Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 4/2003. (III. 11.) sz. Állásfoglalása

Az expresszauto.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(622/2003. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 622/2003. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. március 11-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az expresszauto.hu domain ... számára delegálandó.

Indokolás:

A 622/2003. sz. ügyben a CovySoft Networks Kft. regisztrátor a domain-igénylő ... megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

... prioritás nélküli igénylése az expresszauto.hu domain névre vonatkozóan 2003. január 22-én került nyilvántartásba.

Az Expressz Magyarország Rt. panaszos 2003. február 4-én a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 9.1. pontja alapján a CovySoft Networks Kft. regisztrátornál kifogást terjesztett elő. ... igénylő 2003. február 5-én a regisztrátornak címzett véleményben összegezte álláspontját, és 2003. február 17-én írásban megbízta a regisztrátort válaszának a Tanácsadó Testület elé terjesztésével. A fentiek alapján a Szabályzat 9.3. pontjának megfelelően vállalta a Tanácsadó Testület eljárását.

Az Expressz Magyarország Kft. a tárgybeli domaint nem igényelte.

Az Expressz Magyarország Rt. kifogásában előadta, hogy kiadásában jelennek meg “az Expressz Újságon kívül az Expressz Képes Autó, az Expressz Képes Ingatlan és az Expressz Autó Expo autós, valamint az Expressz Képes Ingatlan ingatlanos hirdetési magazinok, továbbá az Expressz Magyarország Rt. működteti többek között az ingatlanexpressz.hu és az autoexpressz.hu site-okat, illetve az expressz.hu hibrid site-ot”. Az Expressz Magyarország Rt. szerint “valamennyi kiadványunk neve, illetve a hozzá hasonló megnevezések is védjegyeztetésre kerültek”. Álláspontja szerint a ... által regisztrálni szándékozott domainnevek (amelyek közül jelen ügy tárgyát az expresszauto.hu képezi) az általa kiadott magazinok nevét tartalmazzák, esetleg csak megcserélve a szórendet, vagy azok fontos elemeit használják, így lehetőséget adnak a megtévesztésre. A kifogás szerint mindez a védjegyoltalomból fakadó jogaikat is sérti, mivel az kiterjed az oltalom alatt álló szó bárminemű felhasználására is. Mindezek alapján az Expressz Magyarország Kft. kérte a “regisztrálás (domain delegálásának) elutasítását”. A társaság végezetül előadta, hogy “a lapárusítás során kialakult gyakorlat szerint a vásárlók a magazinokat nem a teljes – az Expressz márkanévvel kiegészített – formában, hanem az élőnyelv szokásainak megfelelően Képes Autó, Képes Ingatlan formában ismerik, kérik, említik”.

A panaszos kifogásához mellékelte kiadványainak címlapjait, az üggyel kapcsolatos védjegyeit és azok lajstromszámát.

... igénylő álláspontja szerint a panaszos kifogása megalapozatlan. Kifejtette, hogy az általa igényelt domain nevek delegálása nem ellentétes a Szabályzat 2.2.3 pontjával, azok közül egy sincs regisztrálva, illetve azok nem tartoznak a védett nevek vagy zárolt nevek körébe. Álláspontja szerint nem helytálló a panaszos azon állítása, amely szerint a domainnevek delegálása sértené annak a védjegyoltalomból fakadó jogosultságait, mivel “az általa hivatkozott lajstromozott védjegyek minden esetben más szóösszetételben, más szavakat felhasználva érvényesek, nem lajstromozott védjegyei pedig nem alkalmasak a regisztráció elutasításának alátámasztására. A védjegyre vonatkozó előírások szerint a védjegyoltalom konkrét szóösszetételre vonatkozik, a védjegyoltalomban részesülő szóösszetételben szereplő szó más összetételben történő alkalmazására a védjegyoltalom nem vonatkozik”. Az igénylő szerint “a Szabályzat nem tiltja, sőt lehetővé teszi, hogy egy domainnév valamely elemét másik domainnév tartalmazza. Példaként említem a kepesauto.hu vagy a kepes-auto.hu általam regisztrálni kért domain neveket, amely lényegében két szóból áll, és tudomásom szerint mindkét szót nagyon sok domainnév tartalmazza. Ha a szabályzat a Panaszos által kerülne értelmezésre, akkor mindazon domain nevek, amelyek az említett szavak egyikét tartalmazzák, nem lennének regisztrálhatók, illetve kizárólag a Panaszos delegálhatná azokat (pl. auto.hu, kepes.hu, auto-bonto.hu, stb)". Az igénylő szerint elfogadhatatlan a panaszosnak az élőnyelv szokásaival kapcsolatos hivatkozása, “a Szabályzat nem teszi lehetővé ennek alkalmazását, még abban az esetben sem, ha az a valóságnak megfelelne”.

A fentiek alapján az igénylő kérte a panasz elutasítását, és a domain név számára történő delegálását.

A Tanácsadó Testület vizsgálata során megállapította, hogy az "EXPRESSZ" megjelölés a Magyar Szabadalmi Hivatal által az Expressz Magyarország Média Rt. mint jogosult számára lajstromozott védjegy, lajstromszáma 166680. A védjegy árujegyzékébe a nizzai osztályozás szerinti 16., 35., 36., 38., 41. és 42. áruosztályokba tartozó áruk és szolgáltatások tartoznak. A "KÉPES AUTO EXPRESSZ" megjelölés szintén a panaszos mint jogosult számára lajstromozott védjegy, lajstromszáma 152793, árujegyzékébe a nizzai osztályozás szerinti 16., 35., 36., 38., 41. és 42. áruosztályokba tartozó áruk és szolgáltatások tartoznak.

A Tanácsadó Testület – mivel az Expressz Magyarország Rt. igénylést nem nyújtott be - azt vizsgálta, van-e akadálya a ... által benyújtott igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint "nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő."

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.

A Tanácsadó Testület a jogellenesség körében azt a kérdést vizsgálta, hogy menyiben sértené a delegálás az "EXPRESSZ" illetve a "KÉPES AUTO EXPRESSZ" védjegy jogosultjának jogait. A Vt. 12. § (2) bek. szerint kizárólagos használati joga alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel; b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az "expresszauto" megjelölés az adott kontextusban, karaktersorozatként az átlagos felhasználó számára nem téveszthető össze az EXPRESSZ vagy KÉPES AUTO EXPRESSZ megjelöléssel. A Testület szerint az átlagos felhasználó számára nem téveszthető össze egy kéttagú szóösszetétel egy olyan szóval, amely nem is összetétel (EXPRESSZ), ill. egy három tagból álló megjelöléssel (KÉPES AUTÓ EXPRESSZ). Az "expresszauto" kifejezés ráadásul ún. jelzős alárendelő szóösszetétel, amelyben az "expressz" előtag az utótag jelzőjeként szerepel.

A Tanácsadó Testület a jelen állásfoglalás meghozatalakor figyelembe vette, hogy az "EXPRESSZ" megjelölés a köztudatban magát a panaszos által kiadott újságot – illetve annak egyes későbbi változatait – jelenti, és az átlagos felhasználó e megjelölést nem a kiadó neveként értelmezi. Megjegyzi továbbá, hogy adott esetben nem a jelzői előtagként, hanem az utótagként történő szerepeltetés volna megtévesztő, és eredményezne összetéveszthető – a panaszos által kiadott lap változatára utaló - megjelölést. A "KÉPES AUTO EXPRESSZ" megjelöléssel való összetéveszthetőséget ugyanakkor nyilvánvalóan kizárja a szóösszetétel elemeinek eltérő sorrendje. A Tanácsadó Testület az összetéveszthetőség hiányában nem vizsgálta azon további kérdéseket, hogy megállapítható-e adott esetben az áruk, szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága, ill. vajon panaszos megjelölései a Vt. értelmezésében jó hírnevet élveznek-e.

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést jelentéstartalmára nézve megtévesztőnek sem találta, és nem tárt fel olyan körülményt amely alapján a későbbi megtévesztő használat gyaníthatóan felmerült volna.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint tehát nem gyanítható, hogy a domain delegálása ... számára és azoknak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesítendő.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. március 11.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.