Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  04/2006. (III. 13.) sz. Állásfoglalása

A hvd.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt a 684/2006 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. március 13-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A hvd.hu domain név az időrendben korábbi érvényes igénylést benyújtó Platax Bt. javára delegálandó.

 

Indokolás:

I.

A Platax Bt. prioritás nélküli hvd.hu domain név igénylését a Smart-Sector Kft. mint regisztrátor 2005. december 24-én rögzítette a Nyilvántartó rendszerében. A domain név várólistán történő közzétételét követően, 2006. január 5-én Huszár Viktor Dénes egyéni vállalkozó nyújtott be kifogást. Az Interware Rt. a panaszossal 2006. január 20-án kötött regisztrációs szerződést, a domainregisztrációs rendszer a fenti domain tárgyában 2006. január 26-án vette nyilvántartásba a panaszos domain igényét.

 

A panaszos indokolásában előadta, hogy 2005. év elejétől kezdve folyamatosan, de számos szerencsétlen körülmény folytán mindeddig sikertelenül igyekszik a hvd.hu domain név delegálását saját javára elérni. Indokolásából kitűnik, hogy egy, a jelen ügyet megelőző korábbi delegálási eljárás során az akkor feléje regisztrátorként fellépő (de valójában nem regisztrátor) cég vitatható eljárása és mulasztása (végül megszűnése) miatt egyrészt a Nyilvántartó nem szerezhetett tudomást Huszár Viktor Dénes tulajdonképpeni igénylői helyzetéről, másrészt díjfizetés hiányában a domain delegálása megszűnt, majd az újból szabadon regisztrálhatóvá vált. Indokolásában a panaszos maga is elismeri azonban, hogy a fentiekkel kapcsolatos panaszát sem a Nyilvántartó, sem Tanácsadó Testület előtt, sem jogi úton nem érvényesítette. A TT megjegyzi, hogy a panaszos nem csatolt a korábbi regisztrációhoz kapcsolódó, annak körülményeit igazoló iratokat.

 

A panaszos előadta még, hogy a domain név megegyezik saját monogramjával (HvD), amelyet egyben filmalkotással kapcsolatban művésznévként is használ, valamint egyéni vállalkozásának szolgáltatásait is ezzel a betűszóval jelöli. A panaszos indokolásának mellékletében bemutatta, hogy 2005. év során egy átmeneti időszakban ténylegesen ő használta a hvd.hu domaint és azon keresztül egyéni vállalkozását reklámozta.

 

A fentiek alapján a panaszos névviselési jogának sérelmére, megtévesztő jellegre és a domain igénylő által megjelölt használat azonnali megkezdésének lehetetlenségére hivatkozott.

 

Az igénylő válaszában fenntartotta igénylését és előadta, hogy, videó anyagok digitalizálásával foglalkozó cégként az egyik következő generációs optikai lemez-szabvánnyal, a HVD-vel kapcsolatos híreket kíván elérhetővé tenni a hvd.hu domain név alatt. Jelezte továbbá, hogy a domain név használatát általános honlapjának módosításával már elő is készítette. Az igénylő felajánlotta továbbá, hogy egy átmeneti ideig a hvd@hvd.hu, a info@havd.hu és stb@hvd.hu email címekre érkező üzeneteket haladéktalanul a panaszos által megjelölt címre továbbítja.

 

 

II.

 

A delegálással kapcsolatos döntésénél a TT abból indult ki, hogy az igényelt domain név nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, valamint, hogy annak igénylése a jelen ügyben jóhiszeműen történt az igénylő részéről – amint ezt maga a panaszos sem vitatta.

 

A jogellenesség, mint a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. a) alpontjában meghatározott kizáró feltétel a TT álláspontja szerint nem valósul meg a panaszos által hivatkozott, a művésznév viseléséhez való jog megsértésével. Az igénylő általi regisztráció ugyanis nem akadályozza meg a panaszost a felvett név használatában, csupán annak egy konkrét népszerűsítési módját – a betű szerint egyező, magyar legfelsőbb szintű domain név panaszos általi alkalmazását – zárja ki.

 

Minthogy a TT rendelkezésére álló adatok alapján a panaszos és az igénylő üzleti tevékenysége egymástól eltérő, továbbá a HVD betűszó a panaszossal kapcsolatban nem tekinthető közismert kereskedelmi névnek, így az igényléssel kapcsolatban nem merül fel az összetévesztés illetve a versenyjogi jogsértés lehetősége sem.

 

A Domainregisztrációs Szabályzat 1.2.2.4. pontjában meghatározott azonnali használati kötelezettséggel kapcsolatban a TT álláspontja az, hogy a jelen ügyben az igénylő által hivatkozott használat – egy kialakulóban lévő, várhatóan jelentős üzleti hatású adathordozó-formátummal kapcsolatos hírgyűjtemény – kétségtelenül megvalósulhat már jelenleg, a HVD szabványú termékek piaci megjelenése előtt is.

 

A panaszos által említett – elmondása szerint javára történt, de végül meghiúsult – korábbi igényléssel kapcsolatban a TT megjegyzi, hogy az igénylő ilyen esetben kizárólag a vele szerződő, regisztrátorként fellépő féllel, illetve annak jogutódjával szemben érvényesíthet jogi igényt. A TT ennek kapcsán rámutat az igénylők azon felelősségére, hogy a regisztrátort gondos körültekintéssel kell kiválasztaniuk, különösen akkor, ha a domain névre alapozzák üzleti tervüket. A fentieken túl a jelen ügyben a domain név panaszos javára történő delegálása az igénylő mint jóhiszemű harmadik (kívülálló) személy időrendben korábbi jogszerzését akadályozná meg.

 

 

A fent leírtak alapján a TT úgy foglalt állást, hogy hvd.hu domain név az időrendben korábbi érvényes igénylést benyújtó Platax Bt. javára delegálandó.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. március 13.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.