Regisztrátora szabályszerű tájékoztatást kapott a panaszról, illetve a válaszadásra nyitva álló határidőről. 

 

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a Panaszos domainhez fűződő jogának elsőbbségét, illetve a Panaszolt Panaszos által megjelölt jogsértésének fennállását vizsgálta. A Testület megjegyzi, hogy az aktuális Domainregisztrációs Szabályzat alapján a cégnevek számára a korábban ismert prioritásos regisztráció lehetősége már nem biztosított.

 

A DSZ 2.2.1. pontja alapján: „[Igénylő]… lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát…”

 

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a vitás domain közismert kereskedelmi névvé vált volna, illetve a Panaszolt általi használata gyaníthatóan jogellenes lenne.

 

 

Amint azt a Testület már a 4/2000 (V.10.) elvi állásfoglalásában kifejtette, amennyiben nem közismert kereskedelmi névről van szó - mint jelen esetben - az „üzleti tisztesség” alapkövetelményére hivatkozva egy vállalkozástól sem tagadható meg a mások érdekeit nyilvánvalóan nem sértő, nem megtévesztő, és megbotránkozást nem keltő domain név választása.

 

A Testület álláspontja szerint a „dajka” szó nem csak, és nem elsődlegesen névként rögzült a mindennapi életben, hanem a gyermekgondozó szinonimájaként. Mint vezetéknév is gyakorinak mondható, ezek miatt a megkülönböztető képessége gyenge.

 

A fentiekre tekintettel jelen esetben a first come first served elv dönt; azaz, az igénylés annak a részére teljesíthető, aki korábban nyújtotta be az igénylést. A Tanácsadó Testület a panasznak nem ad helyt, állásfoglalása pedig az, hogy a dajka.hu domain név Panaszolt részére delegálásra kerülhet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület 3–2 arányban fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. március 31.

 

 

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.