Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

 

A Tanácsadó Testület 04/2014 (VI. 05) sz. Állásfoglalása

 

A halozattv.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(953/2014. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A halozattv.hu domain név, az igénylő EuroCable Magyarország Kft. részére delegálható.

 

Indokolás

 

Az EuroCable Magyarország Kft (Igénylő) által, a halozattv.hu domainre benyújtott igényt a Nyilvántartó elutasította, mivel az igényt gyaníthatóan jogellenesnek és/vagy megtévesztőnek találta, mivel a korábban ismertté vált Hálózat TV médiaszolgáltatás üzemeltetője, a Hálóza-tos Televíziók Zrt jelenleg felszámolás alatt áll ugyan, de az illetékes Cégbíróság a cégnyil-vántartásból még nem törölte. Az igénylő EuroCable Magyarország Kft saját jogán névhasználati jogosultságot nem igazolt.

 

Az Igénylő az elutasítás ellen a Tanácsadó Testülethez (TT) benyújtott kérelmében előadta, hogy a domain regisztrációt a WebPark.hu hivatalos oldalán keresztül kezdeményezte, a domain regisztrálhatóként volt feltüntetve. Az igénylést követően kaptak értesítést a WebPark.hu ügyfélszolgálatától, hogy az ISZT „ismert tv csatorna" lévén nem járul hozzá a domain regisztrálásához.

 

Az Igénylő információi szerint a Hálózat TV, mint médiaszolgáltató közel 2 éve befejezte műsorszolgáltatói tevékenységét, a Hálózatos Televíziók Zrt felszámolás alatt áll. Tudomása szerint a tárgyi domainre a korábbi igénybevevő által nincs kifizetve a regisztrációs díj, ezért joggal feltételezhette, hogy a halozattv.hu domain szabad, az bárki számára igénybe vehető. A regisztrációs rendszer az igénylést a domain névre és ékezetes formájára, valamint egyéb végződéseire befogadta. Indokai alapján kéri a domain részére történő delegálását

 

Előadta még, hogy az Igénylő Kft kábeltelevízió és távközlési szolgáltató, hálózatokat és TV szolgáltatásokat üzemeltet, tevékenységét az NMHH általi kiadott engedély alapján végzi.

 

A TT vizsgálata során megállapította, hogy a Nyilvántartó a DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT (DRSZ) 1.2.3.3 pontja alapján jogszerűen járt el, amikor a domain igénylés Szabályzatnak való megfelelőségét vizsgálta.

 

„1.2.3.3. A technikai működőképesség követelményeinek ellenőrzését követően a Nyilvántartó az igény jelen Szabályzatban foglalt további követelményeknek való megfelelőségét, valamint az igényléshez szükséges adatok pontos és teljes körű megadását ellenőrzi. Ezt követően, amennyiben az igény megfelel a Szabályzatban foglalt, és az adatokkal kapcsolatos követelményeknek, az igényelt domaint a Nyilvántartó legkésőbb a következő munkanapon a domain igénylő feltételes használatába adja.”

 

A DRSZ 1.2.3.8. pontja szerint a Nyilvántartó nem köteles semmiféle előszűrést végezni a választott domain név megfelelőségével kapcsolatban. A Nyilvántartó célja, hogy valamennyi, a Regisztrátor által hozzá küldött igényt teljesítse. Amennyiben azonban egyes kivételes esetekben az igény teljesítését a Nyilvántartó elutasítja, nem vonható ezért felelősségre. A Nyilvántartó elutasító döntésével szemben azonban az igénylő kérheti a 9. pont szerint az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását.

 

A TT a DRSZ 1.2.3.8. pont alapján jogosult a jelen eljárásra.

 

A DRSZ 2.2.2. pontja kimondja:

 

„2.2.2 Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve

és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő vagy

c) megtévesztő.”

 

A Nyilvántartó elutasításában nem jelölt meg jogszabályhelyet illetve nem részletezte, hogy miért tartja az igénylést jogszabálysértőnek illetve megtévesztőnek.

 

A TT számára rendelkezésre álló információk szerin a domain név regisztrációja a Regisztrátor felmondása miatt szűnt meg 2013. októberében. A korábbi jogosult Hálózatos Televíziók Zrt a megszüntetés során, illetve az azóta eltelt időszak alatt semmilyen intézkedését nem tett a domain visszaszerzése, delegálásnak fenntartása iránt.

 

A TT ezt a körülményt – az eltelt jelentős, félévnyi időtartamra figyelemmel - úgy ítéli meg, hogy a korábbi tulajdonos a domain használatáról önként lemondott, a domain gazdátlanná és újból delegálhatóvá vált. Mivel gazdasági érdek a domain nevekkel – mint erőforrásokkal – való okszerű gazdálkodás, törekedni kell arra, hogy ezen erőforrások megfelelően kihasználva legyenek. Erre utal a DRSZ már hivatkozott 1.2.3.8. pontja, amely a Nyilvántartó céljává, kötelezettségévé teszi, hogy – a jogszabályi és szabályzati rendelkezések teljesülése esetén - valamennyi, a Regisztrátor által hozzá küldött igényt teljesítse.

 

A TT álláspontja szerint a Nyilvántartó – az igényelt domain tartósan más által, üzletkörében történt korábbi hasznosítása miatt - jogosan vetette fel a domain delegálhatóságának kérdését, okkal vélhette azt, hogy a domain más általi használata – tekintettel a felszámolás alatt álló korábbi jogosult cég törlésének hiányára – jogellenesnek és/vagy megtévesztőnek minősülhet.

 

A TT megjegyzi, hogy az ügy elbírálásának időpontjában nem állnak rendelkezésére olyan adatok, amely az igény jogellenességét alátámasztanák. A TT álláspontja szerint a megtévesztő jelleg fennállhat, ha a felhasználók, az internetes közönség tévesen hiheti azt, hogy a domain név alatt a korábbi – a domain ismertségét megteremtő – jogosult fejti ki tevékenységét, azonban a TT – ebben a konkrét esetben - a megtéveszthetőséget nem tartja megállapíthatónak alábbi indokok alapján:

 

- Az internetes közönség előtt az is ismert, hogy a Hálózat Tv beszüntette működését, üzemeltetője, a domain korábbi jogosultja felszámolási eljárás (megszüntetés) alatt áll, illetve közismertnek tekintető a domain felszabadulása, delegálhatósága.


- Jelentős tény e körben, hogy a korábbi jogosult, annak képviselője, felszámolója nem tett lépéseket a gazdasági érdekeltségébe tartozó domain jogi, anyagi sorsának rendezése iránt.

- A domain, az internetes szolgáltatások kapcsán jelentős időtartam alatt nem volt hasznosítva, amely a fentiek szerint ellentétes a domainek kezelésének céljával, rendeltetésével.

 

A TT ezért úgy véli, hogy a halozattv.hu domain delegálhatósága fennáll, felhívja azonban arra az Igénylő figyelmét, hogy felelősséggel tartozik a domain jogszerű használatáért, ezen belül a megtévesztő jelleg kizártságáért illetve azért, hogy a használat során az internetes közönség előtt is egyértelműsítse, hogy a domaint ő és nem a korábbi jogosult használja. Esetleges jogsértéséért a polgári jog szabályai szerint felel.

 

A TT álláspontja szerint a fentiek alapján, az Igénylő részére a halozattv.hu domain név delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2014. 06. 05.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.