Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 04/2004. (V.19.) sz. Állásfoglalása

A koztemetok.hu és a koztemeto.hu domainek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(639 /2004. és 640 /2004. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 639 és 640/2004. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. május 19-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A koztemetok.hu és a koztemeto.hu domain CTS Informatikai Kft számára delegálandó.

Indokolás:

 

A 639/2004. “koztemetok.hu” és a 640/2004. “koztemeto.hu” domain igénylője a CTS Informatikai Kft volt. Mindkét igény ellen a Budapesti Temetkezési Intézet Rt. nyújtott be kifogást, és magának igényelte a domaint. Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület az ügyeket egybevontan vizsgálta és az ügyekre egységes határozatot hozott.

A megállapított tényállás szerint, a CTS Informatikai Kft igényét 2004. február 12-én nyújtotta be. A két domain delegálása ellen a Budapesti Temetkezési Intézet Rt. 2004. február 24-én az igényeket TT elé küldte, kifogását pedig 2004. március 4-i levelében részletesen indokolta.

A kifogás indoklása szerint a köztemető fenntartását és üzemeltetését az 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos közfeladatává teszi. Ezért az ilyen elnevezés akár egyes számú, akár többes számú használatára - a kifogást emelő álláspontja szerint - közérdekből sem jogosult a CTS Informatikai Kft. Ezeket a domain-eket használni kívánó bármely gazdasági társaság, vagy más szervezet az Interneten való megjelenésével úgy tüntetheti fel magát az elektronikus kommunikációban, mintha ilyen, vagy ehhez hasonló tevékenységet folytatna. Az előbb említett jogszabály alapján azonban ilyen tevékenységet megfelelő megbízás nélkül nem végezhet a szervezet, amit igazol az is, hogy a CTS Informatikai Kft tevékenységi körében nem szerepel temetkezési és kegyeleti szolgáltatás, vagy ehhez hasonló tevékenység. A Budapesti Temetkezési Intézet Rt-nek a két domain névre benyújtott igényét 2004. 03. 04-én vette a GTS Datanet nyilvántartásba.

A CTS Informatikai Kft érdemben a kifogásra nem reagált, továbbra is igényt tartott a domain nevek delegálására.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy vizsgálata során nem talált olyan indokot, amely a tárgyi domain-ek delegálását a CTS Informatikai Kft. részére kizárta volna.

A tárgyi ügyben nem merült fel prioritás kérdése, így a Tanácsadó Testület csak a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a domain név használata az igénylő részéről nem jogellenes, nem megbotránkozást, félelmet keltő, vagy megtévesztő. Utóbbi vonatkozásában a Tanácsadó Testület olyan álláspontot foglalt el, hogy önmagában a “koztemetok.hu”, vagy “koztemeto.hu” domain név használata nem megtévesztő bármely személy, vagy szervezet részéről, hiszen elképzelhető és életszerű, hogy adott esetben valaki az ilyen jellegű szolgáltatással kapcsolatos információt kívánja egy web-lapon összegyűjteni, ez pedig nem tekinthető sem jogellenesnek, sem megtévesztőnek. Ilyesfajta információk összegyűjtésére és publikálására bárki jogosult, e vonatkozásban kizáró ok nem áll fent.

A domain nevekkel kapcsolatban a Tanácsadó Testület valamely szervezet, így a domaint magának igénylő Budapesti Temetkezési Intézet Rt, kizárólagosságát sem látta megállapíthatónak, hiszen a tárgyi domain-eket - a kifogást előterjesztő logikája szerint is – bármelyik, a temetkezéssel kapcsolatos feladatkörét ellátó önkormányzat is jogosult lenne magának követelni, de az önkormányzatok közötti rangsor a rendelkezésre álló szabályok szerint nem lenne megállapítható. Ezért is kizártnak tartja a Tanácsadó Testület a tárgyi domain-eknek megtévesztő vagy jogellenes illetve kizárólagos használatát az adott igény vonatkozásában.

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott okot, hogy megváltoztassa a domain igénylések beérkezési sorrendnek megfelelő delegálását.

Ennek alapján a “koztemetok.hu”, illetve a “koztemeto.hu” domain nevek a CTS Informatikai Kft. részére delegálandók.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. május 19.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.