Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 03/2013 (II. 27.) sz. Állásfoglalása

 

Az arubonusz.hu, arubonuszok.hu, termekbonusz.hu, termekbonuszok.hu, kuponbonuszok.hu, bonuszkuponok.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(927/2013. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

  

Az arubonusz.hu, arubonuszok.hu, termekbonusz.hu, termekbonuszok.hu, kuponbonuszok.hu, bonuszkuponok.hu domain nevek az SOS Egyesület javára delegálhatók.

 

Indokolás

 

Az domain neveket az SOS Egyesület (Segítsünk Országunk Sorsán Egyesület, a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2013. január 7. napján. Az igény ellen a Skoopy Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában előadta, hogy a „Bónusz Brigád” szóvédjegyet 2010. december 2. elsőbbségi nappal levédette, védjegyét 2011. július 11. napján lajstromozták. Hivatkozott a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (VT) 12. § szakaszára, mely szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága miatt.

 

Panaszos észlelte, hogy a Panaszolt 2013. január 8. napján regisztráltatni kívánta az „arubonusz.hu”, „arubonuszok.hu”, „termekbonusz.hu”, „termekbonuszok.hu”, „kuponbonuszok.hu”, „bonuszkuponok.hu” domain neveket. Véleménye szerint Panaszolt által választott domain nevek a Panaszos domain nevével valamint védjegyével is összetéveszthetőek. Előadta, hogy ezek a Panaszos által a köznyelvben a kupon szinonimájaként meghonosított „bónusz” kifejezést használják, ezért a Panaszolt által választott domain nevek használata sértené a Panaszos jogos érdekeit, védjegyjogát, és az ilyen jellegű magatartás az üzleti tisztesség alapkövetelményébe ütközne. A Panaszos álláspontja szerint az igényelt domain nevek sértik a Domain Regisztrációs Szabályzat („DSZ”) 2.2.1. pontját, továbbá tekintettel arra, hogy összetéveszthető a Panaszos védjegyével, így a DSZ 2.2.2 pontja alapján nem választható és nem használható. A Panaszolt a kifogásolt domain nevek a saját részére történő delegálásáról kifejezetten lemondott.

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában előadta, hogy az általa választott domain név nem sérti a Panaszos jogos érdekeit, védjegyjogát, nem jogellenes vagy megtévesztő, a regisztrálás az üzleti tisztesség alapkövetelményeibe sem ütközik, továbbá nem összetéveszthető a Panaszos domain nevével. Előadta, hogy az igényelt domain nevekben szereplő kifejezések – áru, kupon, termék, bonusz – nagyszámú domain névben külön-külön és egymással variálva is megjelennek, ezért álláspontja szerint e kifejezések használatának tiltása indokolatlan, méltánytalan korlátozást jelentene. Előadta továbbá, hogy ha a Panaszosnak e domain nevek kizárólagos használatához üzleti érdekei fűződnek, azt a nevek elsőnkénti igénylésével, vagy védjegyként történő bejegyzésével is érvényesíthette volna, ezt azonban elmulasztotta, sőt jelenleg sem igényli a panasz tárgyává tett domain nevek delegálását, mindössze másokat kíván eltiltani azok használatától.

           

Tanácsadó Testület a jelen eseti döntés során a panaszolt, összesen 6 db, szóösszetételük szempontjából hasonló (azon belül egyes- és többes számban is igényelt) domain név esetében a delegálhatóság kérdését együttesen is elbírálhatónak találta, mivel a panaszolt nevek között alapvető hasonlóság áll fenn, továbbá az egyes- ill. többes számnak önmagában a jelen esetben érdemi megkülönböztető vagy megtévesztő hatás nem tulajdonítható. Az igényelt domain nevek Panaszoltnak történő delegálhatóságát a Tanácsadó Testület eljárása során egyedileg is megvizsgálta és egyiket sem találta megtévesztőnek, vagy a DSZ egyéb rendelkezésébe ütközőnek.

 

A Tanácsadó Testület vizsgálata során a szóösszetételekben a Panaszos kifogásában is hangsúlyos elemként szereplő és mindegyik igényelt domain névben megjelenő „bónusz” kifejezés megkülönböztető erejét kiemelten vizsgálta. A jogellenesség tekintetében elsőként a védjegytörvény kapcsán vizsgálta a neveket. A Vt. 27. § bekezdésére alapozott jogsértés megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a Panaszos engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt. A Testület a védjegybitorlás gyanúját nem találta megalapozottnak, mert a Panaszos által felhívott Bónusz Brigád védjeggyel kapcsolatban az abban szereplő „bónusz” kifejezés a kupon szolgáltatások terén leíró jellegű: lényegében a kuponok által megtestesített kedvezményt (bónuszt) jelöli – így a védjegy megkülönböztető képessége ebben a körben csekély. Ugyanezen okból a jelen ügyben a „bónusz” kifejezés használatát a Tanácsadó Testület nem találta megtévesztőnek sem.

 

Tanácsadó Testület észrevételezi, hogy a piacon jelenleg számos, különböző áru-, termék- illetve szolgáltatási árkedvezményt közvetítő üzleti vállalkozás működik, amelyek működésében az internetes jelenlét különös hangsúlyt kap. E vállalkozások az általuk nyújtott szolgáltatás fajtáját jellemzően a „bónusz” vagy „kupon” kifejezések, vagy ezek valamely szóösszetételben való felhasználásával írják le. A Tanácsadó Testület ezért nem tudta elfogadni a Panaszos azon – a Google keresőben első találatként való megjelenésre hivatkozással előadott – érvelését sem, mely szerint a „bónusz” kifejezés oly nagymértékben kötődik a Panaszos üzleti tevékenységéhez, hogy annak más piaci résztvevő általi használata az üzleti tisztesség követelményét sértené. Továbbá, még ha el is tekintünk a Panaszos által hivatkozott védjegy „bónusz” elemének fent említett leíró jellegétől, a Vt. 15. §-a alapján egy szolgáltatás rendeltetése akkor is feltűntethető, ha az egy védjegyben szerepel. A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében – az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – használja az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, előállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzést. Jelen esetben a Tanácsadó Testület eljárásában nem merült fel semmilyen olyan bizonyíték sem, amely az üzleti tisztesség követelményének hiányát valószínűsíthette volna, ezért a fenti védjegyoltalmi korlátozás a jelen esetre alkalmazhatóságát, és a kifogásolt domainek delegálhatóságát állapította meg.

 

A Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy egy internetes keresőmotor által felkínált keresési találati ranghely bizonyítékként csak jelentős fenntartással értékelhető, tekintve hogy a keresési találatok ranghelye köztudomásúlag keresőoptimalizálással befolyásolható és az az e-kereskedelemben széles körűen bevett marketing módszer. Ezért a Tanácsadó Testület elvi éllel rögzíti, hogy az egyes keresőmotorokban elfoglalt találati ranghely nézete szerint önmagában csak csekély bizonyító erővel rendelkezik az egyes kifejezések bizonyos piaci szereplőkhöz való kötődésének bizonyítása során, és nem helyettesítheti vagy pótolhatja a vonatkozó, pártatlanul és szakszerűen elvégzett piackutatási eredményeket.

 

A Panaszolt a domain regisztrációs eljárást időrendben elsőként indította meg; a DSZ 1.2.1.5 pontja értelmében a Regisztrátor a domain névre előterjesztett kérelmeket a benyújtás idejének sorrendjében köteles ellátni, a DSZ 1.2.3.2 pontja értelmében azok nyilvántartásba vétele is az igénylés sorrendjében történik („first comes – first served” elve). A TT álláspontja szerint Panaszosnak is számolnia kellett azzal, hogy a kifogásolt domain nevek delegálása főszabályként az időrendben elsőként beérkezett igény alapján kerül sor, amely a Panaszolt és más személyek előtt is nyitva állt. Ennek ellenére Panaszos a vitatott domain regisztrációját elmulasztotta és kifejezetten akként nyilatkozott, hogy egyébként sem tart igényt az általa kifogásolt domain nevekre.

 

Mindazonáltal a Tanácsadó Testület felhívja Panaszolt figyelmét, hogy a domain használata során az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban köteles eljárni, így különösen nem keltheti azt a benyomást a fogyasztókban, mintha a domain használó Panaszolt és a védjegyjogosult Panaszos azonos kapcsolódó gazdálkodó szervezet vagy cégcsoport lenne.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott arubonusz.hu, arubonuszok.hu, termekbonusz.hu, termekbonuszok.hu, kuponbonuszok.hu, bonuszkuponok.hu domain nevek a részére delegálhatóak.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 02. 27.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.